Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

že jste si moc nepočetli.
on Nepřítel píše pro lidi sesmyslem pro humor a s IQ nad osmdesát.
Ale i vy můžete být platnými členy naší kapitalistické společnosti!
Když si umyjete nohy, můžete například šlapat zelí.

Průměrný počet slepic: 4.3 (22 hlasů)

nemůžu si pomoct,
asi mě tu nebudou mít zase rádi,
ale ačkoliv mě tu a tam naserete, vždycky jsem v pokušení dát vám pět slepic.

V posledních dnech taky oceňuji Alefa nulu, Gerda a Občana.
Já vím, trochu nesourodý výběr, ale když já jsem takovej polydialektickej, my holubi milujem jednoty protikladů - čím je jich víc, tím je milujem líp.

(Mimochodem - Nepříteli, věřil byste, že si zaboha nemůžu vzpomeout, pod jakým nickem jste psal na Aktuálněm ?)

Průměrný počet slepic: 3.5 (8 hlasů)

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Avšak musíte nejprve upřesnit rok a měsíc. Ale rychle, tady to bývá také občas nejisté.....

Průměrný počet slepic: 2.3 (3 hlasů)

In reply to by Nepřítel lidu (neověřeno)

Trvalý odkaz

Já si jen pamatuji, že to bylo v nejlepších letech blahé sametové krutovlády cenzora Stejskala. Už tehdy jsem si říkal, že byste měl napsat knihu... tedy pokud jste ji už nenapsal.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Budu volit VV

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Odpůrci roušek skandují proti Prymulovi
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/on-line-cesko-slavi-17-listopad-40…

Vypadá to že tihle demonstranti byli zřejmě měsíc někde na pustém ostrově, kde byli naprosto odříznuti od světe. Jinak by museli vědět, že pláčou na špatném hrobě a že min. zdr. je už Blatník.

Průměrný počet slepic: 3.8 (17 hlasů)

nemá chybu. Chtějí svobodu a netrefí na Hrad.
18:28 - Zatímco část účastníků protestního pochodu, kteří dorazili z Národní třídy zpět k soše sv. Václava na Václavském náměstí, se rozešla, několik desítek lidí chtělo společně vyrazit pochodem na Pražský hrad. Zvolili ovšem špatný směr a vyrazili k Nuselskému mostu. Přibližně po 50 metrech je kolemjdoucí zastavili s tím, že jdou špatně.

Průměrný počet slepic: 5 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Postrádám Asfaltového holuba,ten by měl co říci k dnešnímu článku.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

o pár minut jsme se minuli - viz výše.
Když mně je tak líto bourat sobí kruhy, on píše hezky, je inteligentní a všecno co řiká
V URČITÉM ROZSAHU platí.
Když dodám, že v OMEZENÉM rozsahu, budu za omezence.
Pochopitelně bych mohl (a možná i měl) zpochybnit či lépe řečeno zrelativizovat každé z jeho tvrzení.

Ale to by vyžadovalo napsat ještě o chlup delší článek než je ten dnešní sobí.
Nicméně dávám mu čtyři a půl slepice za snahu (tu půlku si vyudím a možná se k ní někdy vrátím).

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)

to přece dá chobot, ještě aby to smradlavý rozmazávali.
Jako Babička, kopnout hovno pod koberec a drandí se dál.
Jo, kdyby se to dalo navlíknout na Vovku, to by byl jinej cvrkot!

Průměrný počet slepic: 4.4 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Svíčku k havlovu hrobu
do stěny zatlouct skobu
pověsit staré časy...
jenže mám šedé vlasy.

Věnec k pamětní desce
pocit jak při grotesce
pirát tam přijde s manželkou
jiný zas spěchá na velkou.

Čeká se studená fronta
asi past na geronta
pietní místo u teska
někdy se tomu zatleská.

Dneska musí být rozestupy
jinak policajt kop do dupy
ti okamžitě předvede
a nebo tě předvede.

Dobrý den pane generále
je listopadové pastorále
už nikdy žádný zmatek
jako je na den matek.

Průměrný počet slepic: 3.7 (16 hlasů)

Chcete snad nakazit geronty
aby pak by museli do stoupy?

Průměrný počet slepic: 2.5 (8 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

mladej může, starej musí

Průměrný počet slepic: 4.5 (6 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

jsou/byli pro Vás geronti? Jak srdečné a láskyplné.

Průměrný počet slepic: 5 (12 hlasů)
Trvalý odkaz

Obyčejná česká reklama na Kofolu; a přesto mi dnes už dvakrát zvedla náladu.
Proč?
Protože je normální.
Už se těším na vánoční kofolu se švestkovou příchutí; s trochou rumu, kouskem citronové kůry a s pár kapkami citronové šťávy. A na světýlka, svíčky, na teploučký oheň plápolající v krbovkách, na rodinu pohromadě (letos to sice bude formou videokonference, ale aspoň bude legrace).
A hned je mi líp :o)

Už je ta tíživá atmosféra únavná a asi se podepisuje na nás všech...

Průměrný počet slepic: 4.6 (12 hlasů)

na nás na všechny. Nabízím něco pro odlehčení; běhá to po síti, ale třeba to ještě ke všem nedorazilo.
Tak tedy:

Takhle nějak probíhá distanční výuka první třídy. Autor: Anonymní tatínek aneb realita zavřených škol.

Čas 8:00

Výuka začíná. Ve složení paní učitelka, Anežka, Tomík, Kuba, Tung, Vojta, Klárka, Lui, Péťa a můj synátor Mareček. V plánu je čeština, matematika a prvouka.

Paní učitelka: Dobré ráno děti, začínáme, jste šikovní a všichni připojeni.Na monitoru deset oken a všechny děti v pozoru a natěšené.

Paní učitelka: Otevřeme si sešit Živá abeceda, strana 30.

Anežka: Já vás neslyším, paní učitelko.

Paní učitelka: Slyšíš mě?

Anežka: Mami, mně to nefunguje.

Do obrazu přiběhne matka, zapne hlas a mikrofon.

Anežka: Jo už to jde, ahoj Kubajs, ahoj Tomíku.

Všechny děti začnou řvát Ahoj Anežko!

Paní učitelka: Tak se zklidníme děti a jdeme se učit.

Paní učitelka: Vojto, kde jsi? Nevidím tě.

Vojta se odpojil.

Paní učitelka: Vojto, Vojtíšku, kde jsi, asi sis to omylem vypnul. Vojto, zavolej maminku, ať ti pomůže.

Vojta se objevil.

Vojta se zase vypnul.

Čas 8:09

Paní učitelka: Děti buďte v klidu, počkáme na Vojtíška.

Vojta se opět připojil. Sláva.

Paní učitelka: Tak třeba Tung, přečti nám to nahoře na stránce.

Paní učitelka: Tungu, slyšíme se?

Tung: Ano.

Paní učitelka: Tak prosím začni číst.

V sešitě je napsáno MÁ a MA.

Tung: Lá….

Paní učitelka: Ne, Tungu, je tam napsáno něco jiného.

Tung: Pá…

Paní učitelka: Správně, Má… a dál?

Tung: Na!

Paní učitelka: Výborně a dohromady to je?

Tung: Pána.

Paní učitelka. Ano, je to máma. Jdeme dál. Teď Kuba.

Kuba: E…la, Ela paní učitelko.

Paní učitelka: Výborný!

Čas 8:16

Paní učitelka. Tak třeba Péťa. Péťo, zapni si prosím mikrofon.

Paní učitelka: Péťo vypni si prosím mikrofon, strašně to píská. Bude číst Mareček.

Mareček: My máme doma ještěrku.

Paní učitelka: To je hezké, ale teď budeš číst, ano?

Mareček: Počkejte, já Vám ji ukážu.

Děti sborově, ukaž nám ji prosím.

Paní učitelka: Ne, děti klid. Teď se učíme, hrát si budete potom.

Mareček: SA….MA, SAMA.

Paní učitelka: Výborně.

Čas 8:22

Paní učitelka: Tomíku, čti prosím další řádek.

K Tomíkovi přišla do obrazu mladší sestřička a něco mu říká.

Tomík: Nech mě bejt, já se učím, jsi blbá! Mamííííí, ať odejde.

Rychle zakročí maminka a odvleče malou cácorku.

Paní učitelka: Tak Tomíku, soustřeď se a čti.

Tomík se odpojil.

Paní učitelka: Tome, jsi tu. Tome, haló? Slyšíš nás?

Paní učitelka: Děti, dnes nám to moc nejde. Představovala jsem si to jinak. Klárko, nespíš tam?

Klárka: Ne, hraju si s panenkou.

Paní učitelka: Tak si nehraj a čti další slovo.

Klárka: Paní učitelko, můžu na záchod? Moc se mi chce.

Paní učitelka: Tak běž.

Péťa: Já chci taky.

Anežka: Já taky.

Mareček: Já taky potřebuji.

Paní učitelka: Děti dobře, kdo chce na záchod, tak můžete, ale honem.

Odešli všichni až na Vojtu a Tunga.

Paní učitelka: Jsme tu skoro všichni. Paráda. Pokračujeme. Klárko, jsi tu?

Klárka se už ze záchodu nevrátila.

Paní učitelka. Bože, za co mě trestáš!

Čas 8:35

Paní učitelka: Otevřeme si sešit matematika str. 23

Paní učitelka: Děti kolik vidíte kočiček?

Mareček: Tři.

Anežka: Tři.

Vojta: Dvě.

Lui: Já mám jinou stránku.

Tung: Pála.

Paní učitelka: Správně, jsou tam čtyři kočičky, jste všichni moc šikovní.

Tung se odpojil.

K Anežce do obrazu přiběhl velký pes.

Mareček: Jééé, tati to je krásný pes.

Všechny děti, ten je krásný, já ho chci domů. Já si ho chci pohladit.

Anežka: To je můj Bertík.

Paní učitelka: Máš moc pěkného pejska, ale teď se učíme matematiku. Prosím, pošli ho pryč.

Paní učitelka: Pět mínus dva?

Skoro všechny děti: Tři!

Paní učitelka: Kubo, co říkáš? Já tě neslyším, zapni si mikrofon.

Kuba se odpojil.

Čas 8:48

Paní učitelka: Tak děti, dnes jsme se krásně naučili číst a počítat. Prvouku jsme bohužel nestihli. Ale to s vámi udělají rodiče. A radši ať s vámi projedou i češtinu a matematiku. Vše jim pošlu na Bakaláře. Ahoj, děti mám vás všechny moc ráda, jste velcí šikulové!

Konec výuky, děti se odpojují

Paní učitelka: Ty vole, mě z toho jebne, jdu si dát panáka!

Já: Ještě jste zapnutá 😊

Paní učitelka: Ježišmarja, pardon se omlouvám.

Vypnuto.

Mareček: Tati, paní učitelka si jde hrát s panáčkem?

Já: To se jí ani nedivím.

Zážitek skvělý, vůbec jí to nezávidím, udržet děti v první třídě při pozornosti v domácím prostředí. A zítra zase znova 😄

Autor: Anonymní tatínek. (Článek převzat z emailové řetězové zprávy.)

Průměrný počet slepic: 4.5 (16 hlasů)

Je to evidentně ze života; a v páté třídě to je skoro némlich to samé :o))

Hodina čtení minulý čtvrtek:
8:15 Učitel - Dobrý den děti. Máme dvě minutky do začátku hodiny, tak si uděláme docházku, ať se pak nezdržujeme.
Připravte si čítanku, sešit a psací potřeby.
Na monitoru prozatím dlí dvacet okének, ovšem jen některá se žáky.
V okamžiku, kdy učitel pronese zaklínací formuli o docházce a přípravě pomůcek, začnou okénka tmavnout a opět se plnit obličeji.
Učitel: Tak, vidím vás jen 15. Tom nemá kameru; ostatní si ji hned zapnou! Tome slyšíme se?
Tom: Jooo (VELMI ospalým hlasem. U monitoru sedí tutově v pyžamu, protože vstal v 8:10)
8:20 Učitel: Pořád nejsme všichni. Kdo si hned nezapne kameru, bude zapsán jako chybějící.
8:23 Matouš si posadil na klín obřího plyšového medvěda, který hned vzbudil kolektivní nadšení. Učitel ve snaze udržet hodinu akceptuje medvěda místo Matouše a požádá jej, aby Matoušovi vyřizoval vzkazy. Následuje bouře smíchu.
8:25 Učitel: Takže si otevřeme čítanku na straně 39 a přečteme si vyprávění o životě ve středověku.
8:25 10 okének potemnělo. Krátce na to se opět oživila a přibylo 10 plyšáků různých velikostí a vzezření.
Potemnělo dalších 10 okének a dalších 10 žáků dovalilo plyšáky.
8:30 Učitel už zná jména všech plyšáků a také dvou psích přírůstků v rodinách.
8:35 Konečně začíná čtení prózy. Plyšáci se střídají ve čtení a protože vyprávění je napsáno zajímavě a s humorem, probíhá vše celkem v klidu.
8:50 (hodina končí za deset minut) Učitel: Tak, co zajímavého jsme se dozvěděli z vyprávění?
Žák: A měli internet?
Učitel: Neměli ani elektřinu, ani mobily, ani internet. Kdo nám poví, jak se dříve svítilo, topilo, vařilo? Povídali jsme si to ve vlastivědě začátkem října.
Okénka opět potemněla, protože žáci se vrhli po sešitech na vlastivědu.
8:52 Okénka se opět zaplnila, došlo k obměně plyšáků, žáci probrali jejich jména a vzhled.
8:55 Konečně se dostáváme k probrání obsahu článku (kontrola porozumění textu) a k několika málo zajímavostem ze života lidí ve středověku. Připravený program ovšem vzal zasvé.
8:59 Největší třídní lempl lípnul do chatu upozornění, že za minutu končí hodina. Bdělé učitelovo oko to zaznamenává a kantor znamuje dětem, že si přidají pět minut, aby dohnali "plyšákování". Lempl opouští videohodinu, aniž se omluvil.

9:10 Virtuální třída je prázdná; odpojuji kameru a mikrofon a vyčerpaně si zapaluji cigaretu. Copak nás asi čeká v angličtině?
A to byla ta úspěšnějších hodin :o)))

Ale musím říci, že většina dětí i rodičů se opravdu snaží. Alespoň v naší třídě jo.
Stejně už se na ty příšery těším, až se zase uvidíme naživo :o)

Průměrný počet slepic: 4.4 (10 hlasů)

In reply to by insegnante (neověřeno)

Trvalý odkaz

...jako že ti američtí pozorovatelé mohou být naopak zátěží - někdo je bude muset při jejich sběru pozorovaných zážitků doprovázet, někdo jim zřejmě bude muset tlumočit, někdo se jim bude starat o zábavu ve volném čase, pokud by chtěli zážitky barvité , tak je někdo bude muset převážet z místa na místo....no, snad je nakonec někdo z našeho zdravotnictví nebude musit i léčit či vakcinovat, to už by bylo pro Woodyho Allena....
Ale beru to s rezervou, někdo někde něco kecne....a aji vlk se pak nenažere, byť koza nikde. Počkáme, uvidíme.

Dánsko, co Dánsko ? Nikdo nezmiňuje Dánsko !! Není něco shnilého v královstvích nedánských ?
Chlaščou jak Dáni, já vím. Co nejvíc ? Kořalu ?
No, esli kovidka zabíjí do půl minuty ústní voda, tak co teprve rum nad 50 % ?
Tedy úplné zavření barů může se nakonec ukázat být nastraženou smrtící pastí.....
Že doma ať si každý dá jak Dán ? I jak Dánka ?!??
No, to může. Pokud při nákupu ve frontě nezmrzne jak Rus (Rusky prominou).

Průměrný počet slepic: 3 (3 hlasů)
Trvalý odkaz

nikoho nezabije. Kdo nemusí ty jednatřicetileté "výroční listopadové pindy", snad mu přijde k chuti něco jiného:
https://www.youtube.com/watch?v=Vtocc517uaM
snad odkaz bude fungovat, moc zkušeností s tím vkládáním nemám. Kdyby ne, mrkněte na youtube kanál Ireny Aneri, "Od Orlu do Prahy - divize černých nožů". Dávala to tam včera.

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Schweine macht frei. Potvrdí každý vidlák.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

a svoje žblabuňky mohou spláchnout tamtéž :o)):
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/ustni-voda-zlikviduje-koronav…

Bo stačí skoro kterákoli útní voda a korunáč se může jít klouzat.
Samozřejmě přeháním, ale jestli se potvrdí to, co tvrdí universita v Cardiffu, bude to s vakcinami dost zajímavé.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

Chce to vyplachovat ústní vodou téměř furt (i např. ve frontě na potraviny a vodu).....a stejně i tak se nijak organismus imunní vůči prevítovi nestane. A odnikud jinde než z ústní dutiny nezmizí.
To už rovnou mohli napsat že stačí nedýchat.

Jedinou výhodou oproti silnějšímu rumu je to, že můžete vyplachovat i před a při jízdě autem.
Dáni to mají vymakanější.

Chce to prostě kolektivní řízení, jeden dycky proplachuje a druhý řídí. Pak první střízliví a řídí na chvilu zas ten druhý. Boháči si samozřejmě zjednají řidiče , nejlépe vyléčeného alkoholika s vyléčeným kovidem. Na děcka to leze bez účinků, však co, tež jednou dorostou plnoletosti a naučí se řídit auto.

Čistě mezi námi, ale upřímně : Vy raděj co, rum nebo ten fujtajbl ?
Dám tři koruny za kilometr !

Průměrný počet slepic: 2 (3 hlasů)

kloktání ústní vodou a proplach nosu vodou slanou je dobrá věc pro řidiče.
Pro ty co neřídí nedoporučuji rum (ten obvyklý pod 40% je moc slabý),
chce to slivovici nad 60%, ta spolehlivě zabíjí viry i bacily.

Zatím bez slepic

Kdysi jsem si takto slivovicí chtěla spolehlivě zabít viry i bacily, Nevím, jestli je to zabilo, ale spolehlivě jsem si zabila na tři dny hlasivky na neschopence.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Tahle šídla, kroupy a dolejší o prý připravované úřednické vládě
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Jindrich-Sidlo-strasi-Zem…

Pokud se to těmhle výkvětům zdá eklhaft, mně to připadá jako docela dobrý nápad. Zemane, palec nahoru, furt ti to myslí.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.