Reakce pro Dexxe, Gerda a další

Autor
Štítky

Dlouho jsem přemýšlel, jak vlastně začít. Zda zabrousit až do dob vzniku mytologického kompilátu nazývaného dnes „Starý zákon“, pokračovat šířením křesťanství ohněm a mečem na BV za křižáků a prokousat se postupně do konce 19. století. Jenže když jsem se dal do psaní, došlo mi poměrně rychle, že by z toho asi byla diplomka, kterou by beztak jen málokdo přečetl,  bo moc písmenek.


Tak to vezmu zkrátka.

V srpnu 1897 se ve švýcarské Basileji sjel První sionistický kongres, na němž byl pod vedením Theodora Herzla představen politický sionismus a vyhlášen jeho program:


„Zionism aims at establishing for the Jewish people a publicly and legally assured home in Palestine. For the attainment of this purpose, the Congress considers the following means serviceable:
1. The promotion of the settlement of Jewish agriculturists, artisans, and tradesmen in Palestine.
2. The federation of all Jews into local or general groups, according to the laws of the various countries.
3. The strengthening of the Jewish feeling and consciousness.
4. Preparatory steps for the attainment of those governmental grants which are necessary to
the achievement of the Zionist purpose.
The First Zionist Congress is credited for the following achievements: 

 • The formulation of the Zionist platform, (the Basel program, above)

 • The foundation of the Zionist Organization

 • The adoption of Hatikvah as its anthem

 • The absorption of most of the previous Hovevei Zion societies

 • The suggestion for the establishment of a people's bank, and

 • The election of Herzl as President of the Zionist Organization and Max Nordau one of three Vice-Presidents.“

Theodor Herzl wrote in his diary (September 3, 1897):
„Were I to sum up the Basel Congress in a word - which I shall guard against pronouncing publicly - it would be this: At Basel I founded the Jewish state. If I said this out loud today l would be greeted by universal laughter. In five years perhaps, and certainly in fifty years, everyone will perceive it.„

Překlad:

Cílem sionismu je vytvořit pro židovský lid veřejně a legálně zajištěný domov v Palestině. Pro dosažení tohoto cíle považuje Kongres následující prostředky za účelné:
    1. Podpora usidlování židovských zemědělců, řemeslníků a obchodníků v Palestině.

    2. Vytvoření federace všech židů jejich sdružením do místních nebo celostátních skupin, podle zákonů různých zemí.

    3. Posílení židovského sebeuvědomění.

    4. Podniknutí přípravných kroků k zajištění takových vládních záruk, které jsou nezbytné pro dosažení sionistického účelu.


Byla tedy zformulována sionistická platforma, její program, založení sionistické organizace,ustanovení hymny, vstřebání většiny spolků předchozí organizae „Hovevei Sion“, přijetí návrhu na zřízení „lidové“ banky lidí a volba předsedy a prvního místopředsedy sionistické organizace – Theodor Herzl a Max Nordau.

Theodor Herzl napsal do svého deníku 3. září 1897:
„Kdybych měl shrnout Basilejský kongres jedním slovem - které se nesmí dostat na veřejnost - bylo by to takto: V Basileji jsem založil židovský stát. Kdybych to dnes řekl nahlas, bylo by to uvítáno všeobecným smíchem. Ale možná za pět let a určitě za padesát let to všichni uvidí.“

Tolik ve stručnosti. V reálu se hodně mluvilo pro přítomných asi 60 novinářů a ještě více v kuloárech.
Pár let nato (1905)  vyšel v Petrohradě útlý spisek nazvaný „Protokoly mudrců ze Sionu“. Údajně pamflet, kompletně vyfabulovaný nějakým policejním úředníkem.

Jenže...
Podíváme-li se na cíle Světové sionistické organizace a na metody, jimiž jich dosahuje, je ten „pamflet“ pozoruhodně přesně korespodující s programovými cíli tohoto spolku.

Ponechme tedy programy programátorům a podívejme se do r. 1917.

WWI se chýlí ke konci, všude hlad, bída, španělská chřipka, rozvrácené země, kšeftům se moc nedaří a Anglii došel nitrák a další substance, bez nichž se nedají vyrábět náboje. Současně již rok probíhají jednání mezi vládami UK a Francie o rozparcelování BV (Sykes-Picotova dohoda z r. 1916) a mezi některými členy britského parlamentu a vlády  s představiteli WZO o případném poskytnutí prostoru v Palestině. Slovo dalo slovo a kšeft byl upečen – „židovská domovina“ v Palestině za nitrák, doutnáky a střelný prach.

Přikryto „Balfourovou deklarací“, aby se neřeklo.

A na problém máme zaděláno.

Jednak v té době právní systém žádného státu (což se nezměnilo dodnes) nezná pojem „domovina“ či „vlast“ v souvislosti s jakýmikoli nároky vůči konkrétnímu území. A jednak jde o území třetí strany, nadto území s permanentním a poměrně hustým obydlením, na jehož práva koloniální Anglie pochopitelně zvysoka dlabe.

Střih – a máme tu rok 1922 a první velké problémy.

Do Britské mandátní Palestiny se hrnou židovští  přistěhovalci z především východní Evropy, pečlivě organizovaní WZO. WZO tam v té době vlastní necelých 200 km2 v Jeruzalémě a okolí (nakoupených od místních šejků), což samozřejmě nestačí. Takže se přišelci usazují, kde se jim zlíbí a logicky dochází ke konfliktům. Ozbrojeným. Britská mandátní správa totiž neuznala katastry a zápisy do nich z doby Osmanské říše, ale nové se neobtěžovala vytvořit.

Podle „Britské Bílé knihy“ (British White Paper) britská vláda považuje za nutné zdůraznit, že Balfourova deklarace NEZAKLÁDÁ židům právo na založení státu v Palestině a už vůbec ne na celém jejím území, jak tvrdí WZO.

Jenže to už je pozdě. Původní obyvatelstvo se brání vůči agresivním přišelcům se zbraní v ruce a WZO financuje vytvoření židovských teroristických organizací. Zároveň organizuje zejména mezi mladými nemajetnými židy z Eropy (hlavně ze střední a východní) obrovské náborové akce za účelem jejich přesunu do Palestiny. Slibuje jim vlastní půdu, bydlení, práci – tedy to, co jim doma chybí. Realita je však zcela jiná – přišelci jsou umisťováni do vojensky organizovaných pracovních táborů; z nichž pro většinu není úniku, protože nemají prostředky na cestu domů.

V r. 1920 začala v Mandátní Palestině působit Hagana, financovaná „Židovskou agenturou“. Samozřejmě „sebeobranná“, ve skutečnosti však terorizující jak původní obyvatele Palestiny bez rozdílu vyznání, tak „neposlušné“ obyvatele sionistických „osad“.

A tak nám situace postupně graduje až do r. 1936, kdy vypuklo otevřené protisionistické a protibritské povstání. Počet přišelců daleko přesáhl možnosti nepříliš úrodného regionu a původní obyvatelé se právem cítí utlačováni jak „mandátní správou“, tak sionisty.

To už vedle Hagany „sebeobraňuje“ zájmy WZO a JA také další teroristická organizace „Irgun zevai leumi eretz Israel“. A ta se s nikým nemaže. Vraždí jak křesťany a muslimy, tak nepohodlné židy.

Domorodé povstání bylo britskou armádou potlačeno a sionisté dostali v podstatě volnou ruku. Vláda UK pochopila, že se jí židovské přistěhovalectví naprosto vymklo z rukou a že nad aktivitami WZO a JA nemá absolutně žádnou kontrolu.

Tramtadá – máme tu rok 1939.

Začíná WWII, USA daly jasně najevo, že židovské uprchlíky neberou a brát nebudou, Kanada také, do Jižní Ameriky není snadné se dostat a Palestina je přece „domovina“. Takže hurá tam. Vláda UK se sice pokusila uzavřít palestinské přístavy, ale tím jen zvýšila „aktivitu“ židovských teroristických organizací, které kromě původního obyvatelstva začaly vraždit i britské úředníky a vojáky. Soustředily se na útoky na tržištích a na autobusy s cílem pozabíjet co nejvíc lidí a zastrašit přeživší (specialita Irgunu). 

V r. 1940 se přidala další teroristická organizace - „Stern gang“. Ta nejenom že bojovala jak proti původnímu obyvatelstvu a Britům, ale otevřeně kolaborovala s nacisty. 

Skončila WWII, v pohybu jsou miliony lidí, židé opět organizovaně proudí do Palestiny.

Původní obyvatelé již pochopili, že sionistům nemají sílu zabránit v přečíslení původní populace, nicméně se stále ještě pokoušejí bránit svou vlast. Jinou nemají. 

Jenže mezitím vznikla OSN, jejímž jediným úkolem patrně bylo zajistit sionistům nerušené ovládnutí Palestiny. 

Valné shormáždění OSN v r. 1947 přijalo rezoluci č. 181 („Partition Plan“), jíž Palestinu – přesně v intencích koloniální politiky tehdejších „demokratických“ mocností – rozdělilo na 6 enkláv (3 židovské – 60% území - a 3 nežidovské – 40% území), spojených přechody, které měly být pod kontrolou OSN.  Jenže to už byla sionistická mašinerie  tak rozjetá a britská vůle něco ještě řešit tak malá, že  rezoluci snad ani nikdo nebral na  vědomí.

Státy, které posvětily vyhlášení Izraele, tak neučinily proto, že by měly špatné svědomí nebo že by chtěly židům pomoci. Důvod byl mnohem prozaičtějí – doufaly, že se jich zbaví.

Sionisté si z rezoluce vyzobli jediné – že si mohou v Palestině konečně pořídit vlastní stát. 

Proti rezoluci hlasovaly všechny státy sousedící s Palestinou.

Vznik státu Izrael byl sice podmíněn vyjednáním statu quo, ale sionisté s nikým o ničem jednat nehodlali. A v r. 1948 SI vyhlásili – jednostranně – vlastní stát  NA CELÉM území Palestiny. Odpovědí na tento krok bylo pochopitelné vyhlášení války sousedy.

Pro nežidovské Palestince skončila katastrofou v podobě sionistické etnické čistky.

Sionisté zničili na 470 palestinských měst a vesnic, jejichž obyvatelstvo částečně vyhnali a částečně vyvraždili. Do okolních zemí během jediného půlroku dorazilo na 900 000 palestinských vyhnanců. 

A ta čistka pokračuje dodnes – „osady“, zdi, zábory zemědělské půdy a ničení zejména olivových hájů, bourání obytných domů a občanské vybavenosti, ničení technické infrastruktury, vraždy, časově neomezená „administrativní detence“ (vč. malých dětí), zásadní Netrestání zločinů spáchaných židy...


Pro kritiky Palestinců mám pár otázek:

 1. Jak by se vám líbilo, kdyby vaše město (nebo celou Kotlinku) kdosi kdesi přidělil cizí entitě, aniž by zohlednil to, že už je obydlené vámi?

 2. Bránili byste SVŮJ majetek proti jeho „převzetí“ cizí entitou?

 3. Pokud byste jej bránili, vadilo by vám, kdyby vás entita prohlásila za „teroristy“?

 4. Byl odboj proti nacistům oprávněný?

 5. Nacistická okupace Kotlinky trvala „pouhých“ 6 let a následky pociťuje již čtvrtá generace. 

Sionistická okupace a kolonizace Palestiny trvá již více než 80 let a po celou dobu se zhoršuje. Ovšem po Palestincích žádáte, aby se chovali, jako by se nic nedělo. 

 Uvědomujete si vůbec obludnost svého uvažování?

 

A poznámka nakonec.

Sionismus a nacismus jsou prakticky identické. Jediným rozdílem je, že sionisté si ZATÍM netroufli Palestince hromadně vyvražďovat. Ne proto, že by byli humánnější, ale proto, že by to mělo vážné ekonomické důsledky. Jinak jsou ty doktriny úplně stejné a metody, jimiž jsou uplatňovány, také. Vč. masivní propagandy.

To, co si beztrestně dovolují sionisté vůči Palestincům, by neprošlo žádnému jinému státu na světě.

Zdroje:

Původně jsem připojil řadu odkazů, ale bylo jich tolik, že by to Vidlákův server mohl odmítnout.

Takže jen dva, ale obsahují dostatek informací na to, aby si racionálně uvažující člověk udělal obrázek a aby měl z čeho vyjít při případném dalším zkoumání:

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Arab_towns_and_villages_depopulated_during_the_1948_Palestinian_exodus

 1. https://avalon.law.yale.edu/subject_menus/mideast.asp#1920

 

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.3 (93 hlasů)

Komentáře

Trvalý odkaz

Když jsem si Občane přečetl Váš rozsáhlý článek, v podstatě bych s Vámi souhlasil. Rád bych ale vidlácky pár věcí podotknul pod čarou: 

1. To že Izrael území jen získával, tak to nebylo. Po šestidenní válce sahal Izrael až k Suezu. Sinajský polostrov odevzdal nazpět Egyptu výměnou za mír. Není to jediný případ. Já osobně pamatuju, jak Izrael vyklidil Gazu. Zcela a úplně. Rozkaz k tomu dal buldozer Šaron.  Nemělo by to zapadnout. 

2. Palestincům nedal občanství nikdo. Žádný sousední spřátelený arabský stát. Všem jsou dobří asi jako Kurdové USA. Jsou dobrým beranidlem, protože je stačí chlácholit a dávat jim naději. A až budou využiti, zneužiti, budou odhozeni. Dokud někomu k něčemu byli, tak se přimhouřily oči, že se tam navzájem vychovávají především k boji do posledního mučedníka nebo do posledního izraelce. Že v případě jejich vítězství nebude mír, ale ohromná hora mrtvol. Palestinci nejsou pro nikoho národ. Jen beranidlo, jateční maso, nástroj stejně vhodný jako Islámský stát v Sýrii a vychovávaný ve stejném duchu. 

3. Izrael v Palestině, to je mocensky zhruba stejné jako Rusové na Krymu. Prostě nikdy dobrovolně neodejdou a budou se zaklínat mnoha historickými, morálními i dalšími důvody, proč je to tak správně. Mají atomovky, takže všichni kdo by to chtěli jinak, mají smůlu. Žádné revize mezinárodních dohod nebudou. Rozdíl je v tom, že Rusové jsou dost silní, aby si vynutili i klid. Izrael na to dost silný není. Miliony palestinců věří, že jednou Alláh dá a oni zvítězí. Izraelská síla není dost odstrašující.  Miliony Izraelců věří, že jednou Jahve dá a oni zvítězí. Palestinská síla se podle nich dá porazit.  Obě strany zatím věří v konečné řešení. To nedopadne dobře. 

4. Pokud ale takhle budou pokračovat, mohlo by být konečné řešení obou otázek naráz. 

5. Kdyby se něco podobného stalo v naší kotlince... Ono se to stalo a nejednou. My tu také měli pozvolnou germánskou kolonizaci a oni si to také představovali jinak než my češi. V pěkně velkém kusu naší zemičky se šprechtilo německy. Měli jsme tu cizí vládce, kteří nastoupili díky smluvě o dodržování prastarých práv a hned ten první si z toho tady udělal absolutismus.  Udrželi se 300 let.  Akorát my jsme nemstili hry mocných zabíjením chudáků, kteří jsou na tom stejně jako my. My češi jsme byli už mockrát občané druhé, třetí i poslední kategorie. Nikdy do nebyla nafurt. Také nám brali (a znovu berou) majetky, také nám brali (a znovu berou) půdu i vodu. Nevšiml jsem si, že by tu někdo odpaloval bomby, byť nám tu už skoro nic nepatří a  v praxi se to od sionistické kolonizace vlastně neliší.  Také naši mocipáni prodávají pod cenou náš životní prostor.  Nemám ale pocit, že by si u nás někdo myslel, že terorismus by to vyřešil.  Vždycky jsme na zeď spíš dlouze močili než abychom jí rozbíjeli hlavou. 

6. Neupírám palestincům právo na odboj a dokonce jim neupírám právo ani na to, jak to dělají.  Ale říkám rovnou, že to takhle nemohou vyhrát a jejich maximální výsledek bude, že půjdou do pekel i se sionisty dohromady. Jsou na tom stejně jako Kurdové. Bojují, ale nic nedostanou, protože se od nich chce ten boj. Mír v žádném případě. Ještě je kolem příliš mnoho mocipánů, kteří si myslí, že mohou Izrael vymazat z mapy. Neuvědomují si, že pokud se tak stane, vezme je Izrael sebou. 

 

 

Průměrný počet slepic: 4.4 (42 hlasů)

Vidlák na analýzy nemá talent. Čpí z toho dvojí metr na sto honů. To zní stejně objektivně, jako když Kalousek hájí demokracii.

Já jsem hlavně nepochopil, proč se Češi tak moc bijí za Źidy a Izrael. Mimochodem, Izrael by to prohrál s Palestinou, kdyby Češi kdysi dávno nepodali Židům pomocnou ruku. Už by dnes Izrael neexistoval.

Nicméně co má Česko od Židů? Houby s octem.

Proč je možné kritizovat Rusy, Francouze, Němce? Zkusili jste si někdy veřejně kritizovat Židy? Proč je to antisemitismus? Proč nejde veřejně říci bez následků a soudů, že Židé jsou pěkné potvory, přímo svině? Když to napíši o Rusech, nikdo si toho nevšimne. Když napíši, že Židé jsou svině, už je problém. I vidlák pokrytecky přichází s cinknutoými argumenty na podporu Židů.

Žid Pavel Novotný nám zařizuje rozbité vztahy s Ruskem.

Židé Marx a Engels darovali světu "Das Kapital" a "Manifest der Kommunistischen partei". Jaké bylo zastoupení Židů v nejvyšších bolševických orgánech třeba v SSSR?

A tak dále.

Založení Izraele je svinstvo. Zatímco Rusové Krym udrží i proti tlaku, Izrael by rychle podlehl a prohrál, kdyby ho nedržela půlka Západu vojensky, materiálem, penězi. On ten Izrael je poměrně čajíček - v porovnání s Rusy či Číňany. Chápu, že teorie o skvělých Izraelcích, které musejí být podpořeny trestností kritiky Židů ála antisemitismus, jinak by tak pohádka dlouho nevydržela. Krásně to bylo vidět, když se Rusové vlomili do války v Sýrii, tak Izrael byl proti Rusům takhle maličkej.

Průměrný počet slepic: 3.2 (35 hlasů)

Židy je dnes možno kritizovat v pohodě. Zkuste kritizovat muslimy nebo islám!
Žida Novotného sem netahejte. To je bezvýznamný šašek.

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

ale na tu svou bezvýznamnost jak říkáte už stačil nadělal paseku řádnou.
Ten se vyved. zmetek jeden bezpáteřní.

Průměrný počet slepic: 4.3 (21 hlas)

Pavel Novotný je nejtrapnější vtip Petra Novotného.

Průměrný počet slepic: 4.8 (37 hlasů)

No

Průměrný počet slepic: 3.4 (15 hlasů)

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

nestačím koukat. Dobrý výlev... No nic.
Oživím kontext.
Nejdříve jste mi doporučil nic nepsát. Pak jste někomu, kdo váš výkřik srovnal s pragokavárníkem a zeptal se, v čem teda nemám pravdu,sdělil, že nemám pravdu v ničem a že to dokážete samostatným článkem. Je to adresováno i Gerdovi a ostatním. Takže se ptám.
CO KONKRÉTNĚ, ze mnou napsaného, jste, zkopírováním těchto jednostranných dat, vyvrátil? Nebo z toho, co napsal Gerd? Nebo kdokoliv jiný pod článkem, kde bylo o Izraeli a Německu?
Fakt mne to zajímá. Děkuji.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

vidláci

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

Úvodem - to byl právě důvod poznámky o "diplomce". Zohlednit ve článku všechny aspekty nebylo možné. Ani při nejlepší vůli ne.

1) "Partition Plan" - rezoluce Valného shromáždění OSN č. 181 z listopadu 1947.
Kterou sionisté odmítli až na jediné - zřízení vlastního státu.
Na jakém území se stát bude rozkládat, to si hodlali určit sami, bez vyjednávání s kýmkoli.
Cílem byla nejen Palestina, nýbrž celá tzv. "Syropalestina" - tedy území dnešního Izraele, Palestiny, Jordánska, Libanonu, Sýrie a Sinaj.
2) To je zcela v pořádku.
Kdyby sousední státy udělily občanství všem vyhnancům z Palestiny, souhlasily by tím s etnicko-náboženskou čistkou, provedenou sionisty a připravily by vyhnance o právo na návrat do vlasti.
Paralela s Kurdy není správná, protože ti MAJÍ občanství států, z nichž odcházejí/prchají/jsou vyháněni. Palestinci NESTIHLI nabýt palestinského občanství a Izrael nikdy neměl v úmyslu jim občanství udělit.
Palestinci jsou dle (bohužel již mrtvého) mezinárodního práva veřejného "bezdomovci" - osobami BEZ státní příslušnosti.
3) Částečný souhlas.
Jenže...
Pro židy (i jakkoli částečné) platí "právo alliyah" (právo návratu do "země zaslíbené"), a to odkudkoli.
Náboráři je šťourají ze všech koutů světa; "ztracené kmeny" by nejspíš byli schopni nalézt i v Antarktidě.
A PROTO také brání návratu návratu palestinských ("arabských") vyhnanců.
A PROTO také předloni v červenci přijali zákon o "Židovském národním státu" - https://www.timesofisrael.com/final-text-of-jewish-nation-state-bill-se….
4) Ano, i to se může stát.
5) Ano i ne.
Přemysl Otakar I., který sem pozval germánské osadníky, vládl státu s nedostatečným počtem obyvatel. Přičemž nutně potřeboval dosídlit hlavně pohraniční hvozdy (vnitřní kolonizace). TEHDY to problémy nezpůsobilo, protože tu bylo dost místa pro všechny. A vydrželo to pěkných pár set let bez větších konfliktů.
Zásadním konfliktem se staly až nucená germanizace za R-U a WWII.
Totální zkratka - germanizaci Habsburkové nakonec neustáli a WWII Němci prohráli (téma na mnohahodinovou diskusi o tom co, kdy, kde, v jakém rozsahu, kolik obětí a vyhnanců).
Se situací v Israeli a Palestině nesrovnatelné, protože ač druho-, třeti- a xyřadými občany, pořád byli Češi občany R-U (od r. 1848, do r. 1848 byli SKORO VŠICHNI v Kotlince poddanými BEZ občanských práv). Dokonce i za Protektorátu byli pořád občany.
Sionisté udělali fatální chybu v tom, že zabránili vzniku státu Palestina a že vyhnali skoro milion lidí (z nichž se časem staly miliony čtyři) PŘÍLIŠ BRZY.
6) Ano, to je další z obludností sionistické doktriny. Raději zničí celý svět vč. sebe samých, než by ustoupili byť jen o milimetr. Paradoxně tím židům prokazují medvědí službu, protože respekt si nelze vynutit. Čím více AIPACu, ADL a pod., tím větší averzi vyvolávají. Cui bono? Židům ani náhodou...

Průměrný počet slepic: 3.8 (15 hlasů)

In reply to by Občan (neověřeno)

Trvalý odkaz

Občane... ještě krátce k tomu (ne)udělení občanství... Když od nás odsunuli tři miliony sudetských němců, tak v Německu občanství dostali. Nemám pocit, že by si s tím lámali hlavu, když se teď domáhají uznání české viny (a následně reparací).
Ve skutečnosti by arabské státy udělením občanství přišly o ty palestinské uprchlické tábory plné lidí, kteří už třetí generaci nezavadili o nic jiného než boj - o svoji Saulusu Secundus, o prostředí, kde se to mučedníky jen hemží, protože k jinému životu to není.
Kdyby se průměrný Palestinec stal průměrným Jordáncem nebo Egypťanem, jeho chuť válčit a umírat ve vestě s trhavinami by šla rapidně dolů.
Mimochodem - tohle je i Izraelský problém. Mají nedaleko od sebe enklávy plné Fremenů, kteří se z nějakého zabíjení neposerou. Jsou odolní, vycvičení nálety shora, umějí v tom chodit a i přes bílý fosfor jich neustále přibývá. Jestli tam v Tel Avivu věří v nějaké konečné řešení, tak budou jednou hodně překvapení.
Lidi není tak jednoduché vyvraždit. Na jedné ani na druhé straně. Dokud to obě strany nepochopí, bude to pořád stejné.

Já mám pro Izrael pochopení. Mám mezi izraelci přátele. Ale nemám pochopení pro násilí. Obzvlášť když je to násilí zbytečné.

Průměrný počet slepic: 4.8 (12 hlasů)

Kdo

Průměrný počet slepic: 2.9 (8 hlasů)

nýbrž navrátilci. "Heim ins Reich", přece.
Nemluvě o tom, že drtivá většina odsunutých UŽ MĚLA německé (říšské, v horším případě "volksdeutsch") občanství. NEbyli občany Československa.

Ne, ne a ne.
Já vím, že se usilovně snažíte najít paralelu, ale ta neexistuje. Protože to, co ZAVINILY koloniální mocnosti na BV - jmenovitě v Palestině - je naprosto absolutně totálně bezprecedentní. Jak po stránce humanitární, tak po stránce právní.
Němci v zemích Koruny české, za R-U i za první republiky žili a byli nejprve poddanými a následně občany. Nikdo je do Kotlinky neprdnul rozmáchlým podpisem, jako to udělaly koloniální mocnosti s Palestinou.
PROTO to nelze srovnávat. A PROTO jsou Palestinci v Jordánsku, Libanonu, Egyptě, Sýrii, Evropě... stále uprchlíky/vyhnanci.

Průměrný počet slepic: 4 (13 hlasů)

Ještě mi dovolte Občane jednu poslední otázku... Jaké byste si představoval řešení? To z Vašeho článku nedokážu nijak vydedukovat. 

Mají tedy odejít Izraelci? Pokud ano, kam? 

Mají tam Izraelci zůstat a dát Palestincům politická práva? Pokud ano, nezačnou je po těch všech letech křivd Palestinci vraždit jednoduše proto, že jich je víc?

Mají tam vzniknout dva státy podle nějakého nového územního klíče? Je někdo, kdo by s takovým řešením souhlasil?  

Jednání koloniálních velmocí popisujete velmi barvitě, ale čas vrátit nelze. Ti co to zavinili už dávno nežijí. Řešení nebude v minulosti, ale v budoucnosti. Jaké to má podle Vás řešení? 

Abychom nezjistili to, co vlastně všichni víme. Že to řešení vlastně ani nemá. Že ten impuls pro skutečné řešení se teprve stane a já mám už teď mrazivé tušení, že řešení přijde hned po strašné hoře mrtvol. 

 

Průměrný počet slepic: 4.9 (9 hlasů)

Za současné situace, která se s každým dalším Netanjahuovým a Kushnerovým nápadem zhoršuje, asi řešení neexistuje.
Tak si jen dovolím takové kdyby...
Kdyby sionisté stáli o VYŘEŠENÍ situace nekrvavou cestou, drapli by "Partition Plan" (který je beztak významně zvýhodňuje), oplotili by si své tři enklávy a mohli by si je bránit až do uzbrojení se.
Palestinci by nemohli ani ceknout, radikálové ze sousedství také ne, takže by si oplotili své tři enklávy a rovněž by si je mohli bránit až do uzbrojení se.
Obě trojenklávy by mohly zvesela žádat o rozvojovou pomoc (a dostaly by ji), o dohled OSN nad křižovatkami s přechody a možná za 50 let by třeba i navzájem jezdili na dovolenou k sousedům.

Jenže sionisté zjevně o VYŘEŠENÍ problému NEkrvavou cestou nestojí. Naopak štengrují co to jde a jako by se vyloženě těšili na to, až válka vypukne.
Co si od ní slibují, netuším. Pokud totiž hodlají použít ZHN vč. jaderných, bude to jejich konec. No, a konvenční zbraně stačit nebudou, bo ty má dnes v sousedství kdekdo. Takže pošlou jednu jadernou raketu do Bejrútu, druhou do Damašku, třetí na Sinaj a... a pak už žádný Izrael ani Palestina nebudou.
Protože do ostré WWIII se nikomu moc nechce.
Jo, taky mě z těch možností mrazí a zvedá se mi kufr.

Ne, nemyslím si, že by měli židé někam odcházet. Proč také - území mají PRÁVNĚ zajištěno v rámci "Partition Plan". A právě proto, že je mají zajištěno právně, mohli by se domáhat pomoci, pokud by se někdo pokusil je o ně připravit. A tu pomoc by dostali.
Dtto Palestinci. Vyhnanci by se konečně měli kam vrátit, sousedním státům by se významně ulevilo a svět by rozhodně podpořil jejich absorpci a rozvoj státu.
Navíc by nikdo nikomu žádná politická práva nemusel přiznávat. Aaaano, znamenalo by to přesun mnoha set tisíc lidí a naprostou separaci obou států na desítky let. Jenže pořád by to bylo lepší než válka, která bude nesmírně krvavá

Ale střih do současnosti nám praví, že se to nestane.
Předloňským přijetím zákona o "židovském státu" a loňským Kushnerovým nápadem s ghettoizací Palestinců byly, obávám se, všechny možnosti mírového uspořádání definitivně pohřbeny.
Takže bude válka. Mnozí židé si začínají uvědomovat, že ji nevyhrají a velmi opatrně se začínají ozývat, že jako teda radši ne. Patrně jim dochází, že tentokrát už by za ně nikdo život nenasadil a nepodal by jim pomocnou ruku. Na to se stalo příliš mnoho zlého. Poslední nadějí tak zůstává, že SNAD by tohle mohlo zabrat a pragmatismus by mohl zvítězit nad takřka jistým masakrem. Jenže těch varových hlásků je stále příliš málo a katastrofa se blíží příliš velkou rychlostí.
Víte, Vidláku, to je na tom to nejhorší - že to zase odnesou nejhůř ti, kdo na dění mají pramalý nebo žádný vliv a jediné, co si přejí je, moci normálně žít. Kde je, kurva, "prostej selskej"; kam se poděl?

Průměrný počet slepic: 4 (17 hlasů)

Za všecko mohou zase Židi. Jak jinak. Váš plán je nereálný. Čím méně homogenní území tam bude, tím menší šanci se mají udržet. A tím víc se bude válčit. Dohody jsou cár papíru Že Arabové nějakou dohodu s nemuslimy dodrží, na to zapomeňte. I Arafat podepsal dohodu na deset let a pak ji porušil.
Po osmi letech. Mimochodem, přesně podle Mohameda v koránu. Ten napadl Mekku také po osmi letech. To, co navrhujete, je absolutně nereálné. A, bohužel, myslím, že to víte.

Průměrný počet slepic: 3.8 (12 hlasů)

Zde bohužel musím souhlasit s jakousi pravděpodobností všech těch, kteří tvrdí,že není řešení.Diskutujeme o něčem, o čem by jsme vůbec (ASI) diskutovat neměli. Nemá to řešení.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Kdo koho vyháněl a v jakém rozsahu? Zatímco v Izraeli žili po první válce Arabové, na arabských územích, takzvané Palestině, Židé jaksi chyběli. Jestli jich někde pár bylo, což si nemyslím, dokažte to.
Uveďte, prosím, zdroje z obou území a pohledů.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

Zabránění vzniku státu Palestina. Zde manipulujete. Nezabránili mu sionisté, zabránili mu Arabové. Nechtěli ho v hranicích, přiznaných mezinárodním společenstvím. Chtěli všechno.
Srovnání Češi x Němci se zase nepodařilo. Češi s Němci neměli problém žít. Problém byl rakouská germanizace, dělaná shora. A vznik moderních národů. Němec musel být automaticky protičeský a naopak. S germanizací se většina Němců ztotožnila. Ani potom Češi na Němce nepořádali pogromy. Češi také nebrali Němce, z náboženských důvodů, za podřadné lidi. Bylo to spíš naopak.

Úplně nejnesmyslnější je srovnávání s obsazením české kotliny. Zde hrajete na emoce, až to bučí. Arabové byli kmenová společnost, ne národní. Palestinci jako takoví neexistovali, ani to slovo neznali. Vznikli účelově. Vzhledem k velikosti a početnosti arabského světa bych to srovnal s obsazením Kladska. Dnes už tam nežije jediný původní Čech. Tak nějak nás to dnes nepálí.

Průměrný počet slepic: 4.3 (9 hlasů)

Ve článku se mýlíte, vůbec takto jednostranně 20. století na BV neproběhlo. Ale i kdyby, jak by dle Vás, se měli Vámi poučení hodní židé v Izraeli zachovat? Zabalit si kufry, zavřít dveře svých domů, nasednout na loď a odjet? Kam?
P.S.: A neměli by to stejné udělat třeba bílí a černí Američané? Nebo třeba slovanští Češi? Co Vidlák?

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

Jak by asi napsal Větvička: Dva kmeny na jednom území, z toho kouká průser.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

“Poselství mého srdce je přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.”
Prezident republiky Miloš Zeman

Průměrný počet slepic: 4.1 (16 hlasů)

Jo, to řekl ve smyslu, že je s židy solidární. Jako to mě říct dánský král nebo jako Kennedy řekl, že je Berlíňan za Berlínské krize.

Průměrný počet slepic: 4.2 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Palestinci v té době jako entita neexistovali. Mluví se o nich účelově.

..

Průměrný počet slepic: 3.9 (14 hlasů)

Přečemž všechny teorie zpochybňující existenci Palestinců jako entity jsou z per Izraelců nebo Židů... Takový drobný a podstatný detail.

Člověka skoro napadá, jak by asi dopadlo zpochybnění existence Čechů, kdyby to vzal do ruky Adolf Hitler a jeho hypotézy. Ono by bohatě stačilo dát slovo dnešním sudeťákům ála Posselt, Kryslík, Pecina a jiným šturmbaumfýrerům.

Průměrný počet slepic: 3.6 (18 hlasů)

Auni Bej Abdul Hadi (jeden z arasbských předáků) pro Peelovu komisi (1937): "Palestina? Neexistuje taková země! Palestina je pojem, který si vymysleli sionisté. V bibli není žádná Palestina. V koránu není žádná Palestina. Palestina je nám cizí!"

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

Čímž teda nehodlám tvrdit, že se minimálně v prošlých 80 letech palestinský národ (i pod tlakem - či díky němu - Izraele) nezformoval.

Průměrný počet slepic: 4.3 (12 hlasů)

Společný jazyk? Ani náhodou. Hebrejština byla po staletí výlučně liturgickým jazykem, zatímco "lid" švadronil jiddiš, ladino, persky, řecky, aramejsky a slouhé etc.
Společné území? Ani náhodou. Kmenová územíčka, která si každý invazista namazal na chleba bez větší námahy.
Společná správa/stát? Ani náhodou. Jediný SNAD státní útvar byl městský stát v a kolem Jeruzaléma. Jinak kmenové a klanové zřízení
Vlastní kultura? Ta se začala formovat až novověku a přejímala kulturní zvyky "hostitelů", vč. jazyků a kuchyně. Jinak maximálně náboženské spisy (jenže to bychom museli za národ prohlásit i křesťany, muslimy, buddhisty, hinduisty atd.). I ten "klezmer" je balkánská lidová muzika...
Takže CO tedy charakterizuje žida? Příslušnost k NÁBOŽENSKÉ OBCI po matce (babičce, prababičce).
Nic jiného. Po otci židem být nelze. I izraelští ateisté (či "sekulární") JSOU členy náboženské obce. Protože bez toho by totiž nebyli židy.

Potřebuje snad Čech, Polák, Němec, Bulhar, Rakušan, Vietnamec, Číňan... být příslušníkem náboženské obce, aby byl Čechem, Polákem, Bulharem...? NE.
Ale žid, aby mohl tvrdit, že je Židem, MUSÍ být zapsán u židovské náboženské obce. Proto také "Žid" nemůže být křesťanem, muslimem, bezvěrcem, buddhistou, animistou...

Průměrný počet slepic: 4.8 (21 hlas)

Jediný, kdo tvrdí, že židé jsou rasa byl Adolf, se svými norimberskými zákony ...a sami židé. Čistě geneticky, jsou pouze jedním ze semitských kmenů, stejně jako například arabové. Žid je konfese. Zrovna tak jako katolík, budhista nebo pastafarián. Nic víc a nic méně.
Antisemita je tedy ten, který nenávidí všechny semity. Jenže, vysvětlete to Izákovi s Ahmedem...

Průměrný počet slepic: 4.9 (16 hlasů)

drtivá většina z nich nejsou semité.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

měl jsem spíš napsat "čistě etnicky". Konflikt mezi židy a muslimy je v podstatě mezikmenová válka. Semitská.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

to můžeme brát i jako spor konfesní. Nikoliv ovšem rasový. To je pouze propaganda obou stran sporu. Takže ano, většina židů semité nejsou.

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

Slovo žid znamená konfesi. Jako muslim. Původně. Postupem času přešlo i na národ.

Alternativní název národa je Hebrejec nebo Izraelita, původně Syn Izraele.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/%C5%BDid%C3%A9

Žid je příslušník národa, žid náboženství. Pokud Občan konvertuje, bude žid.

Jsou i sekulární Židé. Své náboženství nepraktikují. Zápis na obci je jen formalita.

Účelově, jak jinak, jste opomněl bosenský národ Muslimů. S velkým M. U nich je národnost také dána zápisem k náboženství.
V Irsku byl katolík Ir. Anglikán byl Brit. Ale tam to dnes už neplatí.
NEZNÁM MUSLIMSKÉHO BULHARA. Právě tam hraje konfese roli. Muslimům dala slovanská jména a národnost vláda. Po pádu komunismu se to uvolnilo a
muslimové si vzali zpět turecká jména i národnost.

Ve starověku u Izraelitů, čili Hebrejců, dnes Židů, nebyl kladen důraz na náboženství.

To, že Židům ve starověku odpíráte vlastní kulturu, je hodně za hranou. Uveďte pramen, že kterého čerpáte. Pokud to nemáte podloženo, mluví z vás čirá nenávist. Jsem na ten pramen zvědav.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

Vyjma tzv. "biblické archeologie" dodnes nebylo nalezeno nic, co by existenci jakékoli židovské/hebrejské/izraelitské entity na BV povrzovalo.
Všichni ostatní okolo zvesela ryli do hliněných a kamenných tabulek a stél, čmárali po papyrech i zdech, ale jako na potvoru nikdo nesepsal nic hebrejsky. Žádné účetní záznamy, diplomatická pošta, svatební smlouva, školní tabulky. Nic. Žádné hrobky, stély, sochy, sloupy, fresky, mozaiky. Nic.
Jo, jasně, Iosephus Flavius. No, až na to, že originál nikdo nikdy neviděl. To, do je dnes k dispozici, jsou přepisy přepisů. A kumránské svitky. Taky fajn - až na to, že jsou z přelomu letopočtu a jsou psané aramejsky, hebrejsky a řecky. A jinak zase nic.

Průměrný počet slepic: 3.3 (8 hlasů)

Snad označení jakéhosi kmene nebo skupiny lidí. Interpretací toho nápisu je několik a "bibličtí archeologové" je pochopitelně čtou jako Israel.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)

Četl jsem kdysi něco o zprávách na střepech z pevnosti u Lakíše (tuším) Hlásili stav zásob a že už nevidí signály okolních pevností ( protože padly).

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Jak, žádná židovská entita nebyla?

Neslyšel jste nikdy o Bibli? - Kterou mimochodem vykradl i prorok Mohamed? Neslyšel jste nikdy o Chrámu, jehož jedna zeď tam pořád ještě stojí? Neslyšel jste nikdy o Masadě?

S kým to tam teda Vespaniánus a Titus válčili? Proč jsou na Titově oblouku vyobrazeni Římané nesoucí židovský rituální svícen?

Průměrný počet slepic: 3.6 (9 hlasů)

Taky si myslím, že z nenávisti už blázní

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

Auni Bej Abdul Hadi byl zhruba stejný idiot, jako naši eurohujeři. Pro něho neexistoval žádný národ. Tak jako naši eurohujeři tvrdí, že neexistují národní státy stejně jako nejsme Češi - pouze jsme Evropané. Tak pro něho neexistovali žádné národy, pouze Arabové.

Když si vyberete nějakého kreténa, který byl na úrovni Uršuly von den Leyenové, tak neznalé lidi tím spletete.

Ale jinak jsem měl pravdu, že jste zatím nejlživější diskutér v této diskusi. A když uděláte to, co jste slíbil, totiž nebudete se "této špíny" účastnit - prudce vzroste objektivita i kvalita celé diskuse.

Průměrný počet slepic: 2.6 (11 hlasů)

V roce 1977 se o Palestincích nezvykle upřímně vyjádřil tehdejší člen výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) Zahír Músejn v rozhovoru pro nizozemský deník Trouw, když prohlásil, že žádný palestinský národ jako takový není. Músejn tehdy doslova prohlásil:

„Žádný palestinský národ neexistuje. Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního "palestinského národa".
Jordánsko jako suverénní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu. Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu, Jaffu, Beer-ševu i Jeruzalém. Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu, nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem."

Jen malý dodatek. Korán slovo Palestina nezná. Je to slovo z Bible a území tak začali říkat první Britové. Dnes možná Palestinci národ jsou, ale v té době s určitostí nebyli.

Průměrný počet slepic: 4 (12 hlasů)

In reply to by Janus (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://brabosh.com/2016/02/18/pqpct-bbo/
Ten chlápek se jmenoval Zuheir Mohsen.
A rozhovor je poněkud delší. Mnohem delší. Že z něho "kdosi" vtrhl jen to, co se mu hodilo, je signifikantní.
Strojový překlad:
https://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=nl&u=https://brabosh.co…

Průměrný počet slepic: 3.8 (10 hlasů)

Dobře. Když tvrdíte, že se to někomu hodilo. Nemyslím si to, ale dobrá. Pokud máte lepší informace, uveďte nějaky odkaz, kde se o Palestincích striktně a jasně mluví jako ARABSKÉM národě a slovo Palestinci neznamená obecné zeměpisné označení veškerého obyvatelstva dané oblasti.

Průměrný počet slepic: 4 (8 hlasů)

Není tam nic o autech, Antarktidě ani bodu G.

Palestinu, jak jistě víte, vymysleli staří Římané, když Hadrián přejmenoval jejich provincii na vztek židům po jejich dávných nepřátelích Filištínech na Palestinu a spojil ji s tehdejší Sýrii.

Novodobá britská Palestina zahrnovala i Jordánsko, takže Palestinci svůj stát mají, jen si teď říkají Jordánci a nějak se nehlásí k těm druhým Palestincům.

Podobně se západní Němci nemají za stejné Němce jako ti na východě (byť to kdysi oni sjednotili Německo) nebo Jihokorejci, co se nemají za stejné Korejce jako jsou ti ze severu.

Průměrný počet slepic: 3.9 (9 hlasů)

Protože právo na sebeurčení mají národy.
Židé se neusazovali, nějak divoce, kde se dalo, ale půdu řádně kupovali. Pisatel mluví o agresivních osadnících - jak byli, obklopeni většinou, agresivní??
Už mezi válkami tam probíhaly masakry židovského obyvatelstva, třeba v Hebronu, kde díl zlikvidovali a zbytek se vystěhoval a o tom tady ani ťuk.
Zároveň jsme neslyšeli nic o jeruzalémském muftím a dalších, kteří spolupracovali s fašisty. V naději, že Němci jednou očistí celý BV od tamních Židů. Právě tohle vedlo v důsledku ke vzájemné nedůvěře. Židé se z Evropy stěhovali před i po válce kvůli antisemitismu a prchali před Hitlerem. Jestliže chtěli na maličkém! území z BV vyhlásit svůj stát, mohl existovat s Araby společně na občanském principu. A že Židé po válce chtěli bezpečné útočiště, je jasné. Události jako Hebron, lidé kolem muftího a další, např. ideové předsudky žít s nevěřícími, tomu zabránily.
Izrael vznikl podle mezinárodního práva. Že okolní muslimské země hlasovaly proti, je logické. Mezinárodní právo také říká, že národy mají právo na sebeurčení. Arabové "palestinští" svůj stát mají i dnes, konkrétně Jordánsko. Které spravovalo po první válce arabská území.
Izrael vznikl asi na polovině tak řečené Palestiny. Arabové tam měli dle mezinárodního práva, také svůj stát. Ten odmítli a začali totální válku, včetně likvidace civilistů, kterou prohráli. To byl zásadní okamžik, od kterého se odvíjelo další. Izrael se stal v zájmu vlastního přežití militaristickým, Arabové také a vzájemný kompromis se stal nemožný. Svou část másla na hlavě mají i tzv. Palestinci.
Po této válce uprchla část Arabů z oblasti pryč. Na druhé straně do Izraele prchali z arabských zemí ostrakizovaní Židé, co s tím neměli nic společného, z celého BV a přilehlých oblastí, dokonce až z Maroka. Ti Arabové, kteří v Izraeli zůstali, dnes mají větší svobodu a životní úroveň, než jejich sousedé.
Izrael se soustředil na tzv. Palestinu, ale nijak mimo ni neexpandoval. Během válek se dostal na Sinaj, který vrátil. Za mír s Egyptem. A jeho vojska stály 40 km od Damašku, když rozprášil syrskou armádu. Přesto se vrátili.
Jak se cítili obyvatelé, když se měnila demografická situace v oblasti? Blbě, jak jinak. Jak se cítili Arakánci v Barmě, když se jim tam rozmnožili muslimští Rohingové, původem z Bengálska, že v západní polovině jejich státu měli většinu a tuatam někoho znásilnili, někoho zavraždili, pár mnichům usekli hlavy, což gradovalo do přepadů policejních stanic? Blbě, stejně nebo spíše ještě hůř, ale pro ně slzy neroníme. Obdobně se cítili Řekové, vyhnání z Turecka a bylo to původně jejich Řecko. Češi vyhnáni z pohraničí. Pak Němci odsunutí z vůle velmocí z východu Evropy opačným směrem. Češi z Kladska nebo části Opavska, obsazení Polskem. Slovińci, které Poláci vystěhovali z Polska s Němci, přesto, že byli Slované. Srbové, přečíslení a pak vyhnaní, z Kosova. Makedonci v západ i polovině svého státu přečísleni porodnosti Albánců. Afričané, násilně islamizovani a loveni Araby do otroctví. Obdobně Indové. Asi nejhůř se cítili Arméni. Ale jen krátce, dnes už většinou necítí nic. A přece je Turecko dnes náš spojenec v Nato. To jen, abychom byli spravedliví. A poctiví, tedy neselektivní, jen, když se nám to hodí. Jak to, že jsme hluší a slepí a tato témata nás nezajímají? Peníze na propagandu ve sdělovadlech od ropných států?
Když je nějaký jednotlivec nebo stát v ohrožení, neplatí právo žádné. Jen právo silnějšího. Že si v době koronaviru státy kradly zásilky roušek, je velmi soft forma. Když Izrael z obranných důvodů anektuje západní břeh, bude přesvědčen o tom, že je to naprosto nezbytné a bude připraven zaplatit cenu, nikdo s tím nic neudělá.
Židé v oblasti dnes žijí a mají svůj stát. Je to realita, bez ohledu na právo. Co s nima, když jsou tam cizorodý element? A budou se bránit do konce a všemi prostředky, kdyby jim ho někdo chtěl brát? Oni už na porážku dobrovolně nepůjdou.
A nikam jinam, v tom množství, ani nemohou! A antisemitismus a víra v židovské spiknutí, u mnoha z nás, stále existuje, ne že ne. I zde v diskuzi. Budou se bránit jako pes, zahnaný do kouta.
Už se "těším" myšleno ironicky, až nějaké pocity a právo starousedlíků, jak ho chápe Občan, začneme v Evropě aplikovat na muslimské migranty a nejen je. Jsou zde i Vietnamci a Cikáni.

A ti muslimští připrchlíci už v západních městech, něco jako malé vlastní státy s vlastním právem, nezávislé na právu okolního území a nepřátelské ke svému okolí, vytvářejí.

Nemyslím, že občan nemá pravdu. Má. Ale jednostrannou. Pravda je i na druhé straně. I právo na život. Paní Spravedlnost drží v ruce váhu. Misky má ta váha dvě. Proto jsem zareagoval. Hodně k tématu i z druhé strany, tedy ve snaze o vyvážení, řekl v první reakci, Vidlák. Hodně zajímavých postřehů a přínosného z druhé strany, zaznělo v reakcích předevčírem i včera. Nejen od Občanem jmenovaných diskutérů. Kdyby z toho někdo napsal kompilát, stálo by to za to. Někdo tam psal, že se k odhodlání Izraelců neubrání obdivu, někdo, že naše kotlina bude také v postavení Izraele a další a další postřehy.

Osobně si myslím, že jste to, Občane, špatně uchopil. Kdybyste druhé straně něco přiznal, něco malého, lidského, znělo by to celé úplně jinak. Takhle je to jako z redakce zpravodajství ČT. Nebo jako článek od Halíka, Fendrycha, Džandy a podobných kreatur. To značná část lidí automaticky filtruje.
Nikoho nepřesvědčíte, jen přesvědčené.

Průměrný počet slepic: 4.1 (31 hlas)

na vlastní stát - v rámci "Partition Plan" z r. 1947. A tam nechť se sebeurčují a vymezují vůči sobě navzájem do aleluja.
Židům, NIKOLI sionistům. Jsem zásadně proti všem formám nacismu a rasismu a nehodlám na tom nic měnit.

Průměrný počet slepic: 3.9 (15 hlasů)

Arabové ten plán jasně odmítli. Od toho se vše odvíjelo. Klidně přiznávejte, komu chcete, co chcete, ale jste mimo. Historie šla jinudy a vrátit se to dnes už prostě nedá.
Také jsem proti všem formám nacismu a rasismu a také na tom nehodlám nic měnit.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)

Zapoměl jsem se podepsat.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.