Neústavní Zeman

Autor
Štítky

Úvodem musím připomenout, že jsem jen laik, nejsem ani právník, natož právník specializující se na ústavní právo. Přesto si dovolím napsat následující řádky.

Dá se říci, že Zeman vyhrotil kritiku nad způsobem výkonu funkce prezidenta u nás z hlediska ústavy na dosud zřejmě nejvyšší míru. Ono je to svým způsobem i logické neb Zeman je mj. i prvním prezidentem zvoleným přímo.

Pominu-li „kritiku“ z averze vůči Zemanovi obsahující spíše emoce než argumenty, existuje i racionálnější jádro kritiky vycházející z někdejší argumentace Vojtěcha Cepla staršího (spoluautora novodobé ústavy ČR), a zejména z argumentace Vladimíry Dvořákové či Václava Žáka tak, jak ji shrnuli oba posledně jmenovaní před 2 lety ve společných 5 zastaveních na Aktuálně.cz pod názvem „Tři roky přímo voleného prezidenta“ a tak, jak dlouhodobě argumentují v mnoha dalších svých článcích týkajících se postavení prezidenta v české ústavě.

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27000

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27005

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27015

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27020

http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27023

Ona argumentace se dá se shrnout do teze, že prezident má v české ústavě postavení symbolu státu. Protože je ČR parlamentní demokracii, kde výkon moci je dán vládě vzešlé ze svobodných voleb a odpovědné výhradně parlamentu, je tak dán způsob jeho chování – jako symbolu státu. Slovy Václava Žáka český prezident nota bene ústavně neodpovědný by se měl chovat jako britská královna.

Konkrétní slova Václava Žáka z diskuse s ním pod zastavením čtvrtým.:

„Každý z prezidentů, Masarykem počínaje, vybočoval z role britské královny, kterou by více méně měl český prezident zastávat, ale byly v tom řádové odlišnosti. Masaryk si nechával Švehlou kontrasignovat svoje veřejné projevy. polemik se účastnil pod psedonymy, takový rudolfinský projev by si nikdy nedovolil pronést.“
Havel už na vládu moc ohledy nebral.“ Atd., atd. včetně výhrad vůči Klausovi a právě Zemanovi.
 

Nemohu si pomoci, ale tento způsob argumentace mi drhne čím dále tím více a domnívám se, že adekvátní není.

Volený prezident zcela jistě není totéž, co nevolený král či nevolená královna (jako prvek zachování tradice monarchie), byť je v obou zemích parlamentní demokracie.

Britská ústava psaná neexistuje, vyplývá ze zvyklostí a nelze se tedy divit, že je tam pak na ony zvyklosti obecně pohlíženo přece jen trochu jinak. Ostatně anglosaské právo jako celek pracuje trochu jinak se zvykovým právem než právo kontinentální – naše.

Česká ústava (prvorepubliková i novodobá) zcela jednoznačně uvádí prezidenta jako nedílnou součást moci výkonné, jakkoli nepochybně určuje, že vládne vláda odpovědná poslanecké sněmovně, nikoli prezident. A copak to ústava z roku 1920 říká v § 82 a v § 83

§ 82

President republiky má právo býti přítomen a předsedati schůzím vlády, vyžádati si od vlády a jednotlivých jejích členů písemné zprávy o každé věci, která náleží do oboru jejich působnosti.

§ 83

President republiky má právo pozvati vládu neb její členy k poradě.

A copak říká ta nynější ústava v článku 64

Článek 64

(1) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí obou komor Parlamentu, jejich výborů a komisí. Udělí se mu slovo, kdykoliv o to požádá.
(2) Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.

Prezident má právo vyžádat si veškeré podklady a zvát si členy vlády k PORADĚ o všem, co se týká jejich působnosti (za TGM se tomu říkalo být povolán na kobereček) , nebo novodobě prezident má právo vyžádat si veškeré podklady a má právo PROJEDNÁVAT s vládou nebo jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti. Jinými slovy prezident nerozhoduje, ale politicky kecat do všeho může na základě ústavy. Vede o tom s členy vlády politická jednání, neb česká ústava zjevně předpokládá prezidenta jako aktivního politika.

Zdrojem veškeré státní moci je lid dle platné ústavy a jejího čl 2, odst. 1.  Dále prezident i slibuje, že úřad bude vykonávat ve prospěch všeho lidu dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Je tedy zcela pochopitelné, že jak TGM nějak oslovoval občany, tak i Zeman nějak ony občany oslovuje – a seznamuje je se svými poliitickými názory a se svou činností v tomto směru.

TGM to dělal prostřednictvím „pátečníků“ (mj. Karek Čapek, Peroutka jako „hradní“ novináři) či způsoby, jež uvedl Václav Žák. Je nabíledni proč TGM volil právě ony způsoby, volil-li ho parlament, a proč se Zeman se svými názory obrací přímo k lidem, je-li volen přímo jimi.

K tomu je potřebné uvést i následující. V prvorepublikové ústavě bylo naprosto jasně a přímo řečeno, že každý úkon prezidenta bez výjimky vyžaduje kontrasignaci premiéra. Její novodobí úpravci ji opepřili rozdělením prezidentových pravomocí na ty, které kontrasignaci mít musí a na ty, jež ji mít nemusí. Přičemž tam upravili i jiný článek, jenž mluví o odpovědnosti vlády za prezidenta tak, že vláda je odpovědná za prezidenta jen tam, kde je vyžadována ona kontrasignace.
Jenž, jenže. obě ústavy obsahují i článek, který přímo říká, že prezident má právo vládě do věcí její působnosti kecat, i když ne rozhodovat. Viz výše. A vrácený zákon s připomínkami prezidenta mohly sněmovny přehlasovat, ale nikoli prostou většinou poslanecké sněmovny. Oproti dnešku.

Ústava z r. 1920:

§ 47

President republiky má právo vrátiti s připomínkami zákon usnesený Národním shromážděním do měsíce počítajíc ode dne, kdy usnesení Národního shromáždění bylo dodáno vládě.

§ 48

(1) Setrvají-li obě sněmovny při hlasování podle jmen na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech svých členů, zákon budiž vyhlášen.

(2) Nebylo-li dosaženo takové souhlasné většiny v obou sněmovnách, zákon budiž vyhlášen, když se na něm při opětovném hlasování podle jmen usnesla sněmovna poslanecká většinou tří pětin všech svých členů.

Nechť dnes tedy kdokoli z těch pouze křiklounů na Zemana žalobu podá. Ostatně při těch silných slovech o jeho neústavnosti by to z jejich místa bylo na místě, pokud by nebyli zbabělci. Výsledek? Zkuste si tipnout, když Zeman poprosil Rycheckého, aby vzal ÚS ještě na jedno období. A Václav Žák obsazení ÚS ze Zemanovy strany vidí jako jednoznačné plus.

TGM dokonce odmítl návrh ústavy, podle které by měl být jen tím kladečem věnců – slovy Václava Žáka - britskou panovnicí.

Prezident je v naší ústavě politickou funkcí, kterou by měl vykonávat především skutečný politik, od něhož požadovat, aby neměl a neuplatňoval v rámci ústavy své politické názory, je prostě jen a jen nereálná pošetilost. V tom ústavou požadovaná nadstranickost funkce prezidenta ČR zcela jistě nespočívá a spočívat nemůže. Jak, co se týká domácí politiky, tak politiky zahraniční.

Je možné, že by si TGM Havlův rudolfiský předvolební projev nedovolil. Nikoli ovšem s ohledem na ústavní vztah prezidenta k vládě, ale pokud by odhadl, že ho nebude volit dostatečný počet poslanců a senátorů tehdejší vládní koalice, kterou si dovolil Havel zkritizovat velice tvrdě. Však také byl Havel zvolen ve 2. kole poměrně těsně. Za tu tehdejší odvahu k pravdě byl Havel velice oceňován právě pro to riziko možného nezvolení. Zemana tohle stranické poliitikaření nijak neomezuje, protože je volen přímo. Jeho ohrožuje mediální masáž slovy Zemana žumpy.

Pro dnešek už je těch kydů samozvaného výkladce ústavy (nejsem právník) z hlediska délky dost a dost, takže to utnu, jakkoli by bylo asi dobré psát o mnohém dalším. 

Odkazy:

ústava z r. 1920 - https://psp.cz/docs/texts/constitution_1920.html

ústava současná - https://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html

 

Komentáře

Trvalý odkaz

V případě katastrofického scénáře výsledku voleb,
technicky nezvládnutého zfalšování jejich výsledku a
nedostatečně rychlé plánované odúmrti jejich nežádoucího vítěze bude třeba vybrat náhradníka.

Ideálního prezidenta by bylo možno vybrat velmi levným a úsporným způsobem.

Vycházíme-li z předpokladu, že jeho úkolem je
tvořit samohybný estetický symbol,
nepopuzovat,
klást věnce k hrobům neznámých vojínů a
ověšovat metály dosud živou nádivku budoucích hrobů zahraniční cizinecké legie,
stříhat pásky,
hladit dětičky a dotýkat se osob ve fertilním věku výhradně na místech ten který týden genderovou komisí doporučených,
podepisovat dokumenty na místech, které mu budou ukázány prstem,
nevyndávat ani v noci z ucha bezdrátové sluchátko přímé linky zahraničních nadřízených,
,kterou v případě, že se tito nadřízení nebudou schopni pro protichůdné zájmy SVÝCH nadřízených dohodnout, rychle přepne na koordinátora M. Kalouska.

Volby prezidenta jsou naprosto zbytečné, protože množina lidí, které ze setrvačnosti označuje přežitým pojmem " stát" de facto neexistuje a představuje pouze soubor několika folklorních uskupení, dočasně přežívajících v kotlině zvané "česká".
*****
ZPŮSOB VÝBĚRU PREZIDENTA

Prezident je vybírán jednomyslným hlasováním komise, složené z vítězek soutěže krásy různých stupňů, členek/ů LGBT komunity , významné zahraniční sexuoložky a Ladislava Špačka.

V případě neshody rozhoduje Miloslav Kalousek coby její předseda.

Slavný Kocábův "peloton" společně s nevímužzjakéhozaseměsta výzvou se přesně o tohle pokoušela už ve stádiu pokusu o kandidátství, akorát tam byl místo Kalouska on. Kavárenská kritéria narvali už do předpokladů, čili veškerá soutěž by spočívala jen v optimalizaci poměru hujerství a přijatelnosti pro voliče. Kdyby jim to (bylo bývalo) vyšlo, tak kandidát "slušné občanské prozápadně zakotvené společnosti" by byl jasný, ergo každý další eventuální uchazeč by byl evidentní rusosovětský agent. Naneštěstí pro ně celou důmyslnou akci silné uvědomělé občanské společnosti zhatil zlovolný Ovčáček jediným tweetem (aspoň teda podle Kocába).

Trvalý odkaz

Jak radostně by házeli na prezidenta demokratická vajíčka ! Jak radostně by vystavovali červené karty a modlili se s Kubišovou pomocí megafónu.
Jedním chytrým tahem mají po žížalkách. Prezident dokonce omezil turismus po českých zemích. Leden ostatně není moc dobrý čas na výlety. Zbývají bilboardy, prý je jich po Praze dost. Tykadélka ale nelákají, všude jsou kamery.
Nezbývá, než s našimi pisálky konstatovat :
"Kampaň je nevýrazná, skoro komorní. Žádná legrace, ani srocení davů se nekoná !"
Zeman opět dokázal, že je třída !

Trvalý odkaz

Omlouvám se za pravopisné a stylistické chyby, vzniklé dočasnou ztrátou sebekontroly.

Trvalý odkaz

psali, že Kalousek zavtipkoval, že zvažuje podporu Zemana.

Pokud by to učinil skutečně, musel bych se hluboce zamyslet, zda Zeman nedělá něco špatně a zda ho mám volit.

In reply to by Admirál (neověřeno)

Trvalý odkaz

Admirále, nalétnout na tuhle fintu není hodno Vaší námořní hodnosti ani intelektuální potence.
Copak jste nikdy neslyšel o vražedné fintě zvané "polibek smrti" ? :-)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

zas tak velkou lumpárnu neudělá.

Ještě tak, abych se musel hluboce zamyslet.

Polibek smrti už dal Schwarzenberg Fišerovi. Inu již víme, kdo by případně hajil nejlépe u nás zájmi našich nezjištných přátel.

In reply to by Admirál (neověřeno)

Trvalý odkaz

že se podporou Schwarzenberga, jakož i dalších nejprofláknutějších kavárníků, na svých stránkách chlubí. Pokud je teda jeho cílem skutečně vyhrát. Naopak to nemusí být chyba, pokud přemýšlí dlouhodobě a jeho cílem je přesvědčit do pěti let kavárenské "provozní" i "konzumenty", že právě on je ten pravý následník trůnu, totiž lavičky VH. A to jednak kontatky na držitele klíčů, jednak schopností vybudit hype podobného typu (i když nesrovnatelně menší intenzity) jako minule volímkarli, jednak absencí katastrofálních handicapů, které u Schwarzenberga nezahladila ani profesionální marketingová hysterie.
Drahoš to pro letošek dělá líp, podpory se nezříká, ale nechlubí se s ní, neb zřejmě správně tuší, co by mu otevřené bratříčkování s Kalousky ještě před volbami přineslo.

Mezi ty "volímkarly" jsem patřil také. -smějící se smajlík
Pravda, měl jsem trochu jiné důvody než typický "volímkarel" opět usmívající se smajlík

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

No, já to v prvním kole hodil Dienstbierovi a hnáty bych si musel dneska ukousnout - byla to pro mě poučná škola volbami.

In reply to by Martin V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Už jsem si myslel, že jsme doma jediní.

Trvalý odkaz

Pane Alex.
Výborně.
Také v tom považují rozdíl,stranický prezident,nebo prezident volený přímo občany.
Kdyby si vládní strany volily prezidenta,tak už při karambolu Nečase,by jejich prezident,pověřil Němcovou sestavit vládu.
Zeman to neudělal,tak se mu otlouká o hlavu porušení ústavy.
Pak je znát i rozdíl,že nemusí podepsat všechno co mu vláda předloží.

Ta Rusnokova vláda a nejmenování Němcové, to je jedna z věcí, jež by bylo dobré také popsat. Ono to chce najít jen přesné formuůace. V diskusích s pavtem se mi to moc nedařilo. Dnešní formulace se mi podařilo najít až po 2 letech. Ta diskuse s VŠ je pod zastavením 4-ým. Je tam vidět, že ty formulace postrádám. Už tehdy na mne v těch článcích doslova řval rozpor mezi výrokem autorů o tom, jak je Zeman perfektní v obsazování ÚS (samozřejmě Rychecký) a výrok, že defakto Rusnokem Zeman usilival o svou vládu a tím popíral ústavně chápaný parlamentarismus v ČR. Několikrát jsem se tam vracel a zhruba před týdnem objevil ten výrok uvedený v článku (s britskou královnou s vybočováním všech prezidentů z role oné královny) a hlavou bleskl možný způsob ptoriargumentace. Nutno přiznat, že ještě za prezidentování Klause jsem do něj zdatně v diskusích tepal stejně jako dnešní tepači do Zemana - to na mne fungoval ceplovský výklad ústavu. Tam jsem podlehl naprosto běřnému efektu skupinového chování.

Trvalý odkaz

A do toho FRANCOUZSKÝ PREZIDENT Macron v Pekingu - určitě jsou v Paříži milionové demonstrace lidí, zahalených do tibetských hadrů!

Macron přivezl do Pekingu čínskému šéfovi koně republikánské gardy!
Doufám, že si alespoň pronajal českou státní Casu, osvědčenou při převozu koní mongolských.
(Mám to ze slovenských zdrojů, u nás nevímproč ani píp!)

Asfaltový holube, to kdybyste dopoledne vařil jako já a poslouchal při tom ČR 2, tak byste o tom slyšel česky, že Macron, a kůň národní gardy, a teď nevím, zda francouzi by mohli postavit atomovou elektrárnu číňanům nebo naopak.. To víte soustředila jsem se na to vaření.., ale návštěva s plnou pompou.
A taky na opak, jsem zaslechla, že soudí u nás dva policisty, kteří se dopustili násilí na nebohém jednadvacetiletém studentovi Tajovském, který hlasitě protestoval při návštěvě čínského preuzidenta u nás ..

To nic, Zdeno, taky jsem kdysi zkoušel při vaření poslouchat ČRo, ale pak mi zas nechutnal ten oběd...
Buď jedno, nebo druhé !
(Ale při zácpě ČRo občas pomáhá ...)

Teď jsem si koupil v Lidlu internetové rádio a poslouchám jen hudební stanice, je jich tam asi deset tisíc..,
Nejradši mám Chinese Music World. Když si k tomu přelijete čínské nudle, pokapete olejem a sojovou omáčkou, zapijete čínským pytlíkovým čajem firmy Jemča, máte v hlavě i v břiše jako v pokojíčku.
To kňourání s čínskejma rytmama neuvěřitelně uklidňuje!!

Tak před půlhodinou jsem slyšela tuhle zprávu na ČR Plus i s podrobnostmi, co všechno Makrón v Číně podepsal. Docela mě to pobavilo.

Teď očekávám, že pražská havlérka vyhlásí neklid, protože nás Francouzi evidentně táhnou na východ.

Chtělo by to humanitární bombardování Francie alespoň asfaltovými holubinci.

Trvalý odkaz

Alexi, máte mé uznání za práci, kterou jste si dal s rozborem.
Závidím Vám Váš cynismem nezkalený pohled na úroveň tuzemského právního systému od střechy až po suterén. O tom bruselském ani nemluvím...

Jsem bohužel v TOMTO asi rok před Vámi - což znamená, že takhle nějak jako Vy bych to napsal tak před dvěma roky, když jsem byl ještě naivní jako neopeřené pětašedesátileté holátko.
Od té doby jsem zestárl o dvěstě let. :-(

No, je v tom opravdu dost času. Proto nepřestanu obdivovat vlka, co po léta dokazoval a dokazuje takřka každý den a navíc je čtivý. A co se týká nějakého idealismu či naivity, myslím, že se mýlíte. Myslím, že jste přehnaný pesimista. Každý nekrade, každý nedělá politiku pro vlastní obohacení. Je otázkou, zda třeba právě Vy počítáte se zájmy, normálními zájmy ať už velmocí, států, skupin lidí či omylností a nedokonalostí lidí včetně skutečnosti, že žádný z nás nemá úplné informace a to vlastně o všem. Ono se to týká i těch politiků - o tom jak porozumí i těm ibformacím, jež mají ani nemluvě. Znáte pořad - Nikdo není dokonalý. -smějící se smajlík

In reply to by Alex (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ah, špatně volená slova celé mé reakce. Zkusím to jinak.
Problematika pesimismu a optimismu zcela obecně. Modelová situace. Jedinec se zbraní v ruce míří na dvě neozbrojené osoby a ptá se obou, kterou má zastřelit. Jedna reaguje – ne, mne ne, druhá reaguje – máte-li někoho usmrtit, usmrťte mne. A v podstatě je tu vše, čeho je schopen člověk. Toho, co vede k pesimismu, reakce normální i toho co dává naději a vede k optimismu. A v podstatě nelze docílit ničeho jiného než nějaké rovnováhy.
Film Instinkt. Hopkins „blázen“, jenž pro gorily zabíjel lidi. Eso opravňuje toho, kdo jej má, k přístupu ven, mimo zdi ústavu, i když ho získal silou. Zneužívání vlády nad chovanci, atd, atd Situace, kdy Hopkins jako profesor ukáže mladému psychologovi vše takřka transparentně, když ho dostane do pozice v níž je jen a jen v jeho moci, zda přitlačí a uškrtí či ne. A ptá se, co v takové chvíli ztratil. Kontrolu, svobodu a nakonec iluze. Řešení? Vzdát se nadvlády, ovládání druhých ke svému prospěchu.
V lidské povaze je ta snaha po kontrole, ovkádání druhých, stejně jako je v lidské povaze to vědět a usilovat o to vzdát se té kontroly a nadvlády nad jinými. Věčný boj defakto jen o tu rovnováhu.

Trvalý odkaz

Alexi, díky za článek, zajímavý. Chtěl bych jenom co se ústavnosti MZ říct, že jsem s Vámi souhlasil, že jednal vždy sice možná na hranici ústavy, ale stále v jejích mantinelech. Druhá otázka jsou zavedené zvyklosti. Vy je poněkud bagatelizujete, já je tedy vidím jako důležité, to je věc názoru. Souhlasím s tím, že jistý problém nastal v tom, že ústava v podstatě předpokládá nepřímo voleného prezidenta s poměrně omezenými pravomocemi a najednou je to jinak. Teď je samozřejmě otázka, jak tuto novou situaci reflektovat v chování prezidenta, na to máme odlišný pohled. I přímo volení prezidenti mohou být amatéry do politické situace moc nezasahující.
Co se Němcové a tehdejší situace týče, svůj pohled (jak si to já pamatuji) jsem vám už napsal, pokud najdete nějaký detailní článek či rozbor tehdejší situace, rád si jej přečtu. Já si to prostě pamatuji tak, že Němcová byla vyzvána, aby sesbírala 101 notářsky ověřených podpisů s tím, že to je podmínka MZ pro pověření, no a když je skutečně sehnala, stejně nebyla pověřena sestavením vlády. Takže ústavě to asi odpovídá, ale je otázka, nakolik je to férové, respektive, nakolik je to důvěryhodné.
A to je má další z poznámek na toto téma. Neshodneme se v pohledu na zdravotní stav MZ, na roli diplomatického vystupování a vyjadřování, rozebíral jsem tu nedostatek férovosti a přebytek pomstychtivosti, nemá smysl to opět otevírat.
Zajímalo by mne nicméně, nakolik je podle Vás MZ důvěryhodný. Tuto vlastnost jste totiž ve svém článku i v minulých komentářích nikdy nezmiňoval, přičemž já za sebe mohu říct, že to od prezidenta, respektive jakéhokoliv politika tak nějak vyžaduji.
Pro mě je člověk, který byl 6x (snad jsem počítal správně) odsouzen k omluvě za lživé výroky a donucen k omluvě (přičemž jednou se z toho vyvlékl výmluvou na majestát) prostě nedůvěryhodný. Soudně označenému lháři nevěřím. Chápu, že se člověk může v řečnickém zápalu dopustit omylu, zvláště ve snaze o vtipný bonmot. Ale pokud je mu jasně dokázáno, že se mýlil, má se omluvit a nečekat na rozhodnutí soudu. Kdyby se to stalo jednou, dá se to pochopit, ale tolikrát? Něco to o charakteru MZ vypovídá.
Samozřejmě, mohu připomínat další dnes již zapomenuté aféry, jako třeba Bamberg, Zemanovy kufříky atd., opět svědčící o jeho nedůvěryhodnosti. Zkrátka, u MZ vidím možnost, že jednoho dne cosi řekne či slíbí a o pár dní později je to jinak. Viz třeba jasné konstatování, že Kájínkovi milost neudělí, kteréžto přesvědčení mu vydrželo asi rok. Nebo dávná kritika Babiše, který je dnes jeho největším kamarádem. S touto důvěryhodností souvisí i občasné výroky, "pokusné balónky", které vypouští jako možná řešení situace a které by prezident rozhodně říkat neměl - třeba jeho výrok o tom, že čistě teoreticky vláda bez důvěry může vládnout až do konce volebního období. Ano, i to je striktně vzato dle textu ústavy pravda, ale odpovídá to jejímu duchu? Svědčí to o jeho důvěryhodnosti? A dalo by se dlouho pokračovat.
Víte, když nad tím tak přemýšlím, tak by mne zajímalo, co by vlastně musel MZ udělat, aby mu jeho fandové přestali věřit. Někdy mi skutečně toto fandovství připadá jako víra, kde můžete cokoliv namítat, argumentovat, ale je to stejně vždy bagatelizováno jako nepodstatné.
Ještě k vašemu článku - mne se váš rozbor líbí a vcelku asi nemám co namítnout, snad jen finální výstup bych viděl jiný, nevidím problém, aby prezidentem byl člověk přišlý mimo politiku. Některé potenciální problémy by to i řešilo. Vy například sám zmiňujete požadovanou nadstranickost prezidenta. Nevím, jestli si mám nadstranickost představit jako organizaci (či minimálně poradenství) při puči v nejsilnější straně. Atd.
Já ale právu nerozumím. Je bohužel nutné říct, že my neprávníci se při studiu paragrafů dopouštíme mnoha omylů. Moje žena právnička se často směje, že není nic horšího, než když za ní přijde inženýr se sbírkou zákonů v ruce a začne jí vyprávět, že je to tak a tak, protože si to tady přečetl. Ona se mu snaží vysvětlit, že existuje jistý kontext, judikatura atd., leč inženýři (ano, my jsme nejhorší:-) si nenechají říct:-)

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

Víte pavte odpověď na Váš text by byl na několik článků. Každý má pro svou volbu své důvody, ale většina z nás si neuvědomuje, že na nás na všechny působí efekt skupinového chování, kdy za své bereme z komentářů to, co v nich nám připadá pravdivé, co sdílíme. Nejsme povětšinou schopni respektovat volbu druhé strany a jakmile začnete s terminologií fandů u protistrany, rozjíždí se podráždění a emoce.
Vám se jeví, že Zeman lže, mně ne. Museli bychom si lež definovat. Atd, atd.

In reply to by pavt (neověřeno)

Trvalý odkaz

pavte, jednoduchý příklad skupinového chování lidí. Nelze popřít informační válku, ale to, co je za ní až příliš často vydáváno prostě hraničí se slabomyslností. Různost lidí vede i k přijímání různé úrovně oné slabomyslnosti. Podívejte se do diskusí, co všechno jsou lidé schopni - stručně řečeno papouškovat. A vím, že se tomu nemohu vyhnout především já sám.

Trvalý odkaz

Jak se vůbec (už minule) mohlo stát, že se Zeman ocitl mezi kandidáty na prezidenta,aniž byl vybrán či schválen světovými demokratickýmy Vüdci ?
Chybička se vloudí ... Pohled zasvěceného právníka:

"Z dnešního pohledu se zřetelem na názory jednotlivých představitelů vnitrostátní politické scény můžeme konstatovat, že změna způsobu volby prezidenta byla spíše věcí politickou než věcí ústavně-právní. Jednotlivé politické strany se snažily hlasováním pro její zavedení ZAVDĚČIT svým voličům, a SPOLÉHALY NA TO, ŽE OSTATNÍ POLITICKÉ STRANY BUDOU HLASOVAT PROTI.

Tak si můžeme vysvětlit skutečnost, že novela Ústavy zavádějící přímou volbu byla přijata bez seznámení se s prováděcím zákonem, jenž byl sepsán pod značným časovým tlakem až po odhlasování novely."

Trvalý odkaz

Přátelé,
následující doporučení je mimo mísu pouze zdánlivě:
Kniha, o které podrobně a zasvěceně referuje prof. Keller, seznamuje s ideologií multikulturalizmu, tzv. "nové levice" a potažmo postmodernizmu:

http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-…

Kniha tedy seznamuje s nástroji (sebe)vraždy civilizace.

Mimochodem - Miloš Zeman ( ač obyčejný prostý inženýr a kandidát věd) není v historii, filozofii, politologii a humanitních vědách vůbec zdaleka takový prosťáček, jak by se zdálo. Má toho setsakra načteno a především napřemýšleno.
Mimochodem - NOP (Nechápu, Opravdu Nechápu), kde se bere vlkovská představa, že zemanovi voliči nekriticky přehlížejí jeho chyby.
Osobně jsem se s žádným takovým nesetkal.

Například já bych ho často s chutí mlátil po hlavě srolovaným ručníkem.
Leč v kabinetu kuriozit, tvořeným jeho dálkově ovládanými konkurenty, kde vedle sebe poskakují opičky na gumičkách pokaždé jinak a furt stejně,
prostě důstojného politika alespoň jeho formátu nevidno.
Ještě jednou ta kniha:
http://casopisargument.cz/2017/01/12/multikulturalismus-jako-politicke-…

Doporučuji zvláště panu domácímu Vidlákovi a Manece coby spřízněným duším

Trvalý odkaz

Netvař se tak chmurně
za tři dny jdeš k urně
hodíš do ní spasitele.
Maradona nebo Pelé
Drahož nebo Ulhánek,
osel, tygr, beránek...
každý chce být vůdcem stáda,
jes jes, ja ja, sí sí, da da
slibují ti modré z nebe
přitom každý na tě jebe,
otírá si o tě boty
posílá tě do rachoty
za čtvrt platu němce,
on bude klást věnce.

Trvalý odkaz

Truly a lot of beneficial facts!
cialis online holland <a href="https://issuu.com/cialisprofessional/#">tadalafil generic</a> we like it cialis soft gel <a href=https://issuu.com/cialisprofessional/#>cialis great britain</a>
opinioni cialis generico <a href="https://issuu.com/cialisprofessional/#">https://issuu.com/cialisprofess…; acheter cialis kamagra <a href=https://issuu.com/cialisprofessional/#>https://issuu.com/cialisprofessi…;

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.