Není šátek jako šátek 1

Autor
Štítky

aneb když je ombudsmanem „lidskoprávní“ aktivistka bez respektu k právu

 

Koncem ledna padlo rozhodnutí v kauze somálské dívky vůči pražské střední zdravotní škole, kde somálská dívka obvinila ředitelku školy a školu z nepřímé diskriminace neb jí školní řád nedovoloval nosit ve školních prostorách muslimský šátek – džiháb a tím bylo údajně porušeno její ústavní právo na svobodu náboženského vyznání. Zřejmě většinu neuspokojilo. Na vlastní „diskriminaci“ nedošlo. Soud žalobu odmítl s tím, že dívka nebyla studentkou školy a tedy nemohla utrpět ani žádnou újmu.

 

Sama kauza ve veřejném prostoru nijak nevybočuje ze všeho, co se týká migrace a byla „patřičně“ medializována mainstreamem ve stylu mého „oblíbence“ Martina Fendrycha.

Probíhající kauzu „okomentoval“ takto

https://nazory.aktualne.cz/komentare/cesi-maji-strach-z-hidzabu-boji-se-muslimu-nemaji-proc/r~11567dee2e9a11e48a2a0025900fea04/?redirected=1486389841

a rozhodnutí „okomentoval“ takto

https://nazory.aktualne.cz/komentare/my-o-koze-oni-o-voze-soud-o-hidzabu-se-hidzabu-netykal/r~5265b1d8e48211e6bb11002590604f2e/?_ga=1.52925409.853812987.1445331900

 

Od počátku migrační krize si naši „lidskoprávníci“ všeho druhu jako nositelé jediné pravdy vystačí s napadením jakýchkoli oponentů z xenofóbie a jen obměňují doprovodnou slovní omáčku vycházející z tohoto napadení - diskusi tak nepřipouštějíc. U muslimského šátku tomu není jinak. Češi prý mají strach z šátku.

Fendrych tvrdí, že věc není nijak složitá. Nu podle toho, jak se to vezme. On totiž opravdu není šátek jako šátek.

 

Podívejme se na ten konkrétní český spor o hidžáb trochu jinak než zmínění „lidskoprávníci“.

Sama kauza je shrnuta ve zprávě ombudsmanky Anny Šabatové o šetření v dané věci – zde: zpráva ombudsmanky o šetření SZŠ.pdf, která byla podkladem pro její kroky k „nápravě“ v intencích pravomocí ombudsmana. Pro účely tohoto článku plně postačí jako zdroj informačních faktů. Viz také vyjádření ombudsmanky na portálu ombudsmana http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2014/skola-nemuze-zcela-zakazat-noseni-krizku-ani-muslimskeho-satku-nezahalujiciho-tvar-a/.

 

Podívejme se na kauzu nejprve z hlediska postupu ombudsmanky.

A odpíchněme se od problematiky znění školního řádu předmětné střední zdravotní školy jak ho svérázně pojala ombudsmanka ve své zprávě. Původního a upraveného, jímž škola jen zvýšila operativnost rozhodování ředitelky, rozšiřujíc kompetence na všechny žádosti o výjimku – nejen v intencích pravidel školního řádu a zdůrazňujícího tak cíle vzdělávání dle školského řádu.

Původní:

„Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost (…) řídit se pravidly společenského chování a jednání; ve škole se pohybovat bez jakékoli pokrývky hlavy – při onemocnění je toto ustanovení ošetřeno mimořádným povolením vedení školy;".

Upravený v důsledku kauzy v jejím průběhu takto:

„Žák dobrovolným studiem na zdejší škole bere na sebe zodpovědnost (…) řídit se pravidly společenského chování a jednání, jim přizpůsobit například i svůj způsob oblékání. Ve škole se pohybovat bez jakékoliv pokrývky hlavy.  O výjimkách z těchto pravidel, zejména v případě onemocnění, rozhoduje na žádost žáka ředitelka školy. Při přezkoumání žádosti o povolení výjimky je především dbáno na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí tak, jak to vyplývá z ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona a Metodického pokynu MŠMT, č.j: 37 014/2005-25, ze dne 22. 12. 2005 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních“.

 

Žádné znění ombudsmance nevyhovuje. Důvody nátlaku na školu ve směru znění školního řádu a na ministerstvo školství u školského zákona zjevně vycházejí z tvrzení ombudsmanky v její zprávě:

 

„Jednání ředitelky školy, kdy na základě neutrálního ustanovení školního řádu zakázala stěžovatelce nosit na půdě školy pokrývku hlavy, nepochybně zasáhlo do náboženské svobody stěžovatelky.“

„Neutrálně formulované ustanovení školního řádu zapovídalo, aby ho mohla ve škole nosit.

Dotčené ustanovení školního řádu a jeho aplikace ředitelkou školy v daném případě na první pohled naplňuje znaky nepřímé diskriminace.“

„Musím ale konstatovat, že i nové znění školního řádu je v rozporu s právními předpisy. Problém spočívá v podmíněnosti udělení výjimky z obecného zákazu nosit ve škole pokrývku hlavy rozhodnutím ředitelky školy. Ředitelka školy není zmocněna zákonem, aby mohla rozhodovat o udělení výjimky k oblékání v souladu s náboženským přesvědčením studentů školy. Výjimka z daného pravidla musí být v případech, kdy je pokrývka hlavy vyjádřením náboženského přesvědčení navenek, udělena vždy. Proto by bylo vhodné ve školním řádu výslovně zakotvit, že se pravidlo zakazující nosit ve škole pokrývku hlavy na náboženské symboly nevztahuje.“

 

Jednala ombudmanka přiměřeně? Myslím si, že nikoli.

 

Připomeňme si.

Školní řád vycházející ze školského řádu schvaluje školní rada a ředitelka je povinna řídit školu v intencích školního řádu.

Žádost o výjimku v intencích školního řádu rozhoduje ředitelka sama. Žádost o výjimku mimo intence školního řádu předkládá ředitelka školní radě.

 

Z příběhu popsaného ve zprávě ombudsmanky je zřejmé, že somálská dívka měla a mohla místo demonstrativního opuštění školy onoho 2. září požádat o výjimku ze školního řádu na základě jejího chápání náboženské svobody dle Evropské úmluvy lidských práv a svobod, jako kdokoli jiný žádající o výjimku z intencí školního řádu z jakéhokoli důvodu stojícího mimo popsaná pravidla. Respektive měla ji k tomu instruovat neziskovka, jež jí od počátku „pomáhala“. Pokud by jednala profesionálně.

Škola by totiž případný zákaz musela odůvodnit a teprve pak lze přezkoumávat, zda se diskriminace dopustila či nikoli. V našem příběhu, tak jak jej popsala ombudsmanka sama, konala ředitelka jen jak ji ukládal školní řád, z čehož nelze dovozovat cokoli stran diskriminace. Mj právě proto, že odůvodněná výjimka je vždy přípustná – v naprosto obecné poloze. A je zřejmé, že ombudsmanka měla v tomto duchu stížnost vyřídit.

 

Z výše uvedeného totiž vyplývá, že ani původní znění ani upravené znění školního řádu není a nemůže být v rozporu s žádnými právními předpisy, toliko vyjadřuje zdejší civilizační zvyklosti,

Možnost odůvodněné výjimky vylučuje možnost přímé či nepřímé diskriminace.

 

Tvrzení ombudsmanky, že ředitelka není zmocněna zákonem, aby mohla rozhodovat o udělení výjimky v případě nošení náboženského symbolu je neuvěřitelný nesmysl. Kdo by to měl rozhodovat? Neziskovky? Ředitelka a škola jsou povinny rozhodovat v mezích, která je samozřejmě vymezena legislativou – zákony a tedy i Úmluvou a diskriminačním zákonem, jinak samozřejmě mohou být objektem žaloby jako v případě porušení jakéhokoli jiného zákona.

 

O tvrzení, že výjimka z daného pravidla u pokrývky hlavy jako náboženského symbolu musí být udělena vždy, platí totéž. Protože i na škole samotné jsou, mohou být okolnosti či mohou nastat okolnosti, za kterých lze i pokrývku hlavy jako náboženský symbol zakázat v souladu se zněním Úmluvy. A to platí i pro teoretickou výuku, nejen pro tělesnou výchovu a praktickou výuku.

 

Znění Úmluvy

1. Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů.

2. Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.

 

nelze vykládat tak, jak nezní. Ona svoboda projevu vyznání může podlehat jen omezením, která jsou stanovena zákony. A zároveň - ona svoboda projevu vyznání může podléhat jen omezením, která jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu …

Nikoli tedy tak, že náboženské symboly mohou být omezeny jen samostatným novým zákonem, jak tvrdí ve zprávě ombudsmanka.

Jinými slovy – jakékoli i interní předpisy (včetně školního řádu) jakékoli instituce - třeba ohledně specializovaných provozů chrání-li např. zdraví a vylučují šátek, pak tu ani šátek jako náboženský symbol ochrany Úmluvou nepožívá.

A termínem zákony jsou zjevně myšleny všechny zákony i stávající, jichž se ustanovení čl 2 může nějak dotýkat – např. prováděcí předpisy pro specializované provozy firem, na které odkazuje zákon, chráníce zdraví vylučují šátek, pak ani tady šátek jako náboženský symbol není Úmluvou chráněn.

 

Obecně lze říci - onen předpis zákazu pokrývky hlavy v prostorách školy má v našich končinách zcela zřejmý původ. Řekněme ve srozumitelné zkratce v „Guthu-Jarkovském“ – a tedy v nepsaných pravidlech společenského chování v zákonu neobsažených. Ta nepsaná pravidla jsou nedílnou součástí kultury naší společnosti či chcete-li naší civilizace. Ovlivňují náš běžný život. Vyrůstají z našeho evropského pojetí lidských práv stejně jako naše evropské chápání lidských práv vyrůstá z z nich. I vztah k náboženstvím. Z nich vyrůstá i demokracie jako forma vlády ve společnosti a sekularismus státních škol. Ta společenská nepsaná pravidla obsahují i jistou zásadu ve vztahu hostitele a hosta (respektovanou v celém světě), podstatně se dotýkají rovnosti muže a ženy - mají tak nějaký hlubší smysl pro vztahy mezi lidmi v běžném životě demokratického státu. A samozřejmě že prostupují i našimi zákony. Jsou v nich obsaženy. Nepřímo i přímo. Co jiného jsou dobré mravy jako právní termín obsažený v zákonech.

A o tom, že ředitelka je oprávněna rozhodovat o dobrých mravech snad nikdo nepochybuje – samozřejmě v souladu s Úmluvou a diskriminačním zákonem.

 

Cože vlastně paní Šabatová ve své zaslepenosti činí vedle toho, že si právo vykládá jaksi po šabatovsku? Zcela zjevně likviduje rovnost před pravidly, která vyrůstají z ústavy této země, ze zákonů této země a zpochybňuje pojetí hygieny, pojetí ochrany zdraví, pojetí bezpečnosti této evropské civilizace a především zdejší ustálené chápání rovnosti studentů bez ohledu na rasu, náboženství ať jsou jakéhokoli vyznání. A je to o to horší, že paní Šabatová  arogantně ignoruje rozhodnutí a odůvodnění Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburgu (a tím i zkušenost západu Evropy s muslimskou integrací), ač by je měla nejen respektovat, ale i aplikovat.

V příští, druhé části se právě proto podíváme k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku.

 

Komentáře

Trvalý odkaz

Je vidět, že se máme dobře, když k hlavním problémům ČR, patří řešení takovýchto absurdních problémů. Alexova úvaha dobře vysvětluje, proč už u nás není potřebná levice ani její strany. Výborný doplněk povolebních komentářů.

Trvalý odkaz

Soudružka Šabatová není žádná lidskoprávní aktivistka, ale neomarxistická agentka.

Je z Charty, kterou platil Soros i CIA. (A dokonce nejspíš i naše strana). Ta nemá na vybranou. Když se na ni podíváte, tak nevypadá jako nadšená, co má nějakou vizi.

Vypadá jak stará úřednice, co si musí denně odkroutit svůj počet složek ať chce nebo nechce, i když ji za to lidi nenáviděj.

Lidský práva ji nezajímaj. To by je dodržovala pro všechny i pro bílý.

Celý to je o tom, jak vysírat a šikanovat bílou většinou, aby její banksterští sponzoři mohli dál dělit a panovat.

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Čmoude, což takhle si zjistit, co že to vlastně je ten neomarxismus, když to slovo tak rád používáte? Podle vás patrně může i za neštovice a sucha v Africe. I wikipedie na nesprávné používání upozorňuje: "V současnosti bývá pojem „neomarxismus“ užíván též jako nálepka pro řadu odlišných liberálních, levicových, novolevicových a ekologických postojů, aniž je jakkoli zřejmá jejich vazba na Marxovu teorii. Záměrem tohoto nálepkování může někdy být snaha diskvalifikovat tyto postoje jako údajná kryptokomunistická rezidua." Za neomarxistu lze podle mě určitě označit např. Jana Kellera a ten rozhodně vámi uváděné postoje nereprezentuje. Uvažte to.

Pane Kadlas,

Je to správná poznámka

V podstatě mám na výběr používat to slovo ve smyslu, jakém je všeobecně používán nebo ho používat tak jak je popsán na wikipedii a vymýšlet místo toho nějaké nové pojmenování a klopotně se snažit popsat jeho význam, čelit nepochopení proč razím nové slovo pro něco, co už pojmenování má.

Já chápu, že se to komunistům a sociálním demokratům nemusí líbit, když jsou marxisté, ale v tom případě ať si svoji práci odpracují sami a vymyslí a prosadí pojmenování jiné.

Bohužel pro ně, neomarxismus je pojmenování velice trefné, protože neo znamená nový a ve spojení s nečím starým a zaběhlým to ukazuje na to, že ta nová věc je jen falešná a zpotvořená. Zatímco můžeme mít velice snadno nové město, novou přítelkyni a novou práci, nikdo nemůže rýsovat nový pravý úhel, najít nový způsob souložení nebo objevit nějaké nové lepší ludolfovo číslo. Proto to tak sedí.

No a jelikož ti staří marxisté byli také sponzorováni bankéři, dokonce nejspíš těmi samými rodinami, tak si nemají na co stěžovat (i když si samozřejmě stěžují). I když jsem měl o marxismu a historie dělnického hnutí jen to, co bylo povinné na školách, tak o sponzorování bankéři jsem slyšel od učitelky už za socialismu, v době, kdy byl internet v plenkách. Na rozdíl od jiných jsem si to zapamatoval.

- Také používám výraz pražská kavárna, také hollywoodská či americká, i když to je zcela nepřesné a nespravedlivé i ke mně, kdo do kaváren chodí velice často. Dokonce i o těch havlistických.

Ale co naděláte, lidé si dělají jazyk sami a co se ujme, to se ujme. Dnes se říká Čechám Česko, obchodním cestujícím dealeři a idiotům cool.

In reply to by Čmoud (neověřeno)

Trvalý odkaz

Proto si už ani pořádně neruzumíme. Já tedy zásadně protestuji, proti ledabylému používání jazyka českého!!! Každé slovo má svůj jedinečný význam, přičemž k tvorbě vět je třeba vždy přistupovat uvážlivě! Jedině tak se dá s chirurgickou přesností interpretovat -- do písemné podoby -- cenná myšlenka, která pak důstojně vpluje do éteru, aby mohla spořádaně vstoupit do mozkovny někoho jiného, bez toho, aby mu tam nadělala galimatyáš. Jasný!

Češtináři, plný souhlas. Vyjímám z něho básníky, kryptiky či jiné obrazoborce nutící k přemýšlení.
Tradiční informativní jazyk český směřuje do kozí vulvy, pohovořit s ajťákem znamená akceptovat bolest hlavy. A ajťáci jsou skoro všichni. Jsou však ještě i lidé (ale není jich pohříchu mnoho), kteří za použití přechodníku nelitují nabídnout osobní přátelství.
Zmást jazyk není neúčinná technika.
Zdali to ptactvo nebeské, které neoře, neseje a přesto sklízí, hovoří stejným jazykem po tisíciletí?

Pane Češtinář,

Jste doopravdy češtinář nebo je to jen nick? Mám tomu říkat internetová přezdívka nebo mám zavrhnout i internetová a říkat mezisíťová přezdívka? - To jen abyste věděl, jak náročné je vám ve skutečnosti vyhovět.

Víte, jazyk, všechny jazyky, jsou věc živá a stále se měnící. S tím se nedá nic dělat. Jazyk, který se nemění je jazyk mrtvý, třeba latina - a když začneme mluvit všichni latinsky, tak oživíme latinu a zase se bude vyvíjet.

Jak chcete zabránit ledabylému používání češtiny dětem a hlavně puberťákům, kteří to dělají, aby se odlišili? Jak chcete předepisovat češtinu lidem, co musí vyjádřit teď a tady koncepty, které jazykovědci ještě ani nezaznamenali?

Co by se mělo třeba používat místo vysoftuju? Prolnout nebo změkčit? Nebo vyprolnuju či vyzměkčím? Když se dva lidi potřebují na něčem domluvit, tak si to slovo odvodí, podle jazykových pravidel a když mají na virtuálním knoflíku napsáno soft, tak to použijí, jako slovní základ a pak dotvoří podle českých jazykových pravidel - a hned si rozumí.

A sakra, virtuální není česky, knoflík nám pochází z němčiny a sakra nejspíš z latiny.

Chirurgie nám pochází z řečtiny, začneme radši používat výraz "ruční práce"? (Aby si zas angličtináři zase nemysleli, že mluvíme o handjobu, čili masturbaci - zas latina.)

Protestovat se řekne úplně správně česky namítat
Intepretovat se řekne česky vykládat nebo překládat a přes střední angličtinu a starou francouzštinu se to k nám dostalo z latiny

Éter - kromě organické chemikálie, která dostala jméno po starších konceptech, byl fyzikální koncept látky, kterou
se šíří elektromagnetické vlny. Ve starověku o tom měli jinou představu a tu si pojmenovali podle řeckého boha jasného světla.

Myslel jste to nejspíš obrazně, místo vyslovíme, nicméně jste to nenapsal ani česky, ani přesně. Navíc si píšeme po internetu, takže to nevypouštíme do éteru, ale do sítě, což už začíná znít idiotsky, protože do sítě se v reálném světě nevypouští, ale chytá. Proto i když nečesky a nepřesně, je to podle mně přeci jen správně a srozumitelně.

(Pro organické, chemikálie, koncept, fyzikální, elektro, magnetické, opět internet, idiotsky jsem to už vzdal a nehledal správná (echt - německy) česká slovíčka.

Galimathias - pochází z francoužštiny, podle některých ze studentské hantýrky, podle jiných to pochází s byzantské řečtiny. K nám to přišlo z němčiny.

(pro pana Fotráka platí to samé.

Možná má fotrák jiný původ, ale vypadá to že to je z německého Vater čili z latinského Pater. Jako bychom neměli hezké české slovo otec. - Ale otecák nezní tak dobře, že - ač poločesky, máte to správně. Tak se to používá - nebo jste to odvodil od něčeho jiného a jsem vedle jak ta jedle?

Pro cizí slovíčka kriptiky, informativní, vulva, ajťák, akceptovat, technika si to snad už dohledáte sám. )

----

A propos (francouzsky) pane Češtináři, víte jak se dělají slovníky? Mně to říkali mí skuteční češtináři. Studenti (latina) vypisují z nejrůznějších textů (latina) slova v jejich kontextu (latina?), udělá se spousta kartiček (latina) a pak se pro každé slovo ty kartičky porovnají, aby se poskládaly jejich skutečné významy. (Věděl jste to? Je vám to jasné?)

Na začátku je živý, mluvený jazyk a z něj se něco ustavuje.

Podobně se ustavují i gramatická (řečtina) pravidla, správná výslovnost atd. Z několika existujích (latina) verzí (latina) se vybere jedna a ta se prohlásí za spisovnou/správnou a z ostatních je tím pádam nářečí. (Věděl jste to? Je vám to jasné?)

Na začátku je vždy a pouze živý jazyk.

........

Nic ve zlém, ale když už někomu něco vyčítáte, tak nedělejte alespoň v ten moment (česky okamžik) to vyčítané.

Já bohužel chápu vaši reakci tak, že je pro vás "neomarxismus" nový koncept, nejspíš nepříjemný, tak to chcete nějak potlačit, nevíte moc, co s ním, tak mě zkoušíte takhle umlčet. Nevíte honem, jak na to umlčování jít, tak na to jdete takhle přes jazyk. (spíš povědomé rozhodnutí, téměř jen reakce)

Stavíte se do role (latina), kdy mi dáváte lekci (latina) z něčeho tak všeobecného jako vlastní jazyk, tak dokážete vaši nadřazenost, moji idiocii (ach zas cizí slovíčko) a tím pádem už není třeba reagovat (ach) na samotné téma (ach). - Kdyby to tak nebylo, tak to "neomarxista" hodíte prostě do googlu (ach), odhadnete z těch smyslů, ten jeden ve kterém to asi používám (nebo se na něj prostě zeptáte) a pak mi napíšete v čem se mýlím nebo že mám pravdu, nebo mi rozeberete v čem pravdu mám, kde ne a proč. Nebo rozeberete oba.

Jenže na to nemáte. Protože si věci nedohledáváte, jak je vidět z toho, že do příspěvku, ve kterém kritizujete formu (moji špatnou češtinu) místo obsahu (jestli to tak být může, nebo ne a proč) nasekáte plno cizích slov, protože ani nevíte, že jsou cizí, což byste věděl, kdybyste občas ten slovník otevřel.

----

Mohl byste na mně vytáhnout (co se obsahu týče) třeba, že neomarxismus v podstatě jen přejmenovaný trockismus, vysvětlit proč se to přejmenovalo a udělat mi oslňující přednášku o Trockém, jeho financování, o trockismu v poválečné Francii, na západních univerzitách, o tom kteří trockisté to tam dotáhli až na předsedu vlády. Pak třeba napsat rozbor o trockismu u nás a třeba i zahovořit o trockého sekretářce a jejích dalších osudech a převést, jak o tom víte víc než neznalý já, informovaný jen českou televizí.

Já si nemyslím, že toho znám nějak moc, neznám žádné důležité lidi, kteří by mě zasvěcovali do velkých tajemství, ale když už na něco padnu i já a k tomu pořád dokola, tak je to asi dost profláklé.

Proto jsem si, ve vší úctě, dovolil použít slovo ve významu, v jakém je už léta používáno, na rozdíl od významu, který mu dali pánové na univerzitách s minimálním skutečným vlivem na jazyk.

Proč je jejich vliv na jazyk(y) tak malý, je téma na jiné, fascinující zamyšlení, kterému se můžeme věnovat zase příště.

(PS. už jste slyšel o slovíčkách s několika významy. Kolik byste si tak tipnul, že může mít slovíčko nejvíc významů? Jen tak, bez googlování? - Skutečný slovíčko, žádný polský "kurwa" kterému se význam mění intonací. )

Trvalý odkaz

Pucku, problém je v tom, že ona studentka by se nikdy nesoudila sama od sebe. "Někdo" ji "zastoupil". Když napíšu - falešní lidskoprávníci či "lidskoprávní" neziskovky, budete doma? Tato dívka "skončila" v katolické rodinné škole pro obor opatrovnictví.

Trvalý odkaz

Zajímalo by mě, zda by ona somálská studentka mohla studovat zdravotnickou školu v Somálsku. Tam by s nošením hidžábu nepochybně problém neměla, protože by měla úplně jiný problém - najít školu, na které mohou studovat dívky. Pokud se jí daná česká škola nezamlouvala, jistě by třeba ve Francii našla podobnou školu, kde by se mohla cítit jako doma. I s tím hidžábem, a možná by jí povolili i burku.

Měla argumentovat zcela jinak, že je natolik ošklivá, že svým spolužákům působí estetický šok a je nutné ji tedy zahalit z důvodu ochrany jejích spolužáků.

Celá kauza s hidžábem je však nepochybně uměle vyvolána udatnou Šabatovou, Fendrychem a jinými lidskoprávními aktivisty, kteří tak mají možnost osvědčit svou věrnost multikulturní ideologii a jedinému správnému pohledu na svět. Protože nějaký skutečný útisk muslimů se v ČR nekoná. V ČR platí už dlouho heslo hostinského Palivce: "Host jako host, třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada."

Vždyť čím se Šabatová a Fendrych liší od svazáků a kolektivů pracovníků, kteří žádali trest smrti pro Miladu Horákovou? Jiné jsou jen cíle a nemožnost žádat trest smrti pro odpůrce, ale ty metody a ideologické zapálení proti odpůrcům zůstává stále stejné. V tom neshledávám žádný rozdíl mezi Urválkem a Fendrychem - Šabatovou, chtějí měnit svět na lepší zítřky a zájmu kácení lesa tolerují létání třísek. Myslím si, že kdyby lidskoprávní aktivisté dostali možnost, také by své odpůrce nejraději zavřeli do uranových dolů v Jáchymově.
Pro mě představuje Šabatová tu nejhorší možnou osobu na místě ombudsmanky a opravdovou tragédii pro lidská práva v ČR.

Trvalý odkaz

Gerde, ve Francii by obdobnou školu nenašla. Proč - to lze vyčíst z rozhodnutých avizovaných kauz, jež řešil Evropský soud pro lidská práva.
Jen zde musím avizovat, že druhý a třetí díl zůstaly nedopracovány, nezfinalizovány. Psal jsem to v době kauzy pro Kosu a psal tak dlouho, že to přestalo být aktuální. Vzal jsem si moc velký krajíc.

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pak by se jistě nějaká vhodná škola našla ve vzoru muslimské demokracie, v Saúdské Arábii. Tam by somálská studentka hidžáb naopak nosit musela.

Trvalý odkaz

V pseudokauze muslimského šátku se jedná od samého začátku o řízenou provokaci Anny Šabatové a spol.

Nemá cenu se sáhodlouze zabývat právními konsekvencemi a rozbory, jakkoli Lexovu snahu ctím - čím více a častěji dostane Šábesová na zadek, tím méně bude pro budoucnost navždy zdiskreditován úřad ombudsmana. (Potřebovala by dostat na ombudsbudku.)

Ta drzá ošátkovaná dívčina za nic vpodstatě nemůže, kdyby se rozprostovlasatila, vybrali by jinou - a poslaly ji provokovat na jinou školu.
Jde o Uhlovu rodinnou permanentní revoluci za právo salámově likvidovat stát, resp. státy.
On se svým militantním trockismem ani moc netají.
*************************
Výsledek šabatového boje za likvidaci lidských práv většiny je podobný jako boj Kalousnížetových médií proti Babišovi a O.K.můrovi.
Taktika i výsledky v mnohém podobné.

Hezky to shrnul
http://casopisargument.cz/2017/10/23/vysledky-voleb-jako-medialni-produ…

Není to dlouhé, doporučuji.
Nicméně lejen, držících se mnoha košil bude neurekom, Sobotka není jediné.

Trvalý odkaz

V pseudokauze muslimského šátku se jedná od samého začátku o řízenou provokaci Anny Šabatové a spol.

Nemá cenu se sáhodlouze zabývat právními konsekvencemi a rozbory, jakkoli Lexovu snahu ctím - čím více a častěji dostane Šábesová na zadek, tím méně bude pro budoucnost navždy zdiskreditován úřad ombudsmana. (Potřebovala by dostat na ombudsbudku.)

Ta drzá ošátkovaná dívčina za nic vpodstatě nemůže, kdyby se rozprostovlasatila, vybrali by jinou - a poslaly ji provokovat na jinou školu.
Jde o Uhlovu rodinnou permanentní revoluci za právo salámově likvidovat stát, resp. státy.
On se svým militantním trockismem ani moc netají.
*************************
Výsledek šabatového boje za likvidaci lidských práv většiny je podobný jako boj Kalousnížetových médií proti Babišovi a O.K.můrovi.
Taktika i výsledky v mnohém podobné.

Hezky to shrnul
http://casopisargument.cz/2017/10/23/vysledky-voleb-jako-medialni-produ…

Není to dlouhé, doporučuji.
Nicméně lejen, držících se mnoha košil bude neurekom, Sobotka není jediné.

Trvalý odkaz

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything. However think about if you added some great images or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with pics and clips, this website could definitely be one of the most beneficial in its niche. Awesome blog!
Kate Spade Purses http://www.kate-spadeoutletonline.net

Trvalý odkaz

Hi there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
Mackage Sale http://www.mackagecoats.org

Trvalý odkaz

I would like to show my thanks to the writer for bailing me out of such a crisis. Right after scouting throughout the the net and finding concepts which were not productive, I was thinking my entire life was done. Being alive minus the approaches to the problems you have resolved through your main post is a crucial case, and the ones which could have adversely affected my career if I had not come across your web blog. Your good natural talent and kindness in controlling all the stuff was valuable. I don't know what I would've done if I had not discovered such a step like this. I can at this point relish my future. Thanks so much for the reliable and results-oriented help. I will not be reluctant to suggest your site to anyone who should get guide about this situation.
Oakley Vault Real http://www.oaklai.top

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.