Nibiru

Autor
Štítky

z cyklu Fermiho paradox

Fpring Nabogla si rozepnul límeček slavnostní uniformy a rozvlnil své výběžky, aby upoutal pozornost posluchárny. Jen několik míst zůstalo neobsazeno; Naboglovy přednášky si nechal ujít jen málokdo.

Budoucí důstojníci SGS se rychle utišili a rytmickým vlněním výběžků dávali najevo svou pozornost. Fpring Nabogla procítil společné mentální pole. Bylo hladké, bez hrotů a rýh, které by signalizovaly, že některý z posluchačů nesdílí s ostatními zájem o přednášenou látku. 

Fpring Nabogla vložil do mentálního pole své myšlenky.

„Studenti! Blíží se chvíle, kdy vaše úsilí bude završeno složením závěrečné zkoušky a stanete se důstojníky SGS, Společenstva galaktické supervize. Jistě nemusím zdůrazňovat, že být důstojníkem SGS není pouze privilegium, ale především obrovská odpovědnost. Proto neuškodí, když připomenu základní principy, na kterých je Společenstvo vybudováno.

Jak víte, posláním naší starobylé civilizace, doloženě nejstarší v Galaxii, je koncentrovat vědění, které v prostoru Galaxie odpradávna vznikalo, vzniká, a zcela jistě také v budoucnu vznikat bude. Původcem – nebo, chcete-li, zdrojem – surového, nezpracovaného vědění jsou civilizace, které se rodí, existují a zanikají, někdy dokonce spontánně, v celém objemu Galaxie.

Před naší civilizací tak vyvstává několik zásadních úkolů, které na sebe postupně navazují.

Prvním úkolem, kterým všechno začíná, je setrvalý průzkum Galaxie. Ten realizuje Společenstvo galaktického průzkumu, SGP. Výstupem činnosti SGP je průběžně aktualizovaná galaktická mapa, která zachycuje polohy nalezených kultur spolu se stupněm jejich rozvoje.

Druhým úkolem v řadě je podchycení a vytěžení znalostní báze civilizací, zanesených v mapě. Tuto činnost má na starosti Společenstvo galaktické exploatace, SGE.“

Fpring Nabogla se – můžeme-li to tak u telepatického sdílení myšlenek nazvat – krátce odmlčel. Jako většina veteránů SGS, i on měl s kolegy z SGE zkušenost, o kterou nestál. Těžaři v SGE jakoby pro stromy neviděli les; doporučení, varování a výstrahy od Supervizorů tradičně bagatelizovali, ignorovali a obcházeli. Někdy měl pocit, že polovina jeho práce je ubíjející řešení věčných sporů mezi Těžaři a Supervizory. 

Fpring Nabogla nechtěl svou nechutí k SGE předem nakazit studenty, zatím ještě nadšené do práce. Byl toho přesvědčení, že každý si má udělat názor sám. Snažil se tedy připravit své budoucí kolegy na možný konflikt s SGE, a nebýt přitom příliš osobní a deterministický.

„Ačkoli to říkám nerad, spolupráce s SGE je někdy problematická. Pravděpodobně je to tím, že z titulu své profese mají kolegové v SGE na věc pohled, který je občas v rozporu – ano, někdy i v příkrém rozporu – s plněním úkolů, jež před nás, galaktické supervizory, staví naše poslání.“

Student v první řadě porušil hladkost společného mentálního pole nesouhlasnou vibrací:

„Jak je něco takového vůbec možné? Není to anachronismus? Měl jsem za to, že v telepatické éře naší kultury jsou projevy takto hrubého nesouladu dávno překonány!“

Fpring Nabogla pocítil příliv uspokojení. Studentův dotaz signalizoval, že posluchači nespí.

„Správná připomínka. – Ovšemže je to anachronismus. Kolegové z SGE do anachronismů upadají často, a není divu. Vždyť s nimi neustále pracují.“

Společné mentální pole zformovalo jeden velký otazník. Fpring Nabogla pokračoval:

„Objektivně je nutno uznat, že práce SGE je nesnadná – velmi, ale opravdu velmi nesnadná. Žádná civilizace neodevzdá svou znalostní bázi dobrovolně. Abychom toho dosáhli, musíme infiltrovat uzly, které ke znalostní bázi umožňují přístup. Pochopitelně, činíme tak nepozorovaně. Je to klíčový krok, a vzhledem k tomu, že biologické základy některých civilizací jsou značně odlišné od biologie naší, dodnes je to mimořádně náročný úkol. Ideální je, když se podaří do mentální složky vybraného jedince instalovat náš komunikační modul. Někteří specialisté z SGE jsou v tomto ohledu skutečnými mistry. 

Takto modifikovaný příslušník cizí kultury je pak věcně vzato jedním z nás, ačkoli navenek se od ostatních jedinců svého druhu nijak neodlišuje; těžba znalostí, které máme potom v dosahu, probíhá hladce a pro exploatovanou kulturu nepozorovaně. Důsledkem infiltrace ovšem je, že se při tom někdy pohybujeme v prostředí mimořádně anachronickém. Tomu se nelze vyhnout – naopak, je nutno to přijmout jako svého druhu mimikry a tuto cenu zaplatit.

Vše, co přináší výhody, přináší i negativa. Jak víte, v určité fázi je nutno těžbu informací ukončit. Čím déle a úspěšněji těžíte, tím méně se vám chce s prací přestat – proto Těžaři z SGE okamžik ukončení  často odsouvají. 

Dalším doprovodným jevem procesu těžby je, že pracovníci, kteří komunikují s upravenými příslušníky exploatované kultury, vytvoří si k nim často citový vztah, nebo dokonce, což je de facto tragické, přecházejí na jejich pozice. To je další důvod, proč pod různými záminkami odmítají ukončení těžby. Jako racionální argument často uvádějí, že nejpřínosnější informace pravidelně nacházíme v nejpokročilejších kulturách. To je pravda; pravda ale také je, že tím se velmi těsně přibližujeme kritické hranici informační těžby, kterou ve vlastním zájmu nesmíme překročit. 

Rozhodnutí, kdy ukončit těžbu, je úkolem galaktické supervize, tedy nás, a vždy je to rozhodnutí nesmírně delikátní. Musíme mít neustále na zřeteli, že jakýkoli sentiment zde není na místě. Současně s těžbou je ukončena i fyzická existence dotčené civilizace, což se na první pohled může zdát kruté. Pokud si ale uvědomíme, že ona civilizace, byť fyzicky je zničena, ve své znalostní bázi žije dál, vidíme, že k žádnému soucitu není důvod. Kdybychom informačně vytěžené civilizace ve vhodné chvíli nezlikvidovali, sami bychom mohli být jimi ohroženi.

A v tom je jádro sporů mezi SGE a naší SGS: oni by chtěli stále těžit znalosti, zatímco my vidíme, že se dostáváme nebezpečně blízko ke kritické hranici. 

Kritická hranice je dána více faktory. Podstatnými jsou například významně se zrychlující technický pokrok, nebo dokonce získání schopnosti nás odhalit.“

Fpring Nabogla se podíval na chronometr. Už by měl končit, ale společné mentální pole zatím reagovalo živě. Rozhodl se tedy pokračovat.

„Civilizace, která vzešla z třetí planety systému, k němuž se nyní blíží náš hvězdolet, podle všeho právě k získání takových schopností směřuje. A technický pokrok, kterým procházejí, zrychluje se na třetí planetě exponenciálně. Společenstvo galaktické supervize proto rozhodlo o zastavení těžby znalostí a o ukončení existence této kultury. Bylo to, jako ostatně vždy, rozhodnutí těžké – jsme nuceni vyměnit zatím neznámé, neobjevené vědění za naši jistotu a bezpečí.“

Jiný student v první řadě vznesl otázku:

„Jakým způsobem bude tato civilizace ukončena? Jaké technické prostředky použijeme?“

„Dostanu se k tomu vzápětí,“ reagoval Fpring Nabogla. „Za všech okolností je nutno počínat si obezřetně. Nelze vyloučit, že relativně blízko existuje jiná civilizace, kterou zatím Průzkumníci v SGP nezaznamenali. Při zásahu z velké vzdálenosti bychom se nevyhnuli masivnímu výronu energie, a ten by mohl tuto hypotetickou, zatím neznámou civilizaci varovat. Vzhledem k technické pokročilosti civilizace na třetí planetě by však mohlo být riskantní působit i příliš zblízka. Oni vycházejí z odlišného pohledu na přírodní zákony a gravitační projektory ještě neobjevili. Nesmíme je však podcenit. Věděli jste, že celý svůj hvězdný systém a blízký vesmír ovládli jen pomocí chemických a jaderných technických prostředků? Pořád mezi sebou vedou války. Zbraně, které neustále zdokonalují, jsou mimořádně účinné a nebezpečné, sebezničení u nich stále není vyloučeno – vzhledem k plánovanému ukončení těžby je to ovšem irelevantní.“

Sál se rozvlnil údivem. Ze společného informačního pole doslova vyvřela celá plejáda otázek. Otázka zcela dominantní, převedena do slov, by zněla: Jak je možné, že bytosti, na jedné straně tak primitivní, na straně druhé dosáhly tak významného technického pokroku?

„Abych zodpověděl váš dotaz,“ obrátil se Fpring Nabogla ke zvídavému studentu, „zůstaneme v bezpečné vzdálenosti před hranicí jejich planetárního systému a použijeme gravitační projektory. To je je technologie, kterou neznají, a proto její použití nebudou moci ani detekovat. V oblasti, kde zaparkujeme, se pohybuje několik těles, a jedno z nich svou hmotností mírně převyšuje hmotnost jejich planety. Pomocí gravitačního projektoru nebude těžké změnit jeho dráhu, patřičně je urychlit a nasměrovat je ke kolizi se třetí planetou. Bude to tichá a čistá práce, simulující přírodní proces, v trvání několika desítek oběhů kolem jejich hvězdy. Kolizi nebudou umět odvrátit.“

Fpring Nabogla přerušil tok svých myšlenek. 

Na přednášecím pultu v mírně excentrické pozici ležel totiž podnos s občerstvením. Fpring Nabogla se k němu převlnil a vstřebal dva briary omasti derusati. Tuto variantu briarů upřímně zbožňoval, ale netroufal si vstřebat jich naráz více než dva. Nechtěl před plným auditoriem vypadat jako hladovec.

Chvíli nechal doznívat vlnu blaženosti, která se mu rozlévala vědomím, pak se ale vrátil k tématu a pokračoval:

„Praktický výcvik v nastavení pulzu gravitačního projektoru je, jak víte, součástí naší exkurze. Mimochodem, uhodne někdo z vás, kdo přivedl radu SGS na myšlenku zničit třetí planetu právě planetární kolizí?“

Hladina společného mentálního pole rázem pozbyla jakékoli výrazné vibrace. Nic netušící obyvatelé  třetí planety by v takovém případě řekli, že v sále se rozhostilo ticho.

„Nebyl to nikdo jiný než sami příslušníci této civilizace. V jejich mytologii se hovoří o bludném tělese Nibiru, které se jednou s jejich planetou srazí. Pošleme jim tedy jejich Nibiru.“

S dotazem se přihlásil další student:

„Jak jsme rozpoznali, že se kultura na třetí planetě blíží získání schopnosti nás odhalit?“

„To je rovněž velmi zajímavé,“ odpověděl Fpring Nabogla. „Oni sami tomu říkají Fermiho paradox.“

„Jejich učenec, fyzik Fermi,“ pokračoval Fpring Nabogla, „povšiml si rozporu mezi vysokou pravděpodobností vzniku jiných civilizací a skutečností, že obyvatelé třetí planety zatím žádnou další civilizaci neobjevili. Nebude trvat dlouho a někdo další přijde i na to, že žádný Fermiho paradox není a pravou příčinou onoho jevu jsme my.“

Pozornost studentů se zvolna vytrácela.

„Nejsou-li další dotazy, pro tuto chvíli skončíme. Během periody odpočinku náš hvězdolet zaparkuje poblíž tělesa Nibiru a poté zahájíme praktické cvičení s gravitačním projektorem.“

Vstup-výstupní otvor za posledním studentem se nehlučně uzavřel. Fpring Nabogla si rozepnul další knoflík na uniformě a rozvážně se převlnil k podnosu, plnému briarů omasti derusati.

---ﬡ---

Hluboko ve Vnitřním Mongolsku, na rozhraní stepi a pouště, zastavila kolona armádních aut. Svist turbín vodíkových generátorů utichl a z kabin vyskákali vojáci, kteří pomocí manipulátoru složili z aut  kontejnery. Jako každý voják, i velitel kolony měl v zápěstí levé ruky implantován komunikační čip; poté, co zkontroloval plomby na kontejnerech, přiložil zápěstí k tváři a krátce někam telefonoval.

Rozhostilo se ticho, ne však nadlouho. 

V dálce se ozval hukot motorů a nad skupinou aut zpomalil svůj let armádní reaktivní glider. Když téměř vertikálně přistál poblíž kolony, vystoupili z něho dva muži. Jeden z nich byl oděn v uniformě vysokého důstojníka, druhý v pracovní kombinéze. Třetí pasažér zůstal s pilotem uvnitř.

Důstojník vydal vojákům rozkazy. Ti otevřeli kontejnery, vynosili bedny a jejich obsah pod vedením civilisty sestavili. Vzniklo podivné pódium na čtyřech tlustých nohách. Na pódiu stál stroj, který vypadal jako větší úhledně zakapotovaná motokára – až na to, že na místě kol, jaké by člověk u motokáry obvykle čekal, byly veliké, zrcadlově lesklé polokoule. 

Když vojáci dokončili práci a nasedli zpět do aut, vystoupil z glideru třetí pasažér a došel ke skupince, stojící před pódiem. 

Muž v uniformě důstojníka se postavil do pozoru, zasalutoval a spustil: „Pane …“ - avšak příchozí ho gestem měkce zarazil: „To stačí. Žádná zbytečná slova, tak jsme se přece domluvili.“ Obrátil se k  civilní kombinéze: „Vidím, že vše je připraveno. Profesore, přišla vaše chvíle.“

Šedovlasý muž, který byl osloven jako profesor, přikývl, vystoupil na pódium a usadil se ve stroji. Po krátké manipulaci s ovládacími prvky se z útrob stroje ozval jemný bzukot. 

„Prosím, odstupte o deset metrů a nasaďte si chrániče sluchu,“ požádal profesor přihlížející skupinku. Skupina odstoupila, profesor zavřel kokpit stroje – a ten se pomalu zvedl nad pódium. Chvíli visel v prostoru; pak se dal do pohybu směrem ke glideru a dvakrát ho pomalu obkroužil. Poté odletěl ještě o notný kus dál, přihlížejícím však stále na dohled.

A pak se stalo něco, čemu se oko diváka vzpíralo uvěřit: profesorem řízený stroj se skokem přesunul nad kolonu aut, aniž by bylo patrno jakékoli zrychlení a následné zpomalení. Vzápětí se stejně nepochopitelným způsobem vrátil do původní pozice. 

Ale ještě nebyl všemu konec. Stříbrný stroj náhle zmizel a v tomtéž okamžiku se objevil o několik set metrů výš. Než si to pozorovatelé uvědomili, dorazil k nim sonický třesk.

Stroj volným pádem zamířil k zemi a zůstal levitovat půl metru nad ní. Pak pomalu přeletěl nad pódium, kde zvolna přistál a přestal bzučet.

Profesor sestoupil z pódia, došel ke skupince a naznačil, že je možné odložit sluchátka.

Muž v civilu ho oslovil: „To bylo skutečně impozantní, profesore. Můžete takovou věc objasnit laikovi, třeba mně? Tak, abych tomu alespoň rámcově rozuměl?“

Profesor se zdvořile uklonil. „Ano, velmi rád. Je to výsledek výzkumu, který dlouhodobě probíhá v našem institutu. Naše poslední objevy do jisté míry mění paradigma, jímž nahlížíme na časoprostor. Zařízení, které jste viděli v činnosti, dokáže prostor lokálně deformovat a takto v něm vytvořit ohraničenou gravitační anomálii. Tu deformaci dokážeme řídit, a tím i plně ovládat pohyby těles, spadajících do okruhu její působnosti. Zatím jste viděli pouze nedokonalý technologický demonstrátor, ale armáda nám už poskytla několik námětů pro další vývoj. Sonický třesk, jehož jste byli svědky, je nepodstatný vedlejší efekt – je průvodním jevem pohybu tělesa, jehož rychlost přesahuje rychlost šíření zvuku v daném prostředí.“

Muž v civilu uznale pokýval hlavou a položil otázku: „Jak bychom vlastně měli takovému zařízení říkat, abychom vystihli jeho podstatu?“

Profesor se opět zdvořile uklonil. „Ano. Jádrem celé věci je zařízení, které zatím pracovně nazývám časoprostorovým modifikátorem.“ A po krátké odmlce s úsměvem dodal: „Někteří moji mladší, fantazií obdaření kolegové navrhují název – gravitační projektor.“

---ﬡ---

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.2 (60 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

pokračování?
A co říká na takové moderní rejdy váš koník Ríh? Nemá z toho duševní trauma, když ho hanebně zrazujete ježděním v nějaké pitomé motokáře? A čím mu mažete podkovy, aby nezrezly?

Průměrný počet slepic: 4.1 (14 hlasů)

Rozdělaného je toho víc, ale potřebuje dopsat, doladit. Jde to pomalu.
Ríh je v pohodě. Za ty roky mu černá srst zesvětlala, je celý stříbrný a žere naftu :-)

Průměrný počet slepic: 4.5 (2 hlasů)

free samples of cialis for women <a href=https://cscialisan.com/>cialis generic buy</a> cialis overnight delivery online

Zatím bez slepic

Levitra Bayer 10mg <a href="https://vprednisonn.com/">buy prednisone 10mg online for humans without a prescription</a> prednisolone for dogs dose

Zatím bez slepic

therapie lumiere rouge pharmacie humanitaire internationale angers medicaments xls medical , therapie de couple jette pharmacie de garde aujourd'hui gard , medicaments bipolaire therapie cognitivo comportementale wikipedia therapie cognitivo comportementale angers Compra Microsoft Excel 2016 a precios mГЎs bajos, Comprar Microsoft Excel 2016 <a href=https://publiclab.org/notes/print/34586#>Microsoft Excel 2016 </a> Microsoft Excel 2016 precio EspaГ±a Microsoft Excel 2016 venta EspaГ±a. pharmacie beauvais carrefour raw therapies download Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 por internet, Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34562#>Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 donde comprar en Argentina</a> Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 venta Argentina Microsoft Visual Studio Enterprise 2017 barato. les therapies ciblees pharmacie auchan chasseneuil , therapie genique cancer pharmacie hopital avignon Sketchup Pro 2020 barato, Comprar Sketchup Pro 2020 <a href=https://publiclab.org/notes/print/34284#>Compra Sketchup Pro 2020 a precios mГЎs bajos</a> Sketchup Pro 2020 precio Guatemala Sketchup Pro 2020 barato. pharmacie de garde autour de moi pharmacie escudier boulogne billancourt horaires .

Zatím bez slepic

pharmacie poitiers medicaments rhinopharyngite therapie cognitivo comportementale montpellier , pharmacie beaulieu toulon pharmacie en ligne royaume uni , pharmacie auchan bagnolet pharmacie beisson aix en provence medicaments fin de vie MathWorks MatLab R2022a barato, MathWorks MatLab R2022a venta Argentina <a href=https://publiclab.org/notes/print/34695#>MathWorks MatLab R2022a por internet</a> MathWorks MatLab R2022a donde comprar en Argentina MathWorks MatLab R2022a por internet. medicaments et allaitement pharmacie a proximite marseille MS Office Home Student 2019 venta PerГє, MS Office Home Student 2019 venta PerГє <a href=https://publiclab.org/notes/print/34251#>MS Office Home Student 2019 </a> MS Office Home Student 2019 donde comprar en PerГє MS Office Home Student 2019 barato. traitement hypothyroГЇdie pharmacie ouverte zaventem , pharmacie gare de triage argenteuil pharmacie en ligne kamagra oral jelly Microsoft Office Home Student 2019 por internet, Microsoft Office Home Student 2019 venta Ecuador <a href=https://publiclab.org/notes/print/34477#>Microsoft Office Home Student 2019 por internet, Microsoft Office Home Student 2019 precio Ecuador</a> Microsoft Office Home Student 2019 por internet Microsoft Office Home Student 2019 donde comprar en Ecuador. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio sin receta. Compra Gabapentina a precios mas bajos Comprar Gabapentina 800 mg generico <a href=https://form.jotform.com/222076566560862#>Gabapentina precio sin receta</a> therapie cognitivo comportementale liege pharmacie Г  proximite d'ici .

Zatím bez slepic

medicaments zopiclone pharmacie uniprix beaulieu seguin pharmacie de garde aujourd'hui grenoble , pharmacie de garde grenoble therapie de couple streaming , pharmacie carrefour beaulieu nantes phage therapy alternatives to antibiotics pharmacie annecy gare Adobe Photoshop CS5 Extended barato, Compra Adobe Photoshop CS5 Extended a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34470#>Adobe Photoshop CS5 Extended </a> Comprar Adobe Photoshop CS5 Extended Adobe Photoshop CS5 Extended por internet. univers pharmacie angers pharmacie de garde aujourd'hui neuilly sur seine Adobe Dreamweaver CC donde comprar en Ecuador, Adobe Dreamweaver CC por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34456#>Compra Adobe Dreamweaver CC a precios mГЎs bajos</a> Adobe Dreamweaver CC precio Ecuador Adobe Dreamweaver CC donde comprar en Ecuador. therapies basees sur la mentalisation pharmacie en ligne masque tissu , pharmacie bordeaux gambetta therapie comportementale et cognitive narbonne Compra Autodesk AutoCAD LT 2011 a precios mГЎs bajos, Autodesk AutoCAD LT 2011 precio Chile <a href=https://publiclab.org/notes/print/34438#>Autodesk AutoCAD LT 2011 precio Chile</a> Autodesk AutoCAD LT 2011 donde comprar en Chile Compra Autodesk AutoCAD LT 2011 a precios mГЎs bajos. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio sin receta pharmacie auchan tours nord pharmacie de garde grasse .

Zatím bez slepic

pharmacie de garde aujourd'hui saint omer therapies breves orientees solutions pharmacie de garde aujourd'hui toulouse , pharmacie bailly neuvy sur loire pharmacie quincampoix , pharmacie en ligne kamagra oral jelly therapies comportementales et cognitives (tcc) pharmacie angers gare Autodesk Building Design Suite Ultimate por internet, Compra Autodesk Building Design Suite Ultimate a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34329#>Autodesk Building Design Suite Ultimate </a> Autodesk Building Design Suite Ultimate venta Miami Autodesk Building Design Suite Ultimate donde comprar en Miami. traitement bpco pharmacie homeopathique annecy Autodesk Smoke 2013 venta Guatemala, Autodesk Smoke 2013 barato <a href=https://publiclab.org/notes/print/34358#>Autodesk Smoke 2013 </a> Compra Autodesk Smoke 2013 a precios mГЎs bajos Comprar Autodesk Smoke 2013. traitement bouton pharmacie auchan dunkerque , therapies used by clinical psychologists act therapy for ptsd Adobe Photoshop CC donde comprar en Colombia, Comprar Adobe Photoshop CC <a href=https://publiclab.org/notes/print/34462#>Adobe Photoshop CC </a> Compra Adobe Photoshop CC a precios mГЎs bajos Adobe Photoshop CC donde comprar en Colombia. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio sin receta therapie de couple nimes medicaments bronchite .

Zatím bez slepic

pharmacie angers faculte pharmacie des estelles avignon pharmacie des verdins bourges , pharmacie leclerc basse goulaine pharmacie annecy rue sommeiller , pharmacie de garde versailles act therapy manual pharmacie auchan guilherand Autodesk Advance Steel 2022 barato, Autodesk Advance Steel 2022 donde comprar en Venezuela <a href=https://publiclab.org/notes/print/34607#>Comprar Autodesk Advance Steel 2022</a> Autodesk Advance Steel 2022 precio Venezuela Comprar Autodesk Advance Steel 2022. therapie manuelle orthopedique pharmacie de garde tours Media Entertainment donde comprar en EspaГ±a, Media Entertainment donde comprar en EspaГ±a <a href=https://publiclab.org/notes/print/34727#>Media Entertainment </a> Media Entertainment por internet Compra Media Entertainment a precios mГЎs bajos. pharmacie en ligne france therapies breves lausanne , therapies for anxiety raw therapies download Roxio Easy Media Creator Suite 10 barato, Roxio Easy Media Creator Suite 10 barato <a href=https://publiclab.org/notes/print/34373#>Comprar Roxio Easy Media Creator Suite 10</a> Roxio Easy Media Creator Suite 10 donde comprar en Venezuela Roxio Easy Media Creator Suite 10 por internet. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio Ecuador pharmacie centrale boulogne billancourt horaires grande pharmacie aix en provence .

Zatím bez slepic

therapie louise guay pharmacie en anglais pharmacie argenteuil 11 novembre , pharmacie centre beaulieu nantes therapie cognitivo comportementale angers , pharmacie xufre pharmacie bourges turly therapie de couple film acteur Micromat TechTool Pro 9 venta Miami, Micromat TechTool Pro 9 donde comprar en Miami <a href=https://publiclab.org/notes/print/34622#>Micromat TechTool Pro 9 venta Miami</a> Compra Micromat TechTool Pro 9 a precios mГЎs bajos Micromat TechTool Pro 9 por internet. pharmacie de garde aujourd'hui pau traitement jambes lourdes Adobe Illustrator CC 2018 venta EspaГ±a, Adobe Illustrator CC 2018 precio EspaГ±a <a href=https://publiclab.org/notes/print/34299#>Adobe Illustrator CC 2018 venta EspaГ±a, Compra Adobe Illustrator CC 2018 a precios mГЎs bajos</a> Compra Adobe Illustrator CC 2018 a precios mГЎs bajos Adobe Illustrator CC 2018 por internet. medicaments qui augmentent la glycemie pharmacie en ligne aix en provence , medicaments sinusite pharmacie boulogne billancourt rue gallieni Outlook 2010 All in One For Dummies precio Ecuador, Outlook 2010 All in One For Dummies venta Ecuador <a href=https://publiclab.org/notes/print/34308#>Compra Outlook 2010 All in One For Dummies a precios mГЎs bajos</a> Outlook 2010 All in One For Dummies donde comprar en Ecuador Outlook 2010 All in One For Dummies barato. Compra Gabapentina a precios mas bajos, Gabapentina precio Ecuador pharmacie bailly achat en ligne pharmacie ouverte vichy .

Zatím bez slepic

pharmacie alery annecy pharmacie lafayette saint etienne pharmacie bailly recrutement , traitement indiciaire therapie de couple netflix , therapies alternatives cancer pharmacie Г  proximite de chez moi pharmacie annecy le vieux albigny Acrobat Pro DC Student barato, Compra Acrobat Pro DC Student a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34461#>Acrobat Pro DC Student </a> Acrobat Pro DC Student donde comprar en Colombia Acrobat Pro DC Student venta Colombia. pharmacie jacou pharmacie en ligne ile de la reunion Fluconazole bon marchГ©, Fluconazole pharmacie France <a href=https://faithlife.com/06f3ce4f51c6496d9e15ec350adf7460#>Cherche Fluconazole moins cher</a> Cherche Fluconazole moins cher Fluconazole en pharmacie France. traitement rhinopharyngite act therapy willingness , atma hypnose et therapies breves courroux pharmacie de garde aujourd'hui dijon Apple iWork 09 precio Guatemala, Apple iWork 09 por internet <a href=https://publiclab.org/notes/print/34359#>Apple iWork 09 barato</a> Apple iWork 09 donde comprar en Guatemala Apple iWork 09 barato. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio sin receta pharmacie asnieres bourges pharmacie leclerc bellaing .

Zatím bez slepic

act therapy hooks act therapy group activities therapie cognitivo comportementale trois rivieres , pharmacie gambetta act therapy criticism , therapies of adhd pharmacie de garde aujourd'hui issy les moulineaux medicaments gastrite Medroxyprogesterone sans ordonnance prix, Acheter Medroxyprogesterone en pharmacie Belgique <a href=https://faithlife.com/medroxyprogesteronepharmaciebelgique#>Cherche Medroxyprogesterone moins cher</a> Equivalent Medroxyprogesterone sans ordonnance Medroxyprogesterone bon marchГ©. pharmacie de garde juvisy pharmacie herboriste annecy ARTS PDF Aerialist Professional precio PerГє, ARTS PDF Aerialist Professional donde comprar en PerГє <a href=https://publiclab.org/notes/print/34357#>ARTS PDF Aerialist Professional venta PerГє</a> Compra ARTS PDF Aerialist Professional a precios mГЎs bajos ARTS PDF Aerialist Professional precio PerГє. pharmacie auchan grande synthe telephone pharmacie angers rue bressigny , pharmacie quizac brest pharmacie de garde kremlin bicetre Acheter Prednisolone en France, Acheter Prednisolone en pharmacie France <a href=https://faithlife.com/prednisoloneprixfrance#>Prednisolone prix France</a> Prednisolone prix sans ordonnance Acheter Prednisolone en France. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio sin receta traitement naturel infection urinaire therapie de couple yvelines .

Zatím bez slepic

pharmacie angers place de la visitation pharmacie auchan le pontet therapies x antoine harben , pharmacie de garde marseille la joliette pharmacie en ligne dom tom , pharmacie bailly neuvy sur loire therapie de couple waremme therapie cognitivo comportementale vaucluse Microsoft Project Professional 2016 achat en ligne Belgique, Achat Microsoft Project Professional 2016 pas cher <a href=https://faithlife.com/achetermicrosoftprojectprofessional2016enbelgique… Project Professional 2016 </a> Microsoft Project Professional 2016 prix Belgique Acheter Microsoft Project Professional 2016 en ligne. pharmacie ouverte haguenau pharmacie des ecoles boulogne billancourt horaire Compra Chaos Group V Ray for 3DS Max a precios mГЎs bajos, Compra Chaos Group V Ray for 3DS Max a precios mГЎs bajos <a href=https://publiclab.org/notes/print/34561#>Chaos Group V Ray for 3DS Max donde comprar en Venezuela</a> Chaos Group V Ray for 3DS Max donde comprar en Venezuela Comprar Chaos Group V Ray for 3DS Max. pharmacie de garde marseille horaire pharmacie ouverte courbevoie , pharmacie amiens upjv pharmacie de garde juvisy Adobe Contribute CS5 barato, Adobe Contribute CS5 venta PerГє <a href=https://publiclab.org/notes/print/34369#>Adobe Contribute CS5 barato</a> Comprar Adobe Contribute CS5 Adobe Contribute CS5 por internet. Neurontin precio Ecuador, Gabapentina precio Ecuador pharmacie esplanade auchan pharmacie de garde aujourd'hui pezenas .

Zatím bez slepic