Svéráz národního rybolovu na vlastní kůži – Admirál Grog na Volze v roce 2002 - díl druhý

Autor
Štítky
Admirál Grog

V minulosti jsme neměli totiž při výběru tlumočníků příliš šťastnou ruku. Při naší první plavbě po Mazurských jezerech v Polsku v roce 97 jsme si za tlumočníka vybrali Jacka, jehož kvalifikace rodilého mluvčího se nám zdála být nezpochybnitelnou. Jackovi však scházely ostatní předpoklady, zejména schopnost pochopit smysl funkce tlumočník a v neposlední řadě morálně volní vlastnosti – sebekázeň a věrnost. Vždy, když se opil, tedy vlastně neustále, mluvil na Poláky česky a na nás polsky, což k vzájemnému porozumění příliš nenapomáhalo. Na kritiku způsobu tlumočení reagoval dezercí. Ztratil se ve své otčině a už jsme ho nikdy neviděli. Zbyl po něm na palubě pouze kufr plný konzerv jako podivné plechové „memento mori“.

Pro plavbu z Pasova do Budapešti po Dunaji jsme pro tlumočení styk s veřejností v Maďarštině určili kamaráda Zolu. Pro něj mluvilo jeho jméno. „Řekněte, může někdo, kdo se jmenuje Zoltán Bálint nemluvit maďarsky?“ Sice tvrdil, že žil v Maďarsku pouze do svých 5 let, od té doby až do teď žije v Berouně a maďarsky slovo nepromluvil. Neměli jsme nikoho s lepší kvalifikací, tak jsme ho s vědomím možných budoucích problémů přemluvili a on funkci přijal. 

A problémy se skutečně dostavily. Zola vždy, při styku s maďarsky mluvícím cizincem vytrvale mlčel. „Já maďarsky pouze rozumím,“ tvrdil, „ale tak se na porozumění soustředím, že než Maďar domluví, zapomenu, co říkal.“ Mluvit maďarsky že neumí a tak se nemůže zeptat na nic, co nás zrovna zajímá. Tlumočení vždy vypadalo tak, že Maďaři něco Zolovi říkali, on mlčel, my do něj šťuchali, kopali ho do kotníků, abychom se něco dozvěděli, ale nic podstatného se nedozvěděli. Po několika takových pokusech byl Zola degradován z funkce „tiskový mluvčí“ do funkce „tiskový mlčí“ a my se nadále snažili komunikovat s Maďary přes Angličtinu a němčinu, což bylo obtížné, ale přece jenom efektivnější. 

Komunikovat s příslušníkem jiného národa prostřednictvím třetí řeči bývá výhodné. Pro žádného z účastníků hovoru není používaná řeč mateřštinou, tudíž mluví na rozdíl od rodilého mluvčího pomaleji, nedrmolí, používají většinou spisovnou formu jazyka.. Komunikaci s domorodci třetím jazykem zajišťujeme obvykle já a Noha. Já mluvím obstojně německy, Noha obstojně anglicky, což nám dává při společném postupu slušnou šanci se domluvit. To platí ale pouze v případě, že se vám podaří najít někoho, kdo s vámi sdílí znalost stejného cizího jazyka. Nesmíte ale narazit na „hluchoblbého“. S tím máme své zkušenosti.

Většinou, když máme nutkavou potřebu komunikovat a něco se dozvědět, jdeme do ulic a hledáme nějakého vhodného jazyka. Vyhlédneme si někoho, kdo se zdá podle vzhledu přístupný komunikaci a oslovíme ho:

„Do You speak English?“

„Sprechen Sie Deutsch?“

Pokud na jednu z položených otázek zareaguje kladně, zapředeme s ním rozhovor, a vyptáme se na potřebné. Nesmíte ovšem narazit na hluchoblbého. Jako se mi to stalo v Budapešti.

Končili jsme tam v roce 2000 plavbu po Dunaji na předměstí Obuda na konci Sepedere kanálu a jeli po skupinkách navštívit centrum Budapešti. Chtěli jsme zjistit, kde je nejbližší stanice rychlodráhy a tak jsme s Nohou přikročili k oslovování chodců. Pochvíli jsme narazili na jednoho pána středních let poměrně důvěryhodného vzhledu, který na německy položenou otázku reagoval „ja“ a kýváním hlavy. Řekl jsem si, „to je můj člověk“a začal jsem obšírně a taktně v němčině rozvíjet svoji otázku. Snažil jsem se zřetelně artikulovat, mluvené slovo jsem doplňoval pro lepší pochopení mimikou a výmluvnými gesty. Důvěryhodný pán po celou dobu na důkaz pochopení přitakával hlavou „ja, ja“. To vše do té doby, než jsem skončil svoji tázací řeč a výmluvným očekáváním na něj pohledl. Změnil výraz tváře, přestal kývat hlavou. „WAS?“  - odpověď důvěryhodného pána mne zarazila. „Že bych se ptal příliš složitě, nebo mluvil příliš rychle?“ Opakuji kladení otázky. Tentokrát jsem vše maximálně jednoduše, tak aby bylo pochopitelné i pro méně nadaného studenta 1. ročníku jazykové školy. Reakce důvěryhodného pána je však mému překvapení a rozčarování opět stejná.. Nejdříve přitakávání, „ja, ja“  a pak místo odpovědi vyvalené oči a tázavé „was“. 

„Nech ho bejt, je úplně hluchoblbej a ještě k tomu Bulhar.“ 

Řve na mne Noha a táhne mne pryč od mého důvěryhodného pána, ještě než vstoupím do třetího kola vysvětlování. Stanice metra je totiž na dohled 50 m pře silnici od nás.

 

Noha má totiž s hluchoblbejma své zkušenosti a diky jim rozpozná hluchoblbý takřka okamžitě. Když jsme jeli v roce 98 prvně do Finska, v okolí Rantasaalmi jsme se potřebovali dostat podle mapy na jedno konkrétní místo kde to teoreticky vypadalo, že by se tam nechala postavit loď. Projížděli jsme lesem mezi jezery po místních komunikacích, a jelikož jsme si nebyli zcela jisti, zda jedeme správně, rozhodli jsme se vyptat v nejbližší vesnici na cestu. Zde si musíme pro lepší pochopení vyjasnit, jak vypadá finská vesnice. 

Finská vesnice se v žádném případě neblíží představě běžného Čecha o vesnici, jako většímu či menšímu shluku domů a stodol obklopujících těsně kostel, hospodu a náves. Finská vesnice vyznačená bodem na automapě je 10 až 20 stavení ztracených v lese, rozptýlených na dvaceti čtverečných kilometrech. Tam když si chce místní jít pokecat k plotu se sousedem, tak se řádsky projde. Po hospodě, kde by se mohli sejít a podebatit ani vidu, ani slechu. Je velmi pravděpodobné, že v takovéto konstelaci nejsou finští vesničané mnohomluvní a zvláště ve vztahu k cizincům jsou vysloveně na slovo skoupí. 

To se nám potvrdilo hned,  když jsme ve vesnici X Narazili po ujetých 10 km  na první domek, u kterého se pohybovali lidé. Zastavili jsme autobus před domkem, Noha první, já za ním jsme vykročili směrem ke starší paní a asi dvanáctiletému chlapci, zřejmě babičce s vnukem, kteří něco okopávali na zahrádce u domku. 

„Good mornig, du You speak English?“ oslovil Noha starší paní s monšalantním úsměvem a rozprostíral směrem k ní mapu s přáním, aby nám na ní ukázala místo, kde se právě nacházíme. Její reakce byla překvapivá. Nahlédla na mapu pohledem, jaký má jeptiška, které někdo nabídne pornografický časopis, stejně nevraživým pohledem obdařila Nohu, popadla chlapce při bližším pohledu zřejmě dementního za ruku a odkvačila s ním bez jediného slova do domu. Zabouchla dveře před nosem Nohovi a zamkla na dva západy. Stáli jsme před domkem a koukali na sebe překvapeně. „No nazdar! Zřejmě jsme hned na poprvé narazili na celou rodinu hluchoblbejch.“ 

Po dalších pěti kilometrech jsme přijeli k dalšímu domu. U něho řezali dva dospělí muži, jeden starší, druhý o něco mladší, dřevo na cirkulárce. Řekli jsme si, že řezání dřeva je plánovitá činnost vyžadující organizaci a koordinaci a jestliže ti dva muži jsou schopni řezat dřevo na cirkulárce, pak by nás mohli být schopni vnímat a ukázat nám na mapě, kde se nacházíme. S tímto předpokladem jsme k nim přistoupili a naznačili posunky ukazujíce na mapu přes rámus z cirkulárky, že bychom od nich potřebovali poradit. Vypnuli cirkulárku, a vykročili směrem k nám. A ouha! Jejich krok byl podivně vratký a na dva metry naše zkušené nosy rozeznaly sladkou vůni kořalky. Bylo jasné, že se na tak náročnou činnost, jakou řezání dřeva bezesporu je řádně posilnili. Jejich alkoholové opojení k našemu užitku sice prolomilo přirozenou finskou komunikační bariéru, na druhá straně způsobilo jejich značnou prostorovou nestabilitu a jen velmi obtížně orientovali v mapě, kterou jsme před ně na zem rozprostřeli. Největší problém byl ustát předklon nad mapou. Starší z mužů dokonce mapu dvakrát v předklonu s napřaženým prstem přeběh,  přičemž mu gumovky pleskali o lýtka. Mladší muž staršího naštěstí zachytil, taktak že se nám oba nesvalili k nohám a pomáhal mu držet rovnováhu. S touto podporou se staršímu muži nakonec podařilo ustát předklon nad mapou, zapíchnout do ní prst a k naší velké radosti označit na mapě kýžené místo. Opilec holt je nakonec přece jen použitelnější než hluchoblbej.

Z uvedených příkladů, jaké nás potkaly těžkosti s tlumočníky, tlumočením a shánění informací od lidí mluvících cizím jazykem nebo nemluvících vůbec, je jasné jak cenný je pro přežití a zdárný průběh výpravy dobrý a soudný znalec místního jazyka – a tím Libor bezesporu je.

 

Trochu jsem se zakecal a odbočil jsem. Musím se vrátit k tomu, jak Libor tuhle naši velkolepou cestu do Ruska připravil.

Hned na začátku nám vysvětlil, jaké páky jsou na jeho straně „k mání“pro zajištění úspěšné plavby Admirála Groga po Volze.

President Havel ho roku 91 jako důstojníka České armády vyslal studovat na Vysokou školu gen. štábu Ruské armády. Tam se získal kladný vztah k vodce a spoustě vysokých důstojníků ruské armády. Kontakty s přáteli z moskevských studií jsou živé a někteří jsou jistě ochotni a schopni nám prošlapat cestu přes byrokratické nástrahy a provést nás přes jiná úskalí cestování po Rusku. 

Libor se dal, jak slíbil, hned do práce na realizaci zadání: Zjistit zda a popřípadě jaká povolení jsou třeba k plavbě po Volze a tyto povolení získat. Zajistit vhodné místo pro montáž lodě na začátku a pro demontáž na konci plavby, kam by se dostal autobus a nebyl tam příkrý přístup k řece. Najít bezpečné místo, kde by v době, kdy poplujeme po řece mohl bez úhony přečkat řidič a autobus. Všechno většinou zdánlivě jednoduché věci, ale při bližším pohledu už ne tak docela.

Libor celou věc začal domlouvat se svým bývalým učitelem z ruské vojenské akademie Sašou. Saša se prý jako aktivní vysoký důstojník chemického vojska podílel na likvidaci černobylské katastrofy. To mu výrazně podlomilo zdraví. Pak přednášel nějaký čas na Vojenské akademii ruského generálního štábu, odkud odešel do civilu. Dnes je privátním podnikatelem, živícím se speciálními měřeními v jaderných elektrárnách.

Ten se celé záležitosti velmi účinně ujal a začal dávat dohromady ze střípků mozaiku, která ve svém celku tvořila organizační podporu naší plavby. Hned na začátku jsme však na jeho doporučení měnili trasu plavby. Ne z Volgogradu do Kaspiku, jak jsme si původně přáli. Tam nesahají tak dobře jeho organizační nitky a není schopen tam vše potřebné účinně zorganizovat. Je schopen nám připravit vše potřebné na trase Samara  - Saratov. V Samaře slouží totiž další Liborův spolužák a Sašův žák generál Jurij. Generál Jurij byl i v rámci ruské armády podle slov Libora vyhlášen jako milovník vodky a to už je co říci. Jurij nám zajistí zázemí v Samaře a podél Volhy až do Saratova. 

Se Sašou bylo nakonec dohodnuto, že se s ním setkáme v Moskvě a společně s námi pojede z Moskvy do Samary. Tam na nás bude čekat Jurij a dál se budou věci odvíjet v jeho režii.

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.6 (55 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

umím jediné slovo: pölkkytupa - chajda, hospoda v lese. Projel jsem v 96 finskou Karelií, přes BP Oulanka do Rovaniemi. Domluva s domorodci byla možná jen posunky a mapou.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

,,, na kole.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsou mnohem rozsahlejsi. :-D
Umim dve slova:
koks - dva
perkele - do prdele

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

opět musím sám sebe pochválit, jaký jsem chytrý, mladý a krásný, páč znám, jak se řekne finsky telefon - PUHELIN.
Jinak jsem se ve Finnmarce běžně domluvil svými troskami angličtiny a němčiny. Lidi ochotní, zdvořilí, furt mi vnucovali kafe, nakládky a vykládky fungovaly naprosto úžasným způsobem...

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nejdůležitější slovo na finských plavbách bylo Olut, nejlépe kaksi oluta. Prní je pivo, druhé dvě piva

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Těším se na pokračování, ať je jich více!

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Myslel jsem, že článek má mít úvod, stať a závěr. Zatím je 2x úvod a stať bych už nutně potřeboval. Závěr být nemusí.

Průměrný počet slepic: 3.9 (12 hlasů)

Nikdo vás nenutí, abyste to četl. A trochu rozsáhlejší úvod je zapotřebí, když je ta okurková sezóna. Vidlák je zřejmě rád, že se najde někdo, kdo denní úvodní článek nabídne. Navíc, jde v tomto případě o zážitky zajímavé a čtivě popsané.
Četl jste Jiráska ?

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)

Proti všem.

Průměrný počet slepic: 3.1 (9 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já to četl také a celé pasáže s rozsáhlými popisy mě přiváděly k zuřivosti. Tím pádem jsem bichli přečetl poměrně rychle. Ale povinné čtení, že ? A češtinářka měla u zkoušení nepříjemné otázky.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Je vidět, že jste nečetl Balzaca. A jeho celostránkové popisy, co má či měl dotyčný či měla dotyčná na sobě.
Taky Kafkova souvětí jsou zajímavá, zejména pro lidi s krátkou pamětí jsou doslova a do písmene vynikajícím mentálním tělocvikem.

A tak čtu dnes s docela velkým potěšením Gorkého.....anebo Komenského....a dal. a dal. (včetně Pujmanové nebo Arbese).... no a i když jsme neměli za povinnou četbu Bibli, tak každému doporučuji (bohužel nedokončenou) knihu "Miloslav Hájek -Evangelium podle Matouše" (a kdyby někdo znalý naopak zase mně doporučil obdobným , poctivým způsobem zpracované pasáže Nového či Starého zákona, budu s povděkem).

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

(kvůli kterému mnozí katoličtí tradicionalisté řvou)
je Bible 21. století.

Je to úctyhodný překladatelský a vydavatelský počin.
Měl by si ho alespoň zběžně přečíst každý- ať už věřící nebo nevěřící.
přece jenom je to pramen, na kterém stojí (resp.se kterým v současné době padá) naše t. č. komatózní civilizace.

Jinak existují různé starší i novější tendenční a biblické dějepravy pro výuku na základních školách, které ale nedoporučuji.
---------------------
Pokud chcete poněkud lehčí čtení Starého zákona, doporučuji Černošský pánbu a páni izraeliti (dokud nebude stažen z knihoven minimálně pro slovo "černošský")

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

jsem neměl jako povinnou četbu. Bavilo mě to a dal jsem si nášup Mezi proudy, všechny 3 části. Možná právě tohle ve mě vzbudilo touhu vyjádřit se stručně, nejlépe jednou větou. Daří se mi to. Poslední dobou se umím vyjádřit i jedním slovem... asi pozůstatky z vojny. A není to provedu; začíná ale stejným písmenem.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

písmeno, muselo by se říkat a psát
HROVEDU, protože já zcela standardně odpovídám na všechny ultimativní věty jednoslovně - HOVNO!!!

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

In reply to by Ládik!!! (neověřeno)

Trvalý odkaz

Pánové, je vidět, že jste málo sledovali Angelu Merkelovou a ani si nevzali příklad ze zdejšího thérového letce. Přesněji z jeho iniciál. Doporučuji napilovat výslovnost: "Ah!" nebo také "Ach!" s ustaraným výrazem Angely Merkelové ve tváři. Vystačíme s tím v 99% situací. Pokud chceme být světovými a výmluvnými, říkejte na skoro vše: "Oh, my God!"
Další možností jsou moudré průpovídky božského moudrého Lumíra z Dívčí války. Např.:
Kolik v hrdle slavíčků, tolik v hrnci troníčků.
Když Perun dopustí, i motyka spustí.
apod.
Pak ještě překladatelský oříšek z Jáchyme, ho´d ho do stroje: Kolik třešní, tolik višní.
Sice nám nikdo nebude rozumět, ale vyjádříme se tím naprosto ke všemu. Zbytek obstará autoprojekce druhé osoby v diskuzi.

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

Pánové, od té doby, co jsem se naučil slovo "pičovina", umím pojmenovat většinu jevů kolem sebe.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Pánové, od té doby, co jsem se naučil slovo "pičovina", umím pojmenovat většinu jevů kolem sebe.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Ládik má zřejmě indiánské předky:
V rodné Noře se vyjadřuje pravidelně jednou větou.
Tedy pokud píše v próze, jako básník je dostatečně epický.
Přibližně ve dvaceti procentech případů netuším, o čem v té jedné větě píše, páč nemáme společný čtenářský kontext.
Ale i prvek tajemství má něco do sebe.

Průměrný počet slepic: 4.9 (10 hlasů)

je technická zpráva k projektu. Je opravdu moje a její pasáže jsem zachytil již u celé řady mladších autorů. Má vždy úvod, stať a závěr. Její podstatnou vadou je jediné: nemá děj. Délka je na 1 stranu, u 1duchých věcí na půl strany (tam není nutná stať).
Já Admirála nehaním, čtu Grogonauty se zaujetím, ale hájím literu zákona.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Chápu Vidláka ... okurková sezóna :-)

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

Právě jsem se vrátil z Baltu. Z hranic Gorolie na otočku. Cena: 90 litrů benzinu 98 okt., ubytko v polu namiotovem 100 Kč/os.,den (ve zlatých), 20 hodin jízdy okreskama (navigace hlásila 24h). Voda jako křen, roušky 30%. V kempu 3 hajzly u sebe. Seděli jsme ráno 3 a polak bere za kliku; první, druhou, třetí. Pak řekl: O kurwa!

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

Správný český turista si s sebou brával do jugošky konzervy, dnes do polského kempu přibalit nočník.
Ušetří se polské zloťáky i čas - venčit lze i za jízdy a posílí se růst nitrofilní vegetace v bezprostředním okolí venkovských komunikací.

Mysli globálně - jednej lokálně!

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

Polák nevzal za kliku u tvého namiotu v době, kdy jsi trůnil.
(Pro nevzdělané mamlasy nezvládající latinu a jiné zcela zásadní jazyky - namiot je stan.)

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Tohle už je pěkný snímek,než ten nákres,dokonce jsou na stěžni upevněné plachty,použili jste je,nebo jen motorový pohon.
Tak ještě si počkám na návštěvy přístavů,hospod a nějaké povídání s místními.

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

V gumákách, bez rukavic, bez roušky. V atmosféře na hranici poblití. Kolem plno masařek a v nejistém postoji.
Může kydat i pražák, když vyhrne klotové rukávy plivne si do dlaní. Jenom ne krajky a zlatá plnicí pera.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Překvapivě objektivní pohled insidera
(Část obyvatel už Lulašenka zřejmě nemusí, horší už je jenom Západ a prozápadní pátá kolona. Obyvatelé závidí Rusům vyšší životní úroveň (!), ale je jim nejspíš jasné jak by dopadli po vítězství prozápadních loutek typu řeporyjec či pražští pyjáti.)
Divím se, že tanhle článek vyšel tam, kde vyšel.
Bělorusko má zřejmě nespolehlivé obyvatelstvo, bude ho třeba vyměnit.

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/belorusti-dustojnici-maji-radsi-ru…

Průměrný počet slepic: 4.4 (20 hlasů)

Tak to se Vám, Asfaltový holube, podařilo vyzobnout hodně zajímavý článek s úplně novým pohledem na věc (alespoň tedy pro mě).

To, že většina demonstrantů nemusí být vůbec pro-eunijní, ale naopak pro-putinovská, je důležité info.

Průměrný počet slepic: 4.9 (13 hlasů)

proč je pro vás důležité info "že většina demonstrantů nemusí být vůbec pro-eunijní, ale naopak pro-putinovská"? Nějak to ovlivné vaše chování ?

Průměrný počet slepic: 2.2 (10 hlasů)

je to ale problém. Aktuálně.cz jsou Bakalonoviny, a jejich novináři píši v jeho žoldu a preferují Topku,takže když něco pochválí, správný vidlák to odmítne. Pokud vám článek konvenuje, jak to vlastně ovlivní vaše volební chování? A jak vlastně může názor lžinovináře na dění v Bělorusku ovlivnit vaše volební chování?

Zatím bez slepic

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

mi rozum doslova zůstává stát.
Někdy mám pocit, že by lepší otázky vymyslel i můj vnuk, takto absolvent první třídy ZŠ.
Prozraďte mi, čeho jste absolventem vy sám. Máte vysokou indiánskou?

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

tak nad mojimi dotazy, pokud nejsou určeny vám nepřemýšlejte. Raději natočte video jak ohříváte vinkl svařečkou.

Zatím bez slepic

In reply to by rk (neověřeno)

Trvalý odkaz

přemýšlet nelze.
A videjo, ani videne točit nebudu, páč:
1/ zásadně odmítám vlastnit patlafón (momentálně nosím nějaký bazmek určený důchodcům)
2/ v práci učím ostatní mantáky lepit prodřené autoplachty (policejní manévry u štěrkovny kvůli místním ekoblbečkům) a doma pomáhám klukovi s přestavbou motorky, takže cé óčko a flexa.
Prostě potřeba ohýbat vingl - nula nic. A potřeba vám to posílat - dvě nuly nic.

Průměrný počet slepic: 5 (5 hlasů)

starý, škaredý a hloupý, protože ani netušíte, jak lehko je na bojišti, když je těžko na cvičišti.
Prostě er káčko používám namísto boxovacího pytle. Anebo místo toho šlapacího bazmeku, co na něm jezdí Stará Jahoda v obýváku před televizorem.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

...ale to máte ve všem pravdu!!! Starý, škaredý, hloupý! Jsem! Boxovací pytel. Všechno chápu. Všechno Vám přeju, jen ne ten šlapací bazmek.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Marie Divišová
11 hod ·

AFROBÉLORUSKA - to nevymyslíš.
Jedna z členek aktuálního běloruského "Koordinačního výboru" pro rozhovory o předání moci od Lukašenka směrem k opozici. Aktivistka bojující za rovnoprávnost Černých v Bělorusku.
Jsou zcela vyvážení podle současných světových požadavků.
Koordinační výbor je úplně neuvěřitelná skvadra. A to přitom vyzývali na velkých závodech při stávkách, aby pracující z každého velkého závodu delegovali do Koordinačního výboru svého člověka. A nakonec směska: LGBT, černoška, sorosčata, chodorčata, USAIDovci ...
A ty jejich pozadavky jsou ještě neuvěřitelnější.
🤣🤣🤣🤣🤣

Průměrný počet slepic: 4.9 (19 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ten Koordinační výbor je pro Bělorusy dobrá zpráva. Bude podporován EU a Západem vůbec, ale v Bělorusku Západ diskredituje.
Není to tak jednoduché v Bělorusku najít inteligentní prozápadní opozici. Komu se režim nelíbil, odešel. A zbytek je třetí liga. Musí se spolehnout na to, co zbylo.
Výsledek je proto znám. Těsnější vazby s Ruskem. A Lukašenko? ?Quién sabe? - Kdo ví? To zajímá jen Lukašenka.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

In reply to by Maneca (neověřeno)

Trvalý odkaz

16.8.20
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020081612377959-eu-musi-povz…
19.8.20
https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020081912398440-babis-beloru…

K opozici v Bělorusku z diskuze:
Správně Bělorusi si to musí vyřešit sami...Reakce EU tomu ovšem neodpovídá, neboť se vměšuje do vnitřních záležitostí Běloruska a zřejmě se hodlá vměšovat ještě více...NEBOŤ ZA POSLEDNÍ TŘI DNY PODLE AGENTURY T.A.S.S. STOUPL POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ Z E.U. NĚKOLIKANÁSOBNĚ...Je možné, že tito ,,přátelé,, Běloruska budou chtít postupovat jako když vycvičení agenti CIA v Polsku organizovali Majdan na Ukrajině.

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

Prezidenti se mají vyjádřit k závažným událostem.
Něco jiného jsou neziskovky, které operují přímo v Bělorusku. Finanční příspěvky takovým organizacím, přímo z rozpočtu ministerstev, by měly být trestným činem rozkrádání veřejného majetku.
Takové akce by měly aspoň projít parlamentem.

Průměrný počet slepic: 4.9 (12 hlasů)

Netvrdím nic o vměšování. Pouze dávám na vědomí. Z mého pohledu je mnohem mírnější než by se dalo očekávat i vzhledem k původním vyjádřením (např. Babiše). Ten však, zdá se, oproti prvnímu 16.8. rovněř 19.8. poněkud přibrzdil.

Průměrný počet slepic: 4 (7 hlasů)

hledá každou korunu aby nahradil stávající i budoucí únik financí a pak se dozví z tisku, že Zamini vyklopilo tolik melounů na podporu BA a ještě se to strádající lid dozvěděl, jo opoziční partneři... . |To by naštvalo i... Snad jim alespoň pokrátí příjem v rozpočtu - když už to nebude chtít vrátit.
Jinak - doufám, že těch pokračování bude ještě zepár, v tom marastu co je, je osvěžující. I když
-njn rusko - země neomezených možností - v ejůnii a zbytku světa by to neprošlo - nejsou směrnice - a jak tak koukám na ten nákres -- úředníci by to v tomto století asi ani nezvládli. V ejůnii by Vás s tím nepustili ani k vodě. - K tomu černošskýmu pánbů--- vynikající a kouzelné, ale taky nečekané důsledky
:-)- když jsem to dala ke čtení mladýmu /chtěl když se pídil po biblí....., půl roku nepotřeboval dotace kapesnýho, než to strávil - takže taky dobrý.
už se těším na půlnoc a pokračování... díky

Průměrný počet slepic: 4.8 (4 hlasů)

... na podporu opozice Běloruska....

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"Podle místních médií řidič je irácký občan. Muž po nehodě zastavil. Měl křičet „alláhu akbar“ (arabsky „bůh je veliký“)." (idnes, Berlínský kolorit)

Muslimové už tedy skloňují jména, používají 5. pád. Příprava na invazi nach Moldau.

Průměrný počet slepic: 3.8 (9 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.