Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Carlos V. (neověřeno)

Trvalý odkaz

Plně s tím souhlasím.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Pravda je to, co sme už gdysi dávno věděli. A věděli sme, že hadí matematika je počítání mrtvol, počítání peněz nebo kamení nebo zboží v regále. Naše vědění pochází z X'Arijské aritmetiky. To je počítání proměnných a potenciálů gde není nigdy nic rovno. Muž a žena nejsou dohromady dva lidi, ale je to potenciální rodina. Litr odstředěnýho mléka plus litr zkaženého mléka nejsou dva litry mléka. V drátech elektrického napětí neběhá napnutý volt, ale rychlost síly s báglem nadrbané hustoty. Naše kult u RA je matkou našeho životního prostoru, založeném na tvoření a RAdosti z tvoření. A tento proces proměnila matka v život gde platí celistvost.

Je to jinej svět našich předků, keří si z kupčíků, bláznů a odrbávačů dělali srandu. To nám stále zůstává jako plný košík proměnných smyslů, kerým hadi dodnes nerozumí a zkoušej nás ošálit svojí psychologií, vědou, fyzikou nebo dokonce medicínou založenou na počítání mrtvol, kamení, peněz nebo zboží v regále aby z teho má dáti byl větší zisk.

Nezbývá tedy nic jinýho než si přiznat, že Život je celistvý organizmus proměnných. Gde například levá ruka nebojuje s pravou rukou, páč obě žijou jen díky celistvosti těla. Strom nebojuje s druhým stromem, páč sou součástí celistvosti. Rovnováha je kupříkladu parametrem celistvosti. Neměří se s ní čas, páč je to zbytečná otázka. Všechno trvá tak dlouho, jak dlouho trvá proměnná dráha tvoření od počátku ke konci. Proto i čas, tedy měření času patří k hadí filoZofii na prodej stejně jako Řečtí mudrlanti, keří s velikou pravděpodobností neexistovali.

Ve skutečnosti je život založen na proměnné spolupráci, gde platí pravidlo organizovaného chaosu. A chaos není boj. Chaos je život gde nigo nikoho nezabíjí. Zabíjí jen řád. Strnulost a připitomělá pravidla odtržená od života. Čím více řádu, tím více strnulosti, podřízenosti a koncem konců kratší život a rychlejší smrt.
Jen člověk si život krátí nesmyslným řádem, prací na zbytečnostech a učení se protivenstvím proti vlastnímu svědomí, čili síle doprovázející vědomí. Jen hloupej a ustrašenej člověk dokáže život spoutat řádem cicvilizace, kerá nakonec zkamení aby moli jejich potomci odpočítávat zase novej čas.

Život v řádu ve skutečnosti nevytváří společnost, tedy skupiny lidí keří žijí společně, dělají na společných potřebách nebo se zabývají společnou budoucností. Řád ve skutečnosti zpřetrhává proměnné, uzákoňuje organizovaný chaos a přetrhává živočišná přediva, ze kerých musí nadělat buď mrtvoly, peníze nebo nějaké zboží, ze kerých stejně budou zase jen mrtvoly, peníze nebo zboží. Tento koloběh neudržitelný, páč není založen na celistvosti.

Celistvost nestojí na práci ani vzdělání. To nepatří k základním potřebám matky našeho životního prostoru ani to nebyl plán tvoření RaMchy, jejichž spojením sme dostali jedinečnou pžíležitost, žít.
Místo teho abychom tvořili, radovali se a žili, ničíme, pracujeme, obrábíme, dolujeme, betonujeme a vzděláváme se, a eště teho všeho navíc blbneme.

Ale řeknu to eště jinak. Ani jeden HisTórickej blábol nám nestojí za to abychom se blábolení učili. Ani jeden vzdělanej, chytrej nebo chytráckej blboň, co má plnou hubu vznešených keců o práci, nám nestojí za to abychom na něj pracovali. A už vůbec nám nestojí za to abychom za pošahanou a nemocnou cicvilizaci bojovali.

Průměrný počet slepic: 3.2 (28 hlasů)

In reply to by Sasin (neověřeno)

Trvalý odkaz

Nie pravda ... aj priroda ma svoj poriadok, po lete pride zima, po poriadku sa najprv sadi, aby sa potom zbieralo a odlozilo aj na casy, ked sa zbierat neda

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)

Příroda podle mého názoru nevytváří řád. Příroda reaguje na zimní a letní slunovrat, tedy chladno a teplo, což pro ni znamená něco jako nádech a výdech. Gdyž budeme hledat příklad organizovaného chaosu, zajdeme do přírody. Pád cicvilizace příroda přežije.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

že příroda řád nevytváří, protože řádem JE
.. a člověk je ne- řád

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jj. Příroda je pRAvidlo. Ostentativně to dokazuje tím jak se proměňuje. Jen idiotskej lidskej řád temu chce nařizovat za každých okolností.

Průměrný počet slepic: 3.9 (7 hlasů)

In reply to by jaryn (neověřeno)

Trvalý odkaz

Řád chce spoutat chaos a vysvětluje to tím, že chaos, tedy nezávislé děje na centrálním řízení, sou škodlivé procesy, keré může řídit nebo zakázat a vymyslel si na to za-kon.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Keby bola priroda chaosom, davno by sme vymysleli perpetuum mobile, davno by sme objavili ako stvorit zivot z nicoho, davno by sme prisli na to, ako urobit dve urody do roka aj v nasich zemepisnych sirkach, nie len v Afrike. Priroda je poriadok, priroda je usporiadanie, ktore sa neda zmenit, priroda je poriadok, ktory ked chceme rozhodit (a vniest do neho chaos) tak sa brani, a eliminuje prvok chaosu v sebe samej.
Priroda je fyzika a chemia, a fyzika a chemia je poriadok, ktory sa neda zvratit, a fyzika a chemia nie je vymyslom cloveka, je to len ciastocne popisanie prirodneho poriadku clovekom. Keby poriadok vo fyzike a chemii neplatil, mohli by sme jeden den odmastovat kyselinou, a druhy den by sme na to krasne mohli pouzit kuchynsku sol ... len by stacilo vystihnut spravnu dobu ked si priroda zachaosi.

To, ze jeden a jeden je viac nez dva, a to, ze nula znamena nic rovnako ako vsetko, to nie je chaos ... to je prave ten poriadok, ktoremu sa branite ... zo spojenia jednej a jedneho vzdy vznikne semeno, nic a vsetko, jadierko jablka je jadierko jablka a strom zaroven. Ale to je poriadok, nie chaos.

Průměrný počet slepic: 4.8 (6 hlasů)

Chaos je ta tata tatata tatatatata tatatatatatatata atak dále. Řád je ta tata tatatata tatatatatatatata tatatatatatatatatatatatatatatata a tak dále. Neslučitelné.

Chaos se vám nelíbí protože má od mamlasů s tituly špatnej pí ár. Zatímco demosgráca je vychvalovaná jako jediné možné životní prostředí. A přitom de do hajzlu.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

Gdyž udělá blboň na zahradě "pořádek" a přinde za pár let, tak tam najde chaos. Muheeeee

Blboň řekne bordel, 😎

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Cely zivot som bordelar, a zijem v organizovanom chaose .. v mojom bordeli je poriadok .. moje deti maju tiez bordel .. ale bez poriadku .. tam sa nenajde absolutne nic.

A ked nechate zahradku bez dozoru, po par rokoch tam bude chaos len na vase oci, pretoze inak tam bude dokonaly poriadok - svetlomilne na svete, tienomilne pod nimi, mata v potoku vedla vrby, liesky sa potiahnu po poriadku do urciteho mnozstva spodej vody, aby nemali ani malo ani vela ... vsetko bude prisne podla pravidiel ... problem je len v tom, ze podla pravidiel, ktorych si vy nie ste vedomy, a preto naznate, ze je tam bordel

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Posledních 5 vět do kamene tesat. A předchozí text dát kazatelům pro jejich pochopení.

Průměrný počet slepic: 4.3 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

On totiž chlap podle ženský nedokáže udržet tři myšlenky ve svojí šklebeni.
Tedy první , práce.
Podle mě, je práce poslední zoufalej způsob jak přijít k penězům
Druhá, boj osvobozuje.
Poslední dobou se dost rozšířilo v naší Kotlince, že cizí boj nás osvobozuje ( Praha se osvobodila sama, blá, blá blá)
A s matikou na mě nechoďte, já z ní dostal za tři, pod podmínkou, že nikdy neprozradím jméno vyučujícího.
Skončil jsem u derivací, integrály jsem trávil u škopku Zlatopramenu naproti ústavu.

Průměrný počet slepic: 3.6 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Nechám stranou myšlenku, že zdaleka ne vždy lze učení, práci i boj striktně oddělovat. Průnik těchto množin může být značný. Z tohoto konstatování se mi v mysli rodí stařecký chaos.

Podobně jako učení a práce, i boj může mít, myslím si, různé formy, použiji-li terminologii autora dnešního textu (před nímž smekám), tedy variety.
Od efektního útoku lehké kavalerie (chápejte symbolicky, prosím), přes bránění (třeba i němých) barikád, až po přihrbení se a vyčkávání.
Zajímavé je, kterak se přístup různých lidských skupin (třeba národů) k varietám boje nejen liší, ale i historicky vyvíjí.
Tak třeba Židé bývali vzpurní válečníci, později měli za nástroje boje raději peníze než meč (což platí dodnes),
ale k formě boje v tradičním krvavém pojetí se (ejhle!) uměli i vrátit.
Naopak Rusové "do toho šli prsama, oceloví chlapi".
Zaměřím-li svůj glaukomový zrak zpět do naší kotlinky, ani náš švejkovský způsob boje (kdeže dávno časy husitské) se neukázal jako nevítězná varieta. Důkaz - pořád tu jsme.
Snad nám to vydrží.

P.S.: Mám to s vámi, Sobe, podobně jako včera s Alefem - podprahově mě nutíte, abych už raději nic nepsal. Což má být pochvala, samozřejmě.
P.P.S.: Pochvala i Vidlákovi, že dnes vypustil 17.listopad 1989, jinde ho bude nejen dostatek, ale přemíra.

Průměrný počet slepic: 4.2 (23 hlasů)

17
Tož zde, prosím.
https://www.youtube.com/watch?v=F6E_S6kUbUM

Pozoruhodný je zejména text, zejména v kontextu času a vytvořeného mýtu o tomto datu - parafráze "je ti sedmnáct, ještě můžeš krást".

Původně jsem chtěl najít úplně jinou rýmovačku od Šípa a Uhlíře, avšak nezdařilo se. Možná příští rok, jestli tu ještě budu sejřit...

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

zchlastaná a zfetovaná poloruina, ale co bych vám bral iluze...

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

kolik vám bylo na konci šedesátek roků?

Zatím bez slepic

"Málo jím a málo spím a …… " - co to je za blbost?
Hodně jím a hodně spím a vídám ji až moc často.... s tímhle na mě nechoďte.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

stůl, zapalte si cigáro, jestli kouříte, jestli ne, tak si jen vyvětrejte, udělejte si nějaké dobré pití, pusťte si písničku, která se vám líbí, a vzpomínejte.
Nic jiného nám starým, škaredým a hloupým, kteří se patlají ve zbytcích morálky a poctivosti, již nezbývá. A je třeba využít času, kdy si ještě na něco vzpomenem.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

a boj s prací jsou boje z donucení. Knuta osvobozuje. Kdo drží knutu? Osvícenec? Nebo Biden?

Průměrný počet slepic: 4.7 (6 hlasů)

A boj odborů v práci za méně práce? Co boj žluťáckých odborů? Proč bojuje středula v dresu Aspenu?

Průměrný počet slepic: 3.9 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

vzdělanec? V době pokročilé debilizace společnosti?

Průměrný počet slepic: 4.9 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

přijmout německé odpadky a zatížit si životní prostředí. Budeme mít svobodu rozdělit si muslimské osídlence, přidělené nám Německem. Budeme mít svobodu jim platit výpalné.

Průměrný počet slepic: 4.3 (19 hlasů)

hloupé tajemné oné a německé odpadky jsou krásné, mladé a chytré, tudíž jedině správné a žádoucí. Čím více takových německých odpadků, tím lépe a vstřícněji ještě krásnějším zítřkům a pozítřkům.
A k tomu nám dopomáhej Ušatá Flinta, chceš-li, pak správněji Flintové Ucho od Lejna.

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

nejsem germanista, ale neměl by překlad znít: "Uši z Lejna"?

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

flintu, vy jeden hloupý Fíku? Flinte Uschi je nesmazatelná přezdívka této soudružky z dob jejího působení na ministerstvu národního útoku a my to nemůžeme soudruhům Dojčerům kazit.

Průměrný počet slepic: 4.7 (3 hlasů)

jsem hodil do žita.
Přasně tak, jak by to měl udělat každý starý a ošklivý hlupák.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)

In reply to by *.* (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ked som sa ohradzovala v 2015 proti prijimaniu utecencov, a argumentovala teroristickymi utokmi, bolo mi vysvetlene, ze nahodny terorizmus je dan za slobodu ... a ze je spravne slobodne sa triast o zivot blizkych, ked ich vyslem vianocne trhy.

Průměrný počet slepic: 4.7 (17 hlasů)

nikam posílat a vánoční svařák máte chlastat u domácí plotny obklopená šestimetrovým plotem a trojnásobným valem ostnatého drátu.

Průměrný počet slepic: 3.4 (7 hlasů)

Vidite, som este stale prilis nevzdelana na to, aby som ocenila vyhody slobodneho cucania vo vlastnom byte zo strachu pred zabitim mierumilovnym protestujucim, a hlupo vidlacky snivam o neslobode, ked budem moct bez strachu vystrcit nos spomedzi styroch stien.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

od toho beskydského blba. Tomu se jich tam , panečku, prohání.

Průměrný počet slepic: 1.9 (13 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Zkoušel/zkoušela/zkoušelo jste s tím něco dělat?

Průměrný počet slepic: 4.7 (14 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.6 (9 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

pablb, že jo...
Jinak pro tvé info, pablb je zparchantělý blb na druhou.
Pozdravuj v Práglu, hňupe.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

In reply to by Anonym (neověřeno)

Trvalý odkaz

Anonyme,
Hrabalův strýc pepin doporučoval omývání pohlaví studenou vodou.
Ale máte vy co omývat ?

Nebo naopak - nemusel byste se omýt celý/á/é?

Průměrný počet slepic: 5 (8 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda především není jen jedna, je relativní, tedy pravd je několik a jediným měřítkem jejich správnosti je úvaha vítěze. Pravda poraženého není nikdy pravdou, ale vždy neušlechtilou lží a nenávistí. V situaci, kdy každý chvilku tahá pilku, se pak názorové kotrmelce ukazují být příznakem naší doby. Však zase nastane čas převlékání kabátů. A ti, kdo nám vládli s jedním typem hesel, budou vládnout s hesly novými a zcela opačnými.

1. Poznání osvobozuje.
Dovolím si polemizovat, svoboda není poznaná nutnost, ale vynaložení nejmenší energie vzhledem k okolním podmínkám. Takže některé znalosti nejsou v dnešní době k ničemu, když nejsou podmínky na jejich uplatnění. Příklad:
Prof. Hrbolek: "Jsem profesor Hrbolek. Budu vás vyučovati češtině; nebo kdyby zde byl zájem, mohu dávati i soukromé hodiny latiny."
Plha: "Mám dotaz: Mohu uplatnit latinu ve svém oboru?"
Prof. Hrbolek: "Jakému oboru se hodláte věnovati, studente?"
Plha: "Pracuji jako skladník - ve šroubárně."
Prof. Hrbolek: "Nu, i skladník ve šroubárně si může přečísti Vergilia v originále."

Později se Plha svěřuje Kroupovi:
"Já Hrbolkovi řeknu, že ta latina pro mě... laudo, laudare... co s tím - ve šroubárně?"

(Srovnej s deníkovým zápisem básníka Ivana Diviše z r. 1970: "Když má někdo bradu jako soustružník, vole, tak nemůže hrát Hamleta, řekl mi jednou nebožtík Zábrana, stižen nepochopitelnou nenávistí k herci, který ho právě hrál.")

Nenajdete větší koncentraci vědomostí než na univerzitách a v knihovnách, Ale bohužel i z profesorů padají lejna nevalné kvality.

2. Práce osvobozuje.
Bohužel se tvrzení nezakládá na pravdě nebo přinejmenším není úplné. Příkladem budiž Kožený, Bakala a další náhle zbohatnuvší lidé. Nebo hromady nově příchozích, kteří se vydali do Evropy plné pravdy a lásky za svobodou, ale rozhodně ne za prací. Na tu jsou zde jiní a peníze se nezískávají prací, ale tiskem nebo odebráním jiných. Marx o tom napsal tlusté knihy, protože byl sponzorován Běďou Engelsem. Takže bych tvrzení modifikoval na: "Plody cizí práce úspěšně přesunuté ve prospěch někoho jiného toho jiného osvobozují od práce."

3, Boj osvobozuje.
Už dlouhou dobu jsme přesvědčováni, že gándíovský styl odporu je úspěšný. Gándí a jeho stoupenci jdou proti policistům ozborjeným holí, kteří každého příchozího gándíovce tou holí praští do hlavy. až si britská koloniální vláda se slzpou v oku uvědomí, jaké utrpení svou koloniální politikou způsobuje nevinným Indům. Ale houby, Britové s překvapením zjistili, že místo aby z kolonie peníze dostávali, je tam naopak posílají. Boj Indy opravdu neosvobodil.
Ovšem boj o zdroje zde byl vždy, protože planeta prostě uživí jen určitý počet obyvatel, pokud nedojde k technologickému skoku. Třeba bez průmyslových hnojiv byla produkce potravin třetinová. A až jednou dojdou zdroje fosforu neznečištěného kadmiem (očekává se přibližně v letech 2040 - 2050), výroba potravin se změní opět na množství dané nedostatkovým prvkem N nebo P nebo K. Momentálně je to P, po něm následuje K a díky získávání N ze vzduchu tento nedojde.
FAO (OSN pro zemědělství a výživu) očekává, že zhruba do roku 2050 stoupne počet lidí na zemi na 9,1 miliardy lidí. Kvůli tomu je zapotřebí zvýšit výrobu potravin o 70%. Boj jen uchrání zdroje potravin pro naše potomky před potomky těch druhých příchozích. Zvířata se tak v přírodě chovají, každé si chrání své teritorium a zdroje potravy. Když prohraje, jeho potomci jeho geny už nerozšíří a šíří se jen geny vítězů.
Takže boj nám jen pomůže uchránit to, co chce někdo jiný sebrat. Zdorje potravy, svobodu, demokracii, lidská práva, náboženské přesvědčení. Problémem není ten boj, ale cíl boje, což si zaslouží ukázku ze seriálu Červený trpaslík, epizoda 4 Čekání na Boha:

HOLLY: Dobrý jitro, Dave. Dokončil jsem tvůj překlad.
LISTER: Kdo je Cloister? Jsem to já?
HOLLY: Ano, Dave. Kočky tě prohlásili za svého Boha.
LISTER: Vida! Kluk z chudý rodiny si vede fakt dobře!
HOLLY: A tvůj plán koupit farmu na Fidži a provozovat tam podnik s koblihami a hot-dogy je obrazem jejich nebe.
LISTER: Cože?
HOLLY ukáže obrázek ze Svaté knihy, zobrazující vznešenou biblickou verzi LISTERA, stojící na vrcholu hory a čtoucí svitek černé kočce. HOLLY čte překlad knihy.
HOLLY: „A Cloister děl: „Hle, zavedu vás na Fušál a tam otevřeme chrám jídla, v němž budou párky, chutné koblížky a hojnost všemožných laskomin.
Obrázky se mění. Zachycují párky, koblížky a Cloistera stojícího před pojízdným stánkem s dobrotami na pláži s palmami.
HOLLY: „Ba i malé sáčky s hořčicí. A obsluha nechť nosí čapky na znamení vznešenosti, ano, ačkoli budou z barevného kartonu a
na vrcholku je bude zdobit roztomilý šíp.“
LISTER: Stojí tam, co se stalo ostatním kočkám?
HOLLY: Svaté války. Tisíce let zuřil boj, Dave, mezi dvěma klikami.
LISTER: Jakejma klikama?
HOLLY: Mezi přívrženci červených čapek a přesvědčenými modročapkáři.
Další obrázek ukazuje svaté války. Stojí proti sobě dva šiky kočičích lidí. Jedna strana má červenou kartonovou čepici s šípem, druhá modrou.
LISTER: Chceš říct, že válčili kvůli tomu, jestli budou čapky v bistru červený nebo modrý?
HOLLY: Ano. Většina z nich v těchto bojích zahynula. To je pitomost, co?
LISTER: Neděláš si srandu? Měly bejt zelený.

HOLLY: Po příměří postavili dvě archy a odletěli z Červeného trpaslíka hledat Fušál.
LISTER: Žádnej Fušál neexistuje. Jde o Fidži. Prosim tě, jak ho chtěli najít?
HOLLY: „A Cloister dal Frankensteinovi svatá písma, v nichž se praví: „Ti, kdož jsou moudří, rozluští význam těchto slov, kterážto znějí: Sedm ponožek, jedna košile.“
LISTER: To je můj seznam pro prádelnu! Vystlal sem košík svý kočky seznamem pro prádelnu!
HOLLY: Modročapkáři ho považovali za mapu hvězdné oblohy, která je zavede do země zaslíbené.
Objeví se obrázek vesmírné oblohy se souhvězdími ve tvaru košile a sedmi ponožek.

LISTER: Co se stalo pak, HOLLE?
HOLLY: Archa, jež odletěla první, sledovala posvátná znamení, a běda, narazila do asteroidů.
Obrázek zobrazuje Červeného trpaslíka a dvě archy odlétající opačnými směry. Další obrázek zachycuje náraz archy modročapkářů do asteroidu.
HOLLY: „A ti vyvolení v arše druhé letěli dál ujištěni, že jsou vskutku vyvolení.“
Na dalším obrázku je vidět archa červenočapkářů ve tvaru kočičí hlavy odlétající z trpaslíka.
LISTER: To je teda běs. Svatý války, zabíjení. Náboženství jim sloužilo jako záminka, aby se řezali hlava nehlava.

http://cervenytrpaslik.cz/download/CervenyTrpaslik.pdf

A to je celá podstata boje dnes!

Průměrný počet slepic: 4.4 (20 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mám otázku "práce osvobozuje" se odkdy rovná "prace neosvobozuje, protože mě odkradli"?

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Odkradnout se můžeme z práce. Ale aby odkradli nás, to opravdu nevím. Pro případ, kdy bylo míněno okradli, platí, že ve chvíli okradení, protože musím usilovněji pracovat.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale ten Gandí boj je úspěšný, ale když praktikuješ tento boj stylem co Indové, Romové nebo Arabové, množíš se a množíš ;)

Když nepraktikuješ tento způsob boje, pak ti zbývá boj, že musíš nepřátele zabíjet a ve velkém, protože dost často praktikují násilný boj + natalitu...

Takže pravdu má Gandí, ale i násilný Viking, co rozseká co vidí, je tojako vždy o pozici člověka v jaké se nachází...

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Úspěšný styl boje záleží i na protivníkovi. Dejme si hypotetickou situaci, že by nacisté ovládli Indii a Gándhí bojoval svůj boj proti nacistům. Ti by možná napoprvé nasadili hole, napodruhé kulomety. Kromě hromady mrtvých Indů by se nestalo jinak vůbec nic.
Proto, až úsilí muslimů a muslimek přesáhne únosnou míru, přijde novodobý Hitler s tím, že má plán a la plynové komory. Cestičku dalšímu Hitlerovi umetají tzv. demokratičtí politici, kteří se bojí muslimů a ustupují jim ve všem a všude. Potom muslimové, kteří jsou přesvědčeni, že si je Alláh vyvolil vládnout nevěřícím otrokům. Pak se najednou dostane zcela demokraticky k moci Hitler v nové verzi.

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mě přijdou všechny tyhle definice ujetý. Svoboda je prostě reálná možnost dělat si, co se mi zachce. To je svoboda, jak ji chápu já. Kupříkladu nedostatek peněz vás prostě o svobodu připravuje. Druhá věc je, že člověk musí mít i rozum. Třeba taková omezení pohybu kvůli Covidu mě o svobodu nepřipravují, protože se prostě nikam jít nakazit stejně nechci.

Průměrný počet slepic: 3.8 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Za chvíli se jdu osvobozovat prací a na komentáře a polemiku nebudu mít čas. Přesto ale aspoň 2 poznámky.

1. U každého tvrzení je dobré zvážit okrajové podmínky, v rámci kterých tvrzení platí (a za nimi už neplatí)

2. Často se ukazuje, že ony překonané pravdy včerejška jsou jen zvláštním případem pravd obecnějších, které odpovídají poznání soudobému. Eukleides/Lobacevskij, Newton/Einstein,...

Průměrný počet slepic: 5 (14 hlasů)
Trvalý odkaz

Cesta k pravdě,je dlouhá a trnitá a někdy pravda bolí.
Proto přišla demokracie,že si každý může pravdu vybrat.

Průměrný počet slepic: 4.7 (15 hlasů)

In reply to by zemedelec (neověřeno)

Trvalý odkaz

máte jednu plnou drůbežárnu, pane zemědělče.
Ale jenom malou, bo jsem lakomý.A furt, ne jenom sedmnáctého.

Průměrný počet slepic: 4.3 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Pravda sere.

Průměrný počet slepic: 4.7 (13 hlasů)

In reply to by zkušený člověk (neověřeno)

Trvalý odkaz

:)

Průměrný počet slepic: 5 (9 hlasů)

Nikoli! Pravda nasere vždycky!!!
Když už ne ty ostatní, tak určitě toho, který neměl sílu a vytrvalost proválcovat svou verzi.

Průměrný počet slepic: 4.2 (11 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.