Zrození kmenového vůdce - tip na knihu

Autor
Štítky

LOGAN, D.; KING, J.; FISCHER-WRIGHT, H. Zrození kmenového vůdce. Praha : Synergie Publishing SE, 2014. ISBN 978-80-7370-252-6.

Kmeny jsou základním stavebním prvkem jakéhokoli rozsáhlejšího lidského úsilí. Jsou to skupiny o dvaceti až sto padesáti lidech, kteří se znají tak dobře, že když se potkají, zastaví se a prohodí spolu pár slov. Některé kmeny vyžadují od svých členů maximální výkony a neustále se rozvíjejí; jiné dělají jen to, co je nezbytně nutné. Co je příčinou tohoto rozdílu ve výkonnosti? Jejich kmenoví vůdci, kteří nastavují (ať vědomě či nevědomě) kmenovou kulturu.

Většina lidí kmenovou dynamiku nevnímá. Kmenové vůdcovství se dá přirovnat k cestě, která umožňuje lépe porozumět sobě samému i lidem ve svém okolí a díky tomu získat přesnou představu, jaké jednání či kroky ovlivňují dění na pracovišti. Zaměřuje se na jazyk a chování v rámci každého kulturního stupně. Ten se totiž vyznačuje specifickým jazykem, způsoby chování a strukturou vztahů. Kmenový vůdce se zaměřuje na dvě věci. Zaprvé naslouchá a touto cestou zjišťuje, jaké kultury existují v jeho kmeni. Zadruhé, pomocí specifických nástrojů, pozvedává kmeny na vyšší stupně.

V knize je popsáno celkem pět stupňů kmenové kultury, včetně podrobných kazuistik jednotlivých firem. Jednotlivé stupně na sebe navazují a při cestě na vyšší stupně nelze žádný přeskočit. (Naštěstí platí, že většina lidí přeskakuje stupeň jedna.) Vnější pozorovatelé dokážou celkem spolehlivě rozpoznat kmenovou kulturu, lidé uvnitř kultury se většinou o dva stupně nadhodnocují.

 

Stupeň 1 (2% na pracovištích - v USA)

Člověk na stupni jedna pociťuje izolovanost od ostatních a je přesvědčen, že „život stojí za prd“ – jako by se ho problémy a záležitosti okolí vůbec netýkaly. Základním naladěním je nedůvěra a uzavřenost vůči světu. Pokud se lidé na tomto stupni sdružují, z jejich chování čiší nepřátelství. Existují dva způsoby, jak se dostat na stupeň jedna. První je propadnutí z dosavadního kmene, který jedince vyloučí. Druhý vyvěrá z pocitu, že dosavadní kmen člověka „nedoceňuje“, nevidí jeho výjimečnost. Posléze ho přijme kmen na stupni jedna, který ho uzná (např. gangy). Do stupně jedna může na chvíli spadnout takřka kdokoli, stačí mít nějaký problém, který vede k neetickému jednání (např. zneužívání léků, plagiátorství, podvody, drobné krádeže zaměstnanců).

 

Stupeň 2 (22%)

Člověk na stupni dva je mimo hlavní dění. Cítí se nedoceněný. Zdá se mu, že lidé kolem něj zjevně mají něco, co on sám postrádá. To vede k vyjadřování přesvědčení „můj život stojí za prd“. Pro skupiny na tomto stupni je charakteristické chování apatických obětí, dělání jen nezbytně nutné práce a odpor k radám přicházejícím z jiných stupňů. Hovor na stupni dva vyjadřuje postoj „všechno už tady bylo a vždycky to dopadlo špatně“. Kultura dvě se často formuje jako reakce na vedení na stupni tři.

Lidé v této fázi vytvářejí velice soudržné skupiny, které navenek připomínají stupeň čtyři. Ve skupinách však vládne přesvědčení, že v postupu vpřed jim někdo či něco brání (nejčastěji šéf). Příčiny neúspěchu se hledají venku, vše se děje v negativním rámci. Odstranění důvodů stížností nevede ke změně. Jednotlivci se vyhýbají převzetí odpovědnosti a povinnostem. Kultura této fáze dokáže velmi rychle vtáhnout přišedšího jednotlivce na svou úroveň.

Lidé v závěrečné fázi již nechtějí pokračovat v zajetých kolejích, chtějí se dostat výš na další stupeň („já jsem úžasný“). Může se jednat i o lidi, které do této fáze srazila dočasná komplikace (nemoc, osobní problémy,…). Kdo se nedostane výš, sklouzává do zakořeněné průměrnosti či se stává „moudrým stařešinou“ prostřední fáze stupně dva (působí pak negativně na mladé začínající lidi, kteří se chtějí prosadit).

 

Stupeň 3 (49%)

Zóna osobních výkonů a úspěchů, kdy ale člověk víc dává, než dostává. Lidé se energicky a s nadšením zapojují do všeho, co se děje, ale při pozorném poslouchání se dá zjistit, že většinou mluví o sobě a svých schopnostech a snaží se vyvolat dojem, že jsou lepší než ostatní. Jinými slovy jazyk tohoto stupně vyjadřuje postoj „já jsem úžasný“, s nevyřčeným dodatkem „na rozdíl od tebe“. Osobní identita se hodně zakládá na tom, čeho člověk dosáhl. V rámci kultury stupně tři platí, že znalosti představují moc, takže si je lidé střeží. Stupeň tři ještě nepředpokládá důvěru od druhých a v druhé; tu je potřeba si zasloužit. Člověk na stupni tři je s ostatními propojen prostřednictvím celé řady dyadických vztahů. Lidé na tomto stupni si často stěžují, že nemají dostatek času ani potřebnou podporu a že lidé kolem nich nejsou tak schopní a motivovaní, jako jsou oni sami.

V závěrečné fázi se lidé „naučí chodit“ ve svém systému tak dobře, že to pro ně již nepředstavuje výzvu, a zaměří energii jiným směrem. Člověk začíná chtít společnosti něco vracet. Práce je navzdory všem obtížím zdrojem radosti, nechybí nadšení ani pracovní zápal.

"Když začneme na ostatní pohlížet jako na lidi s pronikavým intelektem a jedinečnými schopnostmi, začnou se nám jevit jako lidé, jež stojí za to rozvíjet, od nichž se můžeme učit a které má smysl vést. Tento přístup představuje osobní odrazový můstek k "prozřením", která vedou na stupeň čtyři, což je zóna kmenového vůdcovství."

Prozření

Silně individuální proces, který trvá měsíce či roky než v mysli plně vybublá na povrch; jakmile k němu dojde, není cesty zpět.

Hlavní myšlenky:

Prozření začíná uvědoměním, že člověk nedosáhl toho, čeho si myslel, že dosáhl; vítězství, která považoval za kmenová, byla ve skutečnosti osobní.

Jak postupuje proces prozření, lidé se mnohdy snaží dosahovat skupinových vítězství pomocí chování odpovídajícího stupni tři, což nikdy nefunguje.

Nakonec lidé zjistí, že cíl stupně tři – dosahování individuálních vítězství – působí destruktivně i na ně samé. Oproti tomu kmenové úspěchy mají trvalý charakter a poskytují uspokojení všem.

Většina lidí si uvědomuje, že moc na stupni tři představuje hru, v níž vždy někdo ztrácí: čím víc si berete od ostatních, tím víc máte vy a tím méně oni. Oproti tomu moc na stupni čtyři znamená hojnost: čím víc dáváte, tím víc dostáváte zpět.

Závěrečné prozření znamená zjištění, že jediným skutečným cílem je zdokonalení kmene. Paradoxně dochází k tomu, že zatímco se člověk snaží posílit kmen, dosahuje všeho, o co usiloval na stupni tři a nedařilo se mu to získat: dostavuje se úcta, respekt, loajalita, dlouhodobý úspěch a příležitost zanechat odkaz.

 

4 - zóna kmenového vůdcovství (25%)

Týmy jsou zde standardní záležitostí. Jde o týmy, jejichž členové sdílejí společné hodnoty a sledují společný cíl. Netolerují slabé výkony, ani sebestředné chování. Informace se v rámci celé skupiny volně šíří. Vztahy mezi lidmi jsou založeny na sdílených hodnotách. Lidé mají tendenci ptát se „Co je třeba udělat dál?“ a vytvářet partnerství podle aktuálních potřeb, aby se udělalo vše, co je právě důležité. Jazyk a mluva se točí kolem „my“ (my jsme úžasní - na rozdíl od nich, jiných kmenů). Na rozdíl od stupně dva se tato skupina skládá z lidí, kteří si prošli stupněm tři a překonali jej. Jde o lidi, kteří jsou připraveni vytvářet opravdová partnerství.

Jádro kmenového vůdcovství lze vtěsnat do jediné otázky položené skupině: „Jaké činnosti vyjádří naše hodnoty a povedou k vznešenému cíli?“ Odpověď na ni se stává důvodem pro vytváření síťových vztahů a je základem kmenové strategie.

Stupeň 5 (2%)

Člověk vyjadřuje postoj "život je úžasný". Stupeň pět má stejné kvality jako stupeň čtyři, s jediným rozdílem: neexistují žádní "oni". Výsledkem je, že lidé na stupni pět tvoří stále se rozrůstající síť vztahů se všemi, jejichž hodnoty rezonují s jejich vlastními. Těžiště hodnot se přesouvá od "našich" k "univerzálním" hodnotám. V současné době se tato kultura objevuje v situacích, kdy kmen pracuje na průlomovém projektu nebo má takový náskok před svými konkurenty, že jsou pro něj irelevantní. Autoři jsou přesvědčení, že budoucnost podnikání spočívá na stupni pět.

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Stručné, pravdivé, k zamyšlení.
Děkuji.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

že na stupni 5 je také současný islám v Evropě.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Zdsánlivě to vypadá, že tato věta neplatí : "Těžiště hodnot se přesouvá od "našich" k "univerzálním" hodnotám." Jenže muslim má své učení jako univerzální, to naše je dekadence.

Zatím bez slepic

Ta kniha je psána na základě výzkumu firem a organizací, které jsou "euroamerického střihu" (tedy bez náboženského rámce) a ukazuje postoje k práci či k životu, které se dají vysledovat v komunikaci (ve skupinách o počtu desítek lidí). Ty univerzální hodnoty pak také spadají do tohoto rámce. V kmeni číslo pět, dovoluji si tvrdit, většina z nás asi nikdy nebyla - v menším měřítku by se to podobalo výjimečným chvílím v rodině (narození potomka atd.).
Takže muslim se pohybuje v rámci odlišném a nekompatibilním s výše uvedeným.

Zatím bez slepic

No já to přečetl a dostal jsem trochu jiný pohled co je tam napsáno. Obecně tam je popsána kmenová struktura a příkladem je předvedena na amerických firmách. Nikde tedy není napsáno, že struktura souvisí pouze s firemním prostředím USA natož naopak jak tvrdíš ty, že nesouvisí s náboženskými strukturami.
Na konci potvrzuješ samotný obsah článku "dovoluji si tvrdit, většina z nás asi nikdy nebyla"=článek tvrdí 2procent=2lidi ze 100=dovoluješ si tvrdit co říká článek ;)

Takže muslim se pohybuje v "tom samém prostředí" jenom cílem není nadvláda pomocí peněz, ale nadvláda pomocí víry...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Autor zapomněl na stupeň 6 ani ne procento politický idioti.
Přátelé,pokud se potvrdí ten chemický útok v Sýrii,balte kufry také.

Zatím bez slepic

Britská strana měla prý dostat na počátku března varování, že dojde k útoku na britské půdě. K chemickému útoku. V podobné době, na přelomu února a března, dostala podle Bašty varování i ruská strana, že dojde k útoku chemickými zbraněmi v Ghútě v Sýrii.

„Jejich verze předpokládala, že organizace Bílé přilby zorganizuje falešný chemický útok s množstvím obětí, který bude okamžitě přenášen satelitním vysíláním do celého světa. Jako odvetu Spojené státy zasáhnou vládní čtvrť v Damašku raketami. Nejprve ruský velvyslanec v USA a posléze (13. 3.) náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov varovali Spojené státy před tímto postupem, který by vedl k vojenské konfrontaci obou velmocí. Syrský scénář se naštěstí nenaplnil,“ oddechl si Bašta.

Někdejšímu diplomatovi se zdá zajímavé, že zakladatelem organizace Bílé přilby je bývalý britský důstojník James Le Mesurier a Gerasimovo varování před údajně chystaným útokem Bílých přileb přichází ve stejné době jako projev Theresy Mayové v britském parlamentu. Právě kvůli této časové shodě si Bašta položil otázku, zda informace o údajném zapojení Ruska do útoku na Skripala a o údajně chystaném útoku v Ghútě předala Rusům a Britům jedna a tatáž osoba. Osoba, která si přála rozpoutat válku.

„Nemohu se ubránit myšlence, že kdyby se britští a ruští zpravodajci sešli a udělali nepředstavitelné a prozradili si navzájem své zdroje tak závažných informací, možná by zjistili, že obě strany spolupracují se stejnými lidmi nebo institucemi. Ostatně v dějinách špionáže podobných epizod najdeme dost. Někdy se za tím skrývá pomsta, jindy jen touha prodávat zbraně oběma válčícím stranám,“ uzavřel svůj text Bašta.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jaroslav-Basta-jeste-jedn…

Vypadá to, že nás chce někdo za každou cenu vehnat do války. Sice nevíme proč (tedy ten pravý důvod, z těch falešných si můžeme vybrat od sestřelení letadla, chemické útoky, bombardování úplně poslední nemocnice v Aleppu po stoprvé, atd.), ale máme jít na Rusa s nadšením, které měly jednotky SS za 2. světové války.
Na jedné straně máme odsoudit útok poblíž Damašku v Dumě, jindy máme mlčet k operacím turecké armády v severní Sýrii a vraždám Kurdů. Ani komunisté v 50. letech neměli tak hloupou propagandu jako dnešní vlády USA a EU. Těm jejich vývodům může věřit jen naprostý pitomec. Nakonec jde zase jen o pokus o vyvolání války EU s Ruskem.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nejlépe upozorňuje na útoky,ten co je připravuje.
Už to bylo vícekrát uvedeno,že USA něco chystá v Sýrii,nedokáží to tam opustit,těch zájmů je tam mnoho.
Také bylo někde napsáno,že to může být až 600 tomahawků,co mají nachystáno na potrestání Assada.
Přitom Assad vítězí bez chemických zbraní,proč by je použil a zrovna na nevinné občany.

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

Neexistuje jediný důvod, proč by Asád použil chemické zbraně, když má válku takřka u konce a vyhranou. Americké provokace jsou pořád trapnější. Zainteresované strany jednají o mírovém uspořádání, neprve v Astaně, v lednu ve Vídni. Bez Američanů ! To znamená ztrátu vlivu v oblasti a samozřejmě i kšeftů. Ze strany USA jde o katastrofu, kterou nemohou připustit. Pokračovat v konfliktu se musí za každou cenu !

Zatím bez slepic

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

K tématu - i k Baštovu článku - dnes nově Vlk:
https://vlkovobloguje.wordpress.com/

Amíci mají naspěch, už vůbec jim nezáleží na uvěřitelnosti nebo neuvěřitelnosti zpravodajských her a provokací.

Vycházejí z toho, že zpracované a v propagandě dlouhodobě macerované oběti skupinového myšlení / stupidity v koukolíkovském slova smyslu uvěří všemu, co jim autorita nakuká.
Těmito důvěřivými příznivci však vládnoucí ve skutečnosti pohrdají.
Nebo se jich bojí - protože když některý z nich prohlédne, stává se z obdivovatele a vazala nepřítelem.

Cení si naopak těch, kdo tvůrčím způsobem rozvíjejí a stupňují jejich sebehovadštější tvrzení - a zároveň dávají občasným mrknutím najevo, že jsou ochotni potvrdit a rozvinout ještě větší nehoráznosti.

To vysvětluje, proč jsou nám předkládána zdánlivě amatérsky superblbá a protismyslná tvrzení ... cožpak desítky tisíc pracovníků PR oddělení a reklamních agentur nedokáže vyplodit nic věrohodnějšího než Jakub Janda či britský ministr zahraničí?
Nebo alespoň lež vnitřně nerozpornou ?

Zapomínáme však, že hovadské lži nejsou určeny k přesvědčování (fanatického upřímného věřícího či naopak předpojatě nevěřícího nepřesvědčíte ani tisícem párem jandů, ani nositelem Nobelovy ceny - čímž proboha nemyslím babráka oblbamu).

Hovadské lži jsou testem, zda jste je ochotni opakovat, vyřvávat a tvůrčím způsobem rozvíjet.
Pokud ano, můžete slézt z rozřaďovací rampy, vrátit se na svou palandu, sprchovat se půjdete až při příštím snižování stavu účastníků tábora koncentrovaného duševního zdraví!

Zatím bez slepic

Přesně, stačí se podívat na nové "financování" neziskovet bojovníků za pravdu pro tento rok USA ambasady, kdy přednsot mají ti co již bojovali, což jinými slovami říká, tento rok bojujte za své a možná, možná příští rok vám dáme taky nějakej peníz :D
Tomus e říká efektivita, bude pro ně pracovat víc lidí než co zaplatí jenom za příslib, že příšté rok jim přihodí kůrku :D

Holube, dneska ti dávám pochvalu před nastoupenou jednotkou ;)

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Prekladatel by si mel nastudovat slovicka. Skupina 20-150 clenu se jmenuje tlupa a v ramci ni se vsichni znaji. Kmeny jsou o stupen vic a tam uz se vsichni neznaji, ale jsou sprizneni a maji stejnou kulturu a jazyk.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Garage underneath the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start up the left side from the body without any slowdown, his footsteps choiceness and fast, soon arrived at the position you would like to go. Unlike most pitcher like the midst of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action a lot more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the earth, slightly triggered his capturing action instantly. "He is not only one of the most pure great scorer, he even gave shot two words to create the definition, the full shooting art played the revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.

Countertop frames in 6 a few minutes and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger in addition to middle finger instinct to locate gaps in the rubber ball center. His hand gently lifted back, remaining his palm the golf ball, but still control involving his fingers. His right arm into every one of the joints is close to help 90 degree Angle, through the shoulder to the knee, from the elbow towards the wrist, from wrist to consider, as if a restaurant waiter in carrying some sort of tray.

Glen Davis clippers, 289 - pound ahead, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a great foundation for complete to garage in a state, the right arm and shooting can continue perfect posture and power. And in addition to perfect hand movements, garage incorporates a precise shot needed one more factor: enough deep muscle tissue memory. Shooting touch isn't a proper adjective, anybody player, able to throw a fantastic shooting there is nevertheless one secret to all - 7 days a week, year after year training, until a set connected with complex dynamic chain implanted into your muscle mass. Garage never resist like monks meditate boring training, it also helped when he graduated from high school, eventually grow into another leading little-known Davidson university NCAA elite last seven.

"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> you consider your own shooting motion is correct, " curry stated, "you can only depend on their daily at working out ground building muscle recollection, hit and believe that individuals can. We're so lots of practice in training, as a way to the game, you can make use of instinct to react. But if it is not in the right way, the game will really feel very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.curryshoes.us>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.adidaszxflux.us.com>adidas zx flux</a> <a href=http://www.curry-5.us.com>curry 5</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike vapormax</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno running shoes</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd runner</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>nike kobe shoes</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a> <a href=http://www.kyrie-5.com>kyrie 5</a> <a href=http://www.kyrie2.us>kyrie 2</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.com>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt runner</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche shoes</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>nike kyrie shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.hardenvol2.org>james harden vol 2</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.adidasiniki.us.com>adidas iniki</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Soccer Cleats</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5</a> <a href=http://www.kyrie3.us>kyrie 3</a> <a href=http://www.airmax90.us>air max 90</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Nike CR7</a> <a href=http://www.kd11.org>nike kd 11</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com>nike vapormax shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock</a&gt;

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

call gilrs in Gurgaon

https://www.singledate.in/
https://www.singledate.in/gurgaon/
https://muskangirlsdwarka.in/gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-gurgaon/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-haridwar/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun
https://muskangirlsdwarka.in/
https://rishikeshgirls.in/
https://www.singledate.in/sushant-lok/
https://www.singledate.in/mg-road/
https://www.singledate.in/iffco-chock/
https://www.singledate.in/delhi/
https://rishikeshgirls.in/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-dehradun/
https://rishikeshgirls.in/saharanpur-escorts/
https://rishikeshgirls.in/call-girls-in-agra/
https://rishikeshgirls.in/roorkee/
https://shipranoida.in/
https://aqualuxdp.ca/
https://kiran69.in/
https://kiran69.in/category/mumbai-escorts/
https://escortscp.in/
https://callgirlsinudaipur.co/
https://callgirlsinudaipur.co/udaipur-high-profile-escorts/
https://callgirlsinudaipur.co/call-girls-in-noida/
https://shipranoida.in/
https://shipranoida.in/category/noida/
https://shipranoida.in/escorts-in-noida-sector-94/
https://shipranoida.in/urvashi-girls-in-atta-market/
https://shipranoida.in/noida-sector-independent-girls-services/
https://shipranoida.in/noida-sec-122-khanjarpur-parthala/
https://shipranoida.in/high-speed-service-models-noida-sector-18/
https://shipranoida.in/meghan-markle-model-in-noida-sector-50/
https://shipranoida.in/beautiful-luxurious-models-in-sector-porsche/
https://shipranoida.in/high-profile-models-in-noida/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-sector-39-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-in-mg-road/
https://shipranoida.in/escort-service-in-dlf-gurgaon/
https://shipranoida.in/girls-are-available-in-palam-vihar/
https://shipranoida.in/golf-course-extension-road/
https://shipranoida.in/escort-gurgaon-sector-28/
https://shipranoida.in/call-girls-in-gurgaon-sector-26/
https://shipranoida.in/girls-in-gurgaon-sector-27/
https://shipranoida.in/beautiful-girl-in-gurugram/
https://shipranoida.in/category/haryana/gurgaon/
https://myquickbook.com/
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumber-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/emergency-plumbing-best-plumbing-s…
https://www.torontoplumbinggroup.com/basement-waterproofing
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-pipe-unblock
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-services-etobicoke
https://www.torontoplumbinggroup.com/sewer-pipe-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement
https://www.torontoplumbinggroup.com/drain-cleaning
https://www.torontoplumbinggroup.com/plumbing-companies-scarborough
https://aqualuxdp.ca/clogged-drains-service/
https://aqualuxdp.ca/sump-pump-installation-replacement-services
https://www.torontoplumbinggroup.com/water-line-repair
https://www.torontoplumbinggroup.com/trenchless-water-line-replacement

Call girl in Gurgaon ,Call girls in Gurgaon ,Call girls in sushantlok ,Best Call girls in Mg road ,Best Call Girl in Gurgaon ,Call girl in iffco chock
High Profile call girl in Delhi ,Independent call girl in Gurgaon ,Call girl in Gurgaon ,Urvashi College Call Girls Gurgaon ,Call Girls In Huda City Center ,Urvashi Best Call Girls In Gurgaon ,SEXY CALL GIRL IN GURGAON ,Call Girls In Gurgaon MG Road ,Most Beautiful Call Girls in Gurgaon ,Gurgaon Call Girls Services ,HIGH PROFILE CALL GIRLS IN GURGAON ,Call girl in MG Road ,Urvashi Sikanderpur Call Girls ,Escorts Service In Gurgaon ,Escort in iffco chock ,Escort in Gurgaon ,Escorts Services in Iffco Chowk ,Sikandarpur Escorts Gurgaon ,Gurgaon Bus Stand Escorts ,Escort Service In Hudacity Centre ,BEAUTIFUL RUSSIAN IN GURGAON

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.