Zavržené pravdy

Autor
Štítky

Není pravda jako pravda. Jsou pravdy stálé jak zlato a diamanty, jsou pravdy méně stálé jak žulové kamínky, jsou pravdy jak tekuté písky a jsou pravdy s jepičím životem. Žádná pravda to však nemá jisté navěky. Platí to i o pravdách v rigorózním světě matematiky logiky a fyziky. V antickém Řecku byli Pythagoras a jeho žáci přesvědčeni o tom, že délku každé úsečky lze vyjádřit jako poměr dvou celých čísel. Jeden z nich Hippasos z Metapontu však dokázal, že pro úhlopříčku jednotkového čtverce to neplatí. Jeho nová pravda byla natolik nezvyklá, že byla pythagorejci zavržena a Hippasos byl svržen do moře. I tvrzení výrokové logiky, jakkoliv se zdají být nedotknutelná a trvale platná obsahují zákon, který lze zpochybnit. Je to zákon vyloučení třetího. Jeho zpochybnění vede k novým oborům – vícehodnotovým logikám, fuzzy množinám – užitečné teorie s výrazným přesahem do praxe. Euklidova geometrie popisovala náš prostor jako přímý a rovný. Tisíce let jsme netušili, že Euklidem narýsovaný třírozměrný svět není skutečný ale virtuální. Vůbec nám to nevadilo. Vadilo to ale některým matematikům (Lobačevský 1792-1856, Bolyai 1802-1860), kteří zpochybnili 5. Euklidův axiom a pokřivili tím náš rovný a přímý prostor. A udělali dobře. Připravili půdu pro vznik teorie relativity potažmo také pro přesné měření časoprostorových souřadnic. Díky tomu je určení vaší polohy pomocí GPS přesné.  Vývoj pravdy o naší sluneční soustavě byl jako na houpačce. Nejdříve antické Řecko – heliocentrizmus, středověk - geocentrizmus, v současnosti opět heliocentrismus. Matematické fyzikální ani logické pravdy nejsou nedotknutelné. Hrozí jim zneplatnění, zavržení, ale také znovuobjevení a rehabilitace. Při jejich genezi docházelo sice ke svrhávání matematiků do moře či upalování astronomů, ale lidských obětí nebylo mnoho. 

Jinak tomu je u společenských pravd, tj. obecnějších tvrzení týkajících se lidské společnosti a jejího chování. Geneze společenských pravd je daleko dynamičtější a bohužel i tragičtější. I zde lze však nalézt pravdy stálé, pravdy na houpačce a pravdy s jepičím životem.  

Chtěl bych se dále zbývat třemi tvrzeními, která považuji za pravdy s delší trvanlivostí. Jsou to pravdy na houpačce a v současnosti se nacházejí v období zavrhování, pokud již zavrženy nejsou. Jedná se o následující tvrzení: Poznání osvobozuje. Práce osvobozuje. Boj osvobozuje. Všechna tři tvrzení spolu souvisí, a i když se týkají chování lidí či lidských společenství, lze je vyvodit ze dvou přírodovědných zákonů - z fyzikálního principu minimálního účinku a z kybernetického zákona nezbytné variety. Blíže je tento vztah ilustrativně popsánv článku Dvěma principy ke svobodě.     https://vlkovobloguje.wordpress.com/2016/12/11/dvema-principy-ke-svobode/

Pojďme na první výrok: Poznání osvobozuje. Vychází ze Spinozovy definice svobody jako poznané nutnosti (Baruch Spinoza 1632-1677). Bráno ad absurdum: Vězeň vědom si své viny a odpykávající si v cele přiměřený trest je v podstatě svobodný – poznal nutnost omezení své volnosti. Zbohatlík s nabouchanou kreditkou v obchodní galerii plné zboží, který si nemůže vybrat, je v daném okamžiku nesvobodný, má sice volnost a možnosti, ale nemá schopnost (poznání) výběru. Je podoben Buridanovu oslu, který stojí mezi dvěma stejně voňavými a chutnými otýpkami sena a který zahyne hladem, protože si nedokáže vybrat. Aktuální příklad: Je doba covidová, je povinnost (nutnost) nosit roušky. Žádný problém se svobodou nemám. Omezení to jistě je, ale rozumím tomu. Chráním sebe a chráním ostatní. Bylo mi to vysvětleno, mám jistou představu o šíření kapének, pomohlo to proti španělské chřipce, proti SARSu. Nasadím si roušku a dál to neřeším. Je ale celkem zajímavé sledovat některé spoluobčany přicházející k zastávce hromadné dopravy. Jejich myšlenkový postup může být následující: Jsem svobodomyslný rebel a někdo mi chce brát mojí svobodu. Když si nasadím roušku budu velká ovce, když si ji nenasadím budou na mě koukat a možná bude konflikt. Dám si roušku na půl žerdi a budu in. Nezávidím mu takovou svobodu. K porci omezení a nutnosti patří také vždy porce poznávání a osvěty. 

Spinozovo pojetí svobody jako poznané nutnosti je v současnosti jakoby tabu. Ve veřejném prostoru jsem tuto hlubokou myšlenku neslyšel vyslovit více jak 30 let. Přinejmenším je považována za totalitní frázi.

 Poznání, potažmo vzdělání se dosahuje učením jak praktickým, tak teoretickým. Učením poznáváme zákony přírody, tj. ty nutnosti a zákonitosti, které je třeba respektovat a využívat v náš prospěch. Vzdělání vždy zvyšuje míru svobody, ať je to vzdělání v oblasti přírodních, technických či seriózních společenských věd. Naopak vytěsňování praxí ověřených poznatků a jejich nahrazování rádoby moderními a povrchními sociálními studiemi je cestou k nesvobodě. Toto je ale samostatné téma. V této souvislosti si dovolím pouze zopakovat rčení jednoho rozhořčeného pana učitele v diskusi o rušení maturity z matematiky: „Pokud zrušíte maturitu z matematiky očekávejte, že vám do deseti let začnou padat mosty.“ Stalo se.

Závidím ptákům, chtěl bych létat jako oni, ale nemůžu, nemám křídla, a navíc ta gravitace. Je to sice poznaná nutnost, ale to mi k létání nepomůže. S křídly na rukou jsem to zkoušel, ještě teď mám modřiny. Gravitační zákon nelze změnit … ale o to mi vlastně ani tak nejde, já chci jenom létat! Něco vymyslím a udělám. Co kdybych tak třeba vyrobil … . Člověk není pasivní součástí přírody a jejích zákonů. Nejenomže je musí respektovat, ale může je také využívat ve svůj prospěch. Poznání je jednou ze součástí aktivní interakce člověka s přírodou – práce.

Práce osvobozuje, je tvrzení, které je zavrhováno od druhé světové války, kdy bylo zneužito nacisty. Na branách koncentračních táborů byl totiž nápis stejného významu v němčině „ARBEIT MACHT FREI“. Tato skutečnost fakticky znemožnila o vztahu práce a svobody dále diskutovat. Bez ohledu na to, kdo to řekl a proč to řekl, jsem přesvědčen o tom, že práce skutečně osvobozuje. Prací člověk reguluje a kontroluje nepříznivý vliv přírodních procesů. Stává se tak více nezávislým na přírodních vlivech. Zvyšuje stupeň volnosti svého pohybu -může létat. Zvyšuje akční rádius svých možností – byl na Měsíci. Učením, poznáváním a prací redukuje omezující nutnosti svého prostředí – osvobozuje se. Protože člověk poznával, a pracoval, tak ho tu příroda nechala. Ne, nebyla to od ní žádná laskavost. Člověk na zemi prostě zbyl jako součást přírody, v té podobě v jaké nyní je. Jiná neměla šanci. Člověk se doslova propracoval do své nynější podoby. 

Práce je společensky prospěšná činnost. (Ech, další totalitní fráze.) Bez ní by člověk nevznikl a bez ní se ani nemůže zachovat. Bez vzdělávání a práce už zbývá pouze degenerace ať jednotlivců, celých komunit, a dokonce i státních celků. V tomto kontextu je aktuální a hodně diskutované téma začleňování sociálních skupin do širší společnosti. Podle mě to bez práce není možné. To je opět na samostatné téma. 

Příroda nás někdy ohrožuje katastrofami či pandemiemi, ale vždy se chová objektivně a nestranně. Je přiměřeně předvídatelná, umí sice překvapit, ale není záludná a už vůbec ne škodolibá. Dá se zvládnout vzděláním a prací někdy se zpocenou košilí, někdy i se ztrátami na životech, ale pouze vzděláním a prací. S přírodu se nebojuje s přírodou se prostě žije. Pro boj jsme si my lidé zbyli sami. 

Boj osvobozuje. Je poslední tvrzení naší triády. Že se dá bojem osvobodit ze zajetí, z otroctví z nevolnictví, z národnostního útlaku si lidé vyzkoušeli. Je toho plná, bohužel krvavá historie. Boj tu byl, je a bude. Ano, lidé se přirozeně v životě dostávají do konfliktních situací. Do konfliktních situací se dostávají národy i nositelé různých náboženství. Ty konflikty, které vedou k boji potažmo k válkám, jsou tzv. antagonistické konflikty. V teorii her se jim říká hry s konstantním součtem. Podstata hry s konstantním součtem je prostá - co získáš, ty nebudu mít já. Území, které ovládneš ty, ztratím já. Zdroje, které budeš využívat ty, nebudu využívat já. Při platnosti postulátu: v jediného boha (proroka) věřiti budeš, může i víra být antagonistická. Ti, kteří budou věřit v tvého boha, nebudou věřit v boha mého. 

Tvrzení život je boj snad uzná každý. Kde je tedy problém? Proč je tvrzení boj osvobozuje zavrhováno? Boj minulý zavrhován není-osvobozoval, zavrhovat současný boj, na to nemají bojující strany čas. Zavrhován je boj budoucí, a to zpravidla vždy tou stranou, která ten boj následně prohraje. Připravovat se na boj ještě neznamená si boj přát. Ale zavrhovat přípravu na boj znamená koledovat si o boje příští. Vždy se pak najde někdo, kdo bude potřebovat vaše území, vaše zdroje, levně získat vaší práci či vědomosti. Stačí jen když vás přesvědčí o tom, že připravovat se na obranu není třeba, že pravda a láska vlastně zvítězí samy o sobě, že je třeba jen vítat, usmívat se, tolerovat, a hlavně nikoho nestrašit. A používat násilí, no to už vůbec ne! 

Boj považuji za krajní řešení konfliktů. Nicméně společnost, která se nepřipravuje na boj, se připravuje na vazalství. Ve společenstvích, kde je ctěno vzdělání a práce, a která se připravují na svoji obranu, ani k boji nemusí dojít. 

Myslím si, že bez ohledu na to, kdo to řekl platí: „Učit se, učit se, učit se. Pracovat, pracovat, pracovat. Bojovat, bojovat, bojovat. Budeme-li tak činit v uvedeném pořadí budeme svobodní.

 

 

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (93 hlasů)

Komentáře

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Можно воспользоваться удобными интерактивными картами по ссылке <a href=https://debet.1cps.ru/>https://debet.1cps.ru/</a&gt; и контролировать задолженности дебиторского формата. Это касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Карты такого формата позволяют не только следить за задолженностями, но и внедрять мероприятия по их предотвращению. Забывчивые пользователи будут получать напоминание об оплате. Больше информации и преимуществ можно найти, перейдя по ссылке на сайт.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Электронный сервис по ссылке <a href=https://kinotv.net>https://kinotv.net</a&gt; поможет бесплатно смотреть и скачивать фильмы в хорошем качестве. Для удобства пользователей каталог поделен на все фильмы, сериалы, мультфильмы и даже концерты. Сайт предоставляет большой выбор фильмов и сериалов, и постоянно обновляется, чтобы можно было смотреть новинки дома. Каждый фильм имеет свою страницу-карточку, где опубликована полезная информация об актерском составе, годе выхода. Также карточка позволяет скачать фильм или включить и смотреть его онлайн.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Многие хотят украсить свой интерьер натяжными потолками и на сайте <a href=http://potoltok.ru/>http://potoltok.ru/</a&gt; можно подробнее узнать о данной услуге в разных городах. Страница по ссылке позволит ознакомиться с примерами работ, а также найти контактную информацию команды мастеров. Номера, указанные на сайте, помогут позвонить строителям и заказать их услуги. Чтобы узнать, в каких городах оказываются услуги, нужно пролистать до низа, и ознакомиться с их перечнем, среди которого также Сочи и Лабинск. Если неудобно звонить, то можно воспользоваться мессенджером WhatsApp.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

На базе различных автомобилей можно сделать мобильную лабораторию для исследования скважин, и заказать ее можно на сайте <a href=https://ecolite-st.ru>https://ecolite-st.ru</a&gt; у специализированной компании. На официальной странице «Эколайт» можно ознакомиться с преимуществами предлагаемых товаров. На странице опубликован полный список доступного оборудования для комплектации лаборатории. Если остались вопросы, можно проконсультироваться с менеджерами, воспользовавшись контактным телефоном с сайта.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

Лучшие песни и музыкальные новинки можно скачать на сайте <a href=https://muzon.top>https://muzon.top</a&gt; и на нем же скачать или послушать все найденные песни. На главной странице электронного ресурса есть список новинок, которые только добавили на сайт, и популярных по прослушиванию треков. На странице определенного трека можно посмотреть, сколько весит файл, а также сколько пользователей прослушали песню. Таким образом, легко отслеживать, что больше нравится другим, и быть в тренде вместе с ними.

Zatím bez slepic

In reply to by Fake Fík (neověřeno)

Trvalý odkaz

При планировании отпуска и отсутствии определенности в том, где остановиться, достаточно просто посетить сайт <a href=https://www.kurortirossii.ru/>https://www.kurortirossii.ru/</a&gt; в удобное для себя время. При предстоящей командировке, подборе отеля и желании посещать другой город, можно быть совершенно спокойным человеком и не пропускать абсолютно никаких достопримечательностей в поездке. Вариант проживания можно подобрать действительно на любой вкус - при этом, выходить из дома совершенно не придется.

Zatím bez slepic

Электронный ресурс <a href=https://aluo.ru/>https://aluo.ru/</a&gt; предлагает воспользоваться доской объявлений. Перейдя по ссылке, можно оставить свою публикацию или найти нужные товары и услуги от других пользователей. Проведение сделок – безопасно, поэтому на этот счет можно не волноваться. Каталог предлагает много различных тематических категорий. Можно оставлять объявления о недвижимости, автомобилях, о бьюти-сфере, электронике, детских товарах и даже услугах. С полным списком категорий можно ознакомиться на сайте, их намного больше.

Zatím bez slepic

Не нужно больше платить за музыкальную подписку ведь на сайте <a href=http://zormedia.net>http://zormedia.net</a&gt; песни можно слушать и скачивать беслпатно. На странице постоянно появляются новые треки, поэтому новинки в музыкальном мире не пройдут мимо пользователей. Можно искать музыку по названиям групп или песен, слушать в режиме онлайн или скачивать на свои гаджеты. Также есть возможность добавлять терки в избранное, но для этого нужно создать свой персональный аккаунт. Регистрация при этом также бесплатна, поэтому можно просто наслаждаться любимой музыкой в любой момент.

Zatím bez slepic

При желании рассчитать собственный идеальный вес, сайт <a href=https://body-beauty.kh.ua/>https://body-beauty.kh.ua/</a&gt; посетить нужно. Калькулятор идеального веса использовать можно в любое удобное время. При выборе товаров, можно вводить показатели роста, пола, обхвата запястий в сантиметрах и не только. Данные о идеальном весе и иных показателях найти легко, вне зависимости от того, где фактически находится человек. От ожирения сейчас страдает много людей, но эта проблема вполне разрешима.

Zatím bez slepic

На странице по ссылке <a href=https://magomagii.ru>https://magomagii.ru</a&gt; находится авторский блог мага Азала из Одессы. Азал делится своими знаниями, публикуя интересные тематические тексты. Также на сайте можно найти условия для работы с магом – его правила и услуги, которые он оказывает. В комментариях можно задать вопросы или поблагодарить Азала за его работу, маг отвечает своим пользователям и клиентам. Присутствует на сайте и магазин с возможностью сделать под заказ магическую атрибутику для практики.

Zatím bez slepic

После того, как человек перейдет по ссылке <a href=http://advokats-zp.com.ua/index.php/20-services/108-car-body-repair >http://advokats-zp.com.ua/index.php/20-services/108-car-body-repair</a&…; можно будет легко узнать, сколько именно стоят услуги опытного адвоката в Запорожье и Днепре. Услуги адвоката в Запорожье и Днепре очень популярны, но не каждый человек сможет защитить права и интересы. Задаваемые часто вопросы можно на сайте изучить, чтобы получить ответы на вопросы тогда, когда это нужно. В одной статье собрано множество полезной информации.

Zatím bez slepic

В наличии всегда есть на сайте <a href=https://kluchservis.xyz>https://kluchservis.xyz </a> многочисленные заготовки для производства ключей, брелоки и не только. Качество европейского уровня доступно по доступным ценам. Быстрая и удобная доставка заготовок гарантируется по всей территории Российской Федерации. Ассортимент заготовок для ключей разных брендов и изготовителей постоянно пополняется. Много универсальных ключей - вездеходов для разных целей доступны.

Zatím bez slepic

In reply to by *.* (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ked som sa ohradzovala v 2015 proti prijimaniu utecencov, a argumentovala teroristickymi utokmi, bolo mi vysvetlene, ze nahodny terorizmus je dan za slobodu ... a ze je spravne slobodne sa triast o zivot blizkych, ked ich vyslem vianocne trhy.

Průměrný počet slepic: 4.7 (17 hlasů)

nikam posílat a vánoční svařák máte chlastat u domácí plotny obklopená šestimetrovým plotem a trojnásobným valem ostnatého drátu.

Průměrný počet slepic: 3.4 (7 hlasů)

Vidite, som este stale prilis nevzdelana na to, aby som ocenila vyhody slobodneho cucania vo vlastnom byte zo strachu pred zabitim mierumilovnym protestujucim, a hlupo vidlacky snivam o neslobode, ked budem moct bez strachu vystrcit nos spomedzi styroch stien.

Průměrný počet slepic: 5 (6 hlasů)

Автомобильный сервис "Опелевая мастерская" выполняет профессиональный ремонт марки Opel и Chevrolet в Москве. У нас есть современное оборудование и инструменты, оригинальные детали, ремонт проводят мастера с большим опытом. Мы комплексно дигностируем все системы автомобиля, устраняем различные неисправности, проводим техосмотр с оформлением диагностической карты. На сайте <a href=https://www.opel65.ru/>https://www.opel65.ru/</a&gt; можно узнать цены, оценить работу мастеров, записаться на удобное время.

Zatím bez slepic

Портал "Строительный блокнот" предлагает большое количество полезной информации тем, кто занимается ремонтом и строительством. Советы профессиональных дизайнеров и строителей помогут читателям самостоятельно выполнить несложные работы - поклеить обои, обустроить балкон, снять плитку со стен, декорировать помещение. На сайте <a href=https://stroypad.ru/>https://stroypad.ru/</a&gt; регулярно появляются новые публикации с подробными пояснениями. Портал будет полезен как строителям, так и людям других специальностей, которые самостоятельно занимаются ремонтом и обустройством.

Zatím bez slepic

Если вы собираетесь покупать или строить двухэтажный дом, рекомендуем обратить внимание на страницу <a href=https://www.cataloxy.ru/node3_proizvodstvo_9162/preimuschestva-i-nedost…; для получения полезной информации. В статье рассказывается о преимуществах и недостатках домов в два этажа, а также предложены рекомендации по обустройству комфортного пространства. Здесь представлены полезные советы - где разместить балкон, как построить лестницу, какой тип отопления выбрать и многое другое.

Zatím bez slepic

Если планируете детский праздник, поручите его организацию Ателье праздников профессора Фанни. Заказать развлекательную программу можно на День Рождения, 8 марта, Новый год, выпускной в детском саду и в школе и любое другое мероприятие. Праздники проводят активные и внимательные аниматоры с педагогическим или театральным образованием. Мы можем разработать уникальный сценарий для праздника, учитывая все пожелания виновника торжества. На сайте <a href=https://funny-show.ru/>https://funny-show.ru/</a&gt; можно подробнее ознакомиться с услугами и посмотреть примеры праздничных программ.

Zatím bez slepic

На сайте <a href=https://www.swadba-heiraten.de/>https://www.swadba-heiraten.de/</a&gt; можно заказать фотографа и оператора на свадьбу. Фотограф сопровождает свадебную церемонию и фиксирует все самые волнительные и счастливые моменты молодой пары. Возможна съемка гражданских и церковных церемоний, выездных мероприятий, празднования в ресторане. Фотографии можно поместить в свадебный альбом или заказать монтаж праздничного видео. Заказывая одним пакетом фото- и видеосъемку, вы дополнительно экономите. Актуальные цены вы найдете на сайте.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://www.youtube.com/watch?v=J9C5FVqwtUM>https://www.youtube.com/wat…; представлено обучающее видео на тему охраны труда. Курс по охране труда проводится в дистанционном формате. Обучение ведут квалифицированные специалисты. Для каждого сотрудника очень важно изучить и соблюдать нормы техники безопасности, чтобы избежать травмирующих ситуаций на производстве. Дистанционный курс позволит пройти подготовку и получить официальное удостоверение.

Zatím bez slepic

Сайт <a href=http://sport.bigmir.net/forum/index.php?p=/discussion/5993/gormonalnye-…; предоставляет пространство для обсуждения темы гормональные препараты. Перейдя по ссылке, можно больше узнать на интересующую вас тему, подискутировать с другими пользователями. Здесь можно оставлять вопросы или отвечать другим читателям, если вы хотите поделиться информацией. Для удобного поиска темы разделены по категориям на сайте, перейти в нужный раздел можно в один клик. Публикации можно комментировать и делиться своим мнением.

Zatím bez slepic

Полезную информацию о данной компании на сайте <a href=https://grand-kamin.ru>https://grand-kamin.ru</a&gt; изучить можно. Доступные цены, качественные консультации относительно выбора камина и доставка по Москве и области - все это обеспечивается на постоянной основе. Благодаря отлаженной системе логистики, специализации на реализации и обслуживании электрокаминов, а также наличию многочисленных партнеров компания смогла занять лидерские позиции на рынке. Кроме этого, на сайте есть и обращение директора компании.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=http://evggmorozov.wordpress.com>http://evggmorozov.wordpress.com</a&gt; предлагается полезная информация на тему заполнения производственной документации. Если вас интересует, зачем нужен производственных журнал, как его заполнить, кто должен это делать, воспользуйтесь предлагаемыми рекомендациями. Портал поможет правильно заполнить все страницы журнала, чтобы у руководителя не возникло вопросов. Также пользователям предлагается информации об удостоверениях электробезопасности, новые правила их заполнения.

Zatím bez slepic

Форум для родителей "Детство.ру" поможет найти ответы на многие вопросы. На сайте обсуждаются разные темы, родители делятся историями и обращаются за советом. По ссылке <a href=http://detstvo.ru/forum/maminy-posidelki/64395-preparaty-dlya-lecheniya…; ведется обсуждение на тему препаратов, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Из обсуждения можно почерпнуть важную информацию и найти подходящий сервис для заказа лекарственных препаратов.

Zatím bez slepic

Предлагаем большой выбор интимных товаров для мужчин, женщин и пар.На сайте <a href=https://viagra123.info/>https://viagra123.info/</a&gt; можно заказать препараты для усиления потенции, средства для продления полового акта, женские возбудители, а также популярные дженерики - Сиалис, Левитру, Виагру, Дапоксетин. Дженерики не менее эффективны, чем оригинальные препараты, при этом стоят значительно дешевле. Таблетки можно купить с доставкой в Краснодаре. Также можно оформить доставку в другие города России, анонимность гарантирована.

Zatím bez slepic

По ссылке <a href=https://vidsyst.ru/sistemy-kontrolya-dostupa/zamki/kakie-byvayut-magnit…; представлена полезная информация на тему магнитных замков, которая поможет подобрать надежный запирательный механизм. В статье автор разобрал преимущества замков на магнитах, их разновидности, устройство механизма, а также варианты их использования. Если вас интересует, как установить магнитный замок, воспользуйтесь рекомендациями, которые представлены на сайте.

Zatím bez slepic

Получить чарджбэк от букмекерской конторы можно без проблем на сайте <a href=https://chargebackhelp.ru/bukmekery>https://chargebackhelp.ru/bukmekery…; в любое время. Дополнительный заработок на ставках совершенно реален. Человеку нужно предугадать результат игры, однако случается такое, что иногда выводить средства с аккаунта букмекерской конторы бывает достаточно проблематично. Вся информация на сайте представлена доступно и совершенно понятно.

Zatím bez slepic

На странице по ссылке <a href=https://dom-gosuslugii.ru>https://dom-gosuslugii.ru</a&gt; можно найти информационный портал жилищно-коммунального хозяйства. На главной странице есть меню вкладок, где можно найти обучающие материалы, реестры, аналитику и отчеты, а также программы ЖКХ. Дополнительно есть вкладка для граждан, где опубликована полезная информация о социальной поддержке, оплате коммунальных услуг и так далее. Кроме того, на сайте есть ссылки на все необходимые электронные сервисы: проверка лицензии, получение информации о задолженностях.

Zatím bez slepic

Открывать компанию оффшорную при помощи сайта <a href=https://urafinance.com/>https://urafinance.com/</a&gt; можно действительно просто. Ознакомиться с тенденциями развития рынка можно, получив ответы на интересующие вопросы. Международное налоговое планирование освещается на сайте действительно просто. Оптимизация коммерческих процессов и схемы готовой работы освещаются в полной мере. Конфиденциальность, являющаяся нашим приоритетом, обеспечивается даже при дистанционном открытии.

Zatím bez slepic

Агентство располагающееся по ссылке <a href=https://francedor.fr/>https://francedor.fr/</a&gt; занимается скупкой и продажей драгоценных металлов. Специалисты компании скупают украшения, монеты и золотые слитки, и могут предложить клиентам слитки из золота и серебра, монеты. С ассортиментом скупки и продажи можно ознакомиться в соответствующих разделах. Специалисты смогут провести качественную и профессиональную экспертизу и предложить лучшую цену на изделия клиентов из драгоценных металлов. Кроме того, на сайте агентства опубликована информация о ценах.

Zatím bez slepic

На странице <a href=https://torgmarket.by/>https://torgmarket.by/</a&gt; находится большой гипермаркет в режиме онлайн, в котором можно заказать доставку в города Беларуси. В каталоге можно найти товары из самых разных категорий. Пользователи могут приобрести мебель, электронную технику, товары для дома, сантехнику и даже товары для досуга. Магазин предлагает услуги рассрочки, регулярно проводит акции и устраивает скидки. Компания заботится, чтобы в каталоге регулярно появлялись новые товары во всех категориях.

Zatím bez slepic

Автомобильную вышку в Москве и Московской области на сайте <a href=https://larchik.net>https://larchik.net</a&gt; можно заказать. Своевременная и оперативная доставка, круглосуточная работа, пстоянные скидки - это далеко не все преимущества компании. Постоянные клиенты могут использовать систему скидок - она доступна для каждого человека. Индивидуальный подход для каждого клиента будет обеспечен на постоянной основе. Японская и корейская техника всегда является качественной.

Zatím bez slepic

Оборудование для мобильных автозаправочных станций в Украине можно приобрести на сайте <a href=https://abvstroy.com.ua/>https://abvstroy.com.ua/</a&gt; – каталог которого содержит большой ассортимент товаров. Для удобства пользователей, каталог разделен на вкладки с различными товарами – системы учета, колонки, насосы, катушки шлангов и резервуары для топлива. Установка мобильных АЗС популярна в отдаленных районах, где важно сохранять возможность получить топливо. Поэтому компания понимает востребованность оборудования, и предлагает качественные товары.

Zatím bez slepic

Интернет-аптека на сайте <a href=https://liveviagra.ru>https://liveviagra.ru</a&gt; позволяет заказать большой спектр различных препаратов для повышения потенции. В каталоге аптеки легко найти товары как для мужчин, так и для женщин. Широкий ассортимент позволит каждому найти нужный препарат. Если возникнут сложности в подборе препарата из-за их широкого ассортимента, то можно обратиться к фармацевту Марине. Она поможет определиться с выбором и оформить заказ. Цены на препараты небольшие, поэтому повышение потенции стало доступным для всех пользователей с любым бюджетом.

Zatím bez slepic

Все, кто живет в Орле, может обратиться к специалистам компании <a href=https://ideal-okna57.ru>https://ideal-okna57.ru</a&gt; и воспользоваться услугами установки москитных сеток Также у специалистов компании можно заказать установку непосредственно пластиковых окон. Специалисты «Идеала» сами занимаются производством москитных сеток в городе, это позволяет гарантировать хорошее качество. Благодаря собственному производству, команда специалистов может предложить сетки самых разных размеров, которые точно подойдут под запросы клиентов.

Zatím bez slepic

Служба сайта <a href=https://perewozka-bolnyh.ru/>https://perewozka-bolnyh.ru/</a&gt; помогает инвалидам и людям, имеющим ограниченные возможности. Автомобильный парк компании состоит из надежных и качественных автомобилей, которые отличаются комфортом и безопасностью. Оборудован транспорт по требованиям законодательства, регламентирующим правила перевозку лиц, имеющим ограниченные возможности. Человек может сидеть или лежать в креслах - каталках, а сама трансформация оборудования происходит без необходимости тревожить пациента.

Zatím bez slepic

Компания, сайт которой находится по ссылке <a href=http://www.jur-podolsk.com>http://www.jur-podolsk.com</a&gt; оказывает профессиональную юридическую помощь жителям Подольска. Чтобы получить консультацию, нужно связаться со специалистами по контактному номеру телефона или заказать обратный звонок. Компания имеет высокий показатель успешно решенных дел – 94%. Юристы компании уже 10 лет оказывают свои профессиональные услуги, поэтому обладают большим опытом в решении многих тем. На все услуги установлена доступная стоимость, поэтому помощь может получить каждый.

Zatím bez slepic

Заходи и выбери себе девочку! :0)
<a href="https://vk.com/public182521999">Самые горячие знакомства</a>

Zatím bez slepic

Единая городская сеть недвижимости Москвы на сайте <a href=https://egsnm.ru>https://egsnm.ru</a&gt; предлагает помощь по реализации домов и квартир. Приобрести квартиру в столице сейчас просто, так как получение помощи открывает новые горизонты коммерческого характера. Продажа недвижимости всегда осуществляется на выгодных условиях, а ее покупка становится действительно комфортной в любых условиях. Услугой срочного выкупа объектов недвижимости воспользоваться можно в любое время.

Zatím bez slepic

Команда специалистов <a href=https://klinkerprom.ru/>https://klinkerprom.ru/</a&gt; предлагает качественные клинкерные отделочные материалы, которые подходят для фасада, тротуара и кровли. В каталоге представлено большое разнообразие товаров, среди которых термопанели, кирпич, плитка и брусчатка. Реализуемые компанией товары можно использовать для того, чтобы выполнить красиво отделку дома или придомовой территории. Специалисты соблюдают все стандарты качества и безопасности, в чем можно убедиться, ознакомившись с сертификатами в соответствующем разделе.

Zatím bez slepic

С огромным удовольствием путешествовать можно с помощью сайта <a href=https://nextravel.ru/>https://nextravel.ru/</a&gt; в любое удобное время. Новости туризма, горячие предложения, советы туристам - все это доступно для каждого посетителя ресурса. Горячие предложения на сайте постоянно обновляются. Любой клиент может обратиться по контактным данным, указанным на сайте. О тонкостях и процессе выбора отелей в различных населенных пунктах указывается подробно. На территории разных стран есть много интересного.

Zatím bez slepic

Новости о Российской Федерации и мировой обстановке в целом на сайте <a href=https://spb.dixinews.ru>https://spb.dixinews.ru</a&gt; прочитать можно. В ленте новостей находятся политические, экономические, общественные и другие новости. Большое внимание уделяется рассмотрению культурных и спортивных, корпоративных новостей и других происходящих событий. В Челябинске и Перми, а также других наших городах происходят много полноценно освещаемых у нас событий. Помимо этого, много внимания уделяется рассмотрению новостей эстрады.

Zatím bez slepic

Уникальность и основные особенности электрического электродного котла отопления Галан описываются на сайте <a href=http://xn--80aah7al.xn--90ais/>http://xn--80aah7al.xn--90ais/</a&gt; действительно полноценно. Человек, умеющий экономить, может грамотно экономить, а также рационально вести домашнее хозяйство с помощью покупки нашего оборудования. Несмотря на расположение главного офиса в столице, компания может работать с людьми из разных населенных пунктов. Диапазон разных моделей указывается в Ваттах.

Zatím bez slepic

Магазин, реализующий по выгодным ценам аккаунты на сайте <a href=https://gameliga.ru>https://gameliga.ru</a&gt; работает в круглосуточном режиме. Для нахождения аккаунтов по доступным ценам, нужно самостоятельно найти его на сайте или ввести там же его наименование. В уникальных магазине аккаунтов мобильных игр располагается действительно много интересной продукции. За счет более, чем трехлетней работе, на главной странице можно спокойно подбирать аккаунты. При реализации товаров предоставляется гарантия качества.

Zatím bez slepic

Центр HAIRCENTER предоставляет на продажу длинные натуральные и окрашенные волосы отличного качества. В наличии волосы на заколках, хвосты, а также аксессуары для наращивания. На сайте <a href=https://hair-center.ru>https://hair-center.ru</a&gt; можно ознакомиться с ассортиментом и подобрать волосы, подходящие по длине и цвету. Компания работает уже 12 лет и поставляет натуральные волосы из России, Украины, Беларуси. Чтобы узнать больше, звоните по указанному на сайте номеру или обращайтесь в мессенджер.

Zatím bez slepic

Программное обеспечение после перехода по ссылке <a href=https://practicalbinary.ru/broker-union4finance-ltd/>https://practicalb…; скачать можно. Union4Finance LTD можно доверять, поскольку многочисленная аудитория уже успела оценить многочисленные преимущества сотрудничества с компанией. С любой информацией можно ознакомиться в любое удобное время. Информация об обучении и торговых счетах доступна абсолютно для каждого человека, как и отзывы, оставленные ранее.

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.