Smést říši zla z povrchu planety

Autor
Štítky

Nejprve bych chtěl poděkovat vám čtenářům. Dostal jsem skoro sto nabídek na brusy a kromě toho i celou řadu velmi dobrých rad a nápadů. Většina nabídnutých brusů ovšem leží na víkendových chatách a bude nějaký ten týden trvat, než se ke mně dostanou fotky.  Pokusím se odpovědět každému, abych všem poděkoval osobně, ale vyberu si jeden či maximálně dva kameny.  Víc jich potřebovat nebudu. Každopádně jste skvělí čtenáři a moc si vážím toho, že jste byli ochotní soukat se na půdy a do stodol, abyste udělali radost jednomu Vidlákovi.

Teď už ale nebudu zdržovat a předám slovo Povidlákovi: 

Totalitní režim v Rusku přežil od Října 1917 občanskou válku i hitlerovskou pohromu. Dokoce i Hitler se svojí velkolepě vyzbrojenou armádou na Sovětském svazu pohořel. Po válce, bez ohledu na hospodářskou blokádu
a další naše tvrdé sankce, byly tempa rozvoje SSSR dvakrát vyšší než ve Spojených státech, nemluvě o jiných kapitalistických státech s rozvinutou ekonomikou.Předstihli nás v těžbě nafty a plynu, byli první, kdo vybudovali atomové elektrárny a ledoborce, kdo pronikl do kosmu. První člověk, který se objevil v kosmickém prostoru, byl jejich člověk. Dohnali a předstihli nás v řadě kritických vojenských inovací, dosáhli termojaderné parity s námi, jejich ponorky s jadernými zbraněmi dnem i nocí brázdí nedaleko od našich břehů. Spolu s USA se sovětská říše zla stala velmocí, a pokud jí dovolíme splnit ještě 2 - 3 pětiletky, pak už je žádná síla nezastaví. Naopak, řeč může být o zániku Ameriky a celého svobodného světa.
Základní myšlenky boje s říší zla jsem vyložil ve svém vystoupení ve Westministerském paláci v Londýně v červnu 1982. Před třemi lety vstoupil v platnost náš projekt "Pravda". V minulém roce jsme vyhlásili kolosální program demokracie  a otevřené diplomacie. Je to platforma s mnoha cíli a s globálním rozměrem
a rozmachem. Vytýčili jsme v ní ambiciózní, fantastický, ale reálný úkol - smést komunismus z povrchu planety, odklidit ho na spáleniště dějin.
     Hlaví náš cíl je likvidovat socialismus jako systém a zavést vývoj v zemích východní Evropy a v Sovětském svazu do řečiště kapitalistické ekonomiky. Marxistická ideologie musí ustoupit místo ideologii svobodného podnikání. Je třeba rozvrátit a zničit víru sovětských lidí v komunistickou stranu a socialismus, v hrdinskou minulost jejich země a ve světlou komunistickou budoucnost. Musíme úporně a  seriózně popracovat, aby sovětští lidé přehodnotili své názory a aby na Lenina pohlíželi jako na zločince. Za poslední roky vstoupily do KSSS tisíce našich stoupenců. Mnozí z nich už se dokázali začlenit do centrálních orgánů této strany. Až naši lidé vezmou moc v Rusku do svých rukou, první, co udělají, bude zákaz činnosti KSSS, konfiskace majetku, likvidace prokomunistických mládežnických organizací až do pionýrů. S tím, aby se KSSS již nikdy nezrodila.
Když zničíme komunistickou stranu, poradíme si snadněji i s rozložením "jednotného mohutného Sovětského svazu" (jak se zpívá v jejich hymně) na množství samostatných republik.
Další aspekt našeho boje - sovětská plánovaná ekonomika. Právě ona umožnila bolševikům obstát a zvítězit
ve II. světové válce a obnovit národní hospodářství zpustošené válkou. Právě ona umožnila Sovětům udržovat
za jejich éry neuvěřitelně nízkou úroveň plateb za bydlení, elektřinu, plyn, bezplatně učit a léčit lidi a nezvyšovat ceny. Stačí zaměnit v Rusku socialismus divokým trhem, jaký byl na Západě před 200 lety, a uvidíte, věřte mi,
že Sovětský svaz se zhroutí jako domeček z karet. Aby privatizace státního vlastnictví v Rusku proběhla bezbolestně, třeba dát každému, zdůraznuji každému, jakýsi kupón nebo šek na část tohoto vlastnictví. Lidé, kteří prožili válku a pak ještě 2 roky po válce "lístkový systém", budou pokorně čekat na svou část majetku, aniž by měli tušení, že se stali obětí podvodu!!!
     Historickým cvičištěm, polygonem našeho programu zničení říše zla musí být Východní Evropa. Tady už
jsme do celé věci vložili mnoho prostředků. Je na čase, aby se nám dostalo odměny. Právě v Polsku, Maďarsku
a Československu zahajujeme historický proces převedení zemí od socialismu ke kapitalismu. "Odstřelíme"
tak Varšavskou smlouvu i Radu vzájemné hospodářské pomoci zevnitř. Při útocích na komunismus musíme vytrvale ukazovat světu, především však socialstickým zemím, nejpřitažlivější stránky svobodného světa. Sebevědomě, bez uzardění, musíme přesvědčovat lidi o tom, že Amerika je nejdůsednějším ochráncem ideálů svobody a míru, že americký způsob života je ztělesněním všech lidských tužeb. V žádném případě, jak jsme toho žel byli dříve svědky, není přípustné poukazovat na protiklady americké společnosti, bídu značné části  obyvatel, která u nás, v USA, skutečně existuje, na ustavičně rostoucí zločinnost, narkomanii a jiné nedostatky a vady, které zaplevelily Spojené státy.
     V současnosti disponujeme rozsáhlou, široce rozvětvenou sítí našich propagandistických center na celé planetě. Jen Americká informační agentura (USIA) má více než 200 oddělení ve 129 zemích. A pokud jde
o úlohu rozhlasu a televize, řeknu otevřeně, v ideologické válce, těžko ji docenit. Čtyřicet našich rozhlasových stanic vysílá nepřetržitě na území SSSR, dnem i nocí v 23 jazycích.
     Z pochopitelných důvodů se dnes nebudu zmiňovat o činnosti CIA. Řeknu pouze, že tam máme špičkové profesionální mužstvo. Dobře vědí o svých úkolech, dovedou pracovat. Jim vděčíme za to, že víme, co si po telefonu vyříkávají sovětští vysoce postavení činitelé, o čem píší sovětské noviny, co kdo prohlásil v rozhlase nebo v televizi. Známe náladu obyvatelstva v každém regionu. Díky našemu vytrvalému propagandistickému vlivu přibývá v SSSR počet lidí nespokojených s režimem, včetně těch, kdo touží emigrovat ze SSSR. Upřímně řečeno, většina z nich jsou lidé toužící po majetku, ziskuchtivci, podvodníci, kariéristé, lidé dopouštějící se trestných činů, morálně rozložení.
     V okruhu našeho vlivu jsou také funkcionáři z předního sledu sovětské nomenklatury, ti, kdo se derou k moci. Mezi nimi je řada vedoucích činitelů komunistických stran republik a oblastí, vysokých vojenských velitelů, jsou mezi nimi významní vědci, národní umělci a dokonce i sovětští velvyslanci v zemích Západu.
     Zvláštní naději vkládáme do mistrů ruského divadla a filmu, herců, mezi kterými, snadněji než kde jinde, lze najít ty, kdo jsou ochotni přejít tam, kde je tučnější krmě. Jejich vliv na mnohamilionové auditorium je neocenitelný. V náležité chvíli budou bezvýhradně pracovat pro nás. Už nyní vynakládáme na rozvrácení komunismu více než 10 mld. dolarů ročně. Není to málo. Lépe však, hynou-li ve studené válce naše dolary,
než aby v horké válce hynuly tisíce Američanů. Pod zástěrkou boje za demokracii budeme usilovat o to, aby
naši stoupenci dosáhli na všech stupních budoucí moci pevných pozic. Hlásajíce pluralismus, budeme namísto mnoha forem vlastnictví utvrzovat vlastnictví soukromé, na místo systému mnoha stran takový systém, kde
z politické arény musí za každou cenu zmizet komunistická strana a místo mnohokvěté kultury zavedeme masovou kulturu Západu. A dokonce, jakkoli budeme lidská práva deklarovat, nemáme vůbec v úmyslu je hájit. Vyznáváme toleranci k jakýmkoli ideologiím, ale nebudeme trpět v žádném případě ideologii komunismu. Budeme požadovat svobodu tisku, ale kategoricky budeme také požadovat, aby byl tisk osvobozen od leninských idejí. Západ potřebuje kvalifikované sovětology pro svá ideologická centra. A takové kádry je nezbytné připravovat v Sovětech. Nelitovat prostředků. Všichni si musíme uvědomit, že nedosáhneme-li toho, aby k jejich mikrofonům v rozhlase a televizi přišli naši lidé, jsme odsouzeni k nezdaru.
Je zapotřebí deheroizovat revoluční a socialistické roky sovětské epochy, přepsat její historii. Musíme dosáhnou toho, aby sovětští lidé nebyli hrdí na Čapajeva, Matrosova, maršála Žukova, ale na admirála Kolčaka, považovaného dosud za krvavého kata, aby byli hrdí na generála Vlasova, zrádce SSSR. Třeba dosáhnout toho, aby uctívali nikoli hrdinu práce Stachanova, ale znovu se objevivší úspěšné podnikatele.
Bude také nezbytné, až toho dosáhneme, organizovat masová přejmenování měst, ulic, závodů pojmenovaných po hrdinných bojovnících za revoluci, za sovětskou moc, za socialismus, po vynikajících sovětských vojevůdcích
kteří významně přispěli k rozdrcení německých fašistických uchvatitelů.
     Snažíme se nasadit svého člověka do kremelské nomenklatury - a ještě lépe do politbyra, odkud by řídil hromadné sdělovací prostřeky. Pomůže nám také najít v archivech mnoho zajímavých dokumentů, takové
např., jakým je údajná tajná složka ke "smlouvě Molotov-Ribbentrop", nebo tzv. Katyňská kauza, vytáhnou na světlo stenorafické záznamy týkající se událostí v Koreji, Maďarsku, Československu, Afganistánu. Ten člověk by nám také mohl pomoci najít důkazná svědectví  o násilném připojení jednotlivých národů Ruské říše, o obětech Stalinova kultu.
     Zvláštní pozornost musíme věnovat Sovětské armádě. Bude-li jejich televize a jejich tisk vytrvale pranýřovat neschopnost a zkorumpovanost generálů, pitky a týrání vojáků důstojníky, budou-li filmy a televize neustále
a s patřičným zveličením poukazovat na neúnosné poměry v kasárnách, pak v případě, že vojákům poručí rozehnat demonstranty, lid se od takové armády odvrátí.
     Jsou před námi velké věci. Náš program počítá s 20 lety. Naše rozhodnost však může naše vítězství přiblížit. Dosáhneme nakonec toho, aby se Varšavská smlouva zhroutila, aby země východní Evropy svrhly jho totalitarismu, a aby se obě Německa co nejdříve sjednotila. Sovětské impérium se rozloží na množství nemohoucích států s neschopnými, ale samolibými vůdci. Válka o suverenitu, rozepře o  hranice, rozdělování vojenské techniky a loďstva, o kosmodrom Bajkonur, o sporná území nevyhnutelně povedou ke krvavým srážkám. Dojde k vleklým požárům mezi národy bývalého Sovětského svazu a my s NATO je budeme hasit, neboť místo současné mohutné, skvěle vyzbrojené prokomunistické ideologické Sovětské armády zůstanou
na kolosálním území Sovětského svazu jen slabé vojenské jednotky.

A to nejdůležitější: až Západ rozdrtí říši zla, otevře se mu konečně přístup k mimořádně bohatým surovinovým zdrojům a k laciné pracovní síle. Nezaměstnanost, bída, nouze, vysoká úmrtnost, vymírání národů přinutí Rusy
i další národy SSSR pozbýt svou  hrdost, pokořit se. Pro kus chleba budou dělat vše, co jim přikáže západní civilizace.
     S pádem Sovětského impéria vážným naším protovníkem zůstane pouze Čína. K ní, doufám, se vrátíme, jakmile se vyrovnáme s Ruskem. Bůh nám pomáhej!


Zbývá dodat, co je tento dlouhý text zač: Jedná se o projev amerického prezidenta Ronalda Regana z června roku 1984. Tento projev přednesl na tajné poradě vedoucích pracovníků zahraničně politickýc služeb.
Úplný text projevu je mnohem obsáhlejší. Proto jsem opsal pouze jeho nejpodstatnější části, což je asi 1/3
celého textu. I když se tehdy jednalo o soupeření USA se Sovětským svazem, který už téměř 20 let neexistuje.
Nepřipomíná vám to něco? Za SSSR si stačí dosaďit Rusko. Mnohé z těch vytýčených úkolů se podařilo za
těch 35 let splnit a některé i v předstihu oněch plánovaných 20 let. To nejpodstatnější, tj. zlomit a podrobit si "ruskou duši", se však díky Bohu stále nedaří. Záměry a důvody útoků na Rusko však zůstávají stejné, třeba že
Rusko už není socialistickým státem a vedoucí úlohu v něm nehraje komunistická strana. Jde především stále
o obrovské zdroje nerostného bohatství i nesmírné množství potencionálních zákazníků a levných pracovních sil. Nenažranost kapitalismu nezná mezí...      

  Uvedený text jsem objevil v knize: Pavel Pilný a MILOŠ JAKEŠ "Příběh komunisty" napsané formou rozhovoru

     s M.J., která vyšla v letošním roce. Pramen: Sovetskaja Rossija No 133(14081) 27 nojabrja 2014 goda.

                                                                                                                                             (V knize uvedeno v azbuce.)

                                                 

Hodnocení
Zatím bez slepic

Komentáře

Trvalý odkaz

Admirál Kolčak a zítra mrknu na Belaja Gvardija. Myslím, že západní myslitelé se nikdy nedokáží vžít do slovanských povah a vždycky ve své nabubřelosti pohoří.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Dikcí a stylizací to neodpovídá anglosaskému uvažování a argumentaci. Je to proto nějaký hoax, pamflet ruského původu. Nic na tom nemění skutečnost, že se velmi mnoho z toho uskutečnilo, ba i to, že v obecnější rovině tak či podobně uvažovaly elity Západu.
Tak nějak se dívají i na nás, ovšem s námi si nemusí dělat žádný problém, také si ho nedělají. Pomocí místních kompradorů řídí Českou republiku a vysávají ji.
Co je nejpodstatnější, pro Západ pád zemí RVHP a VS znamenal jen pouhý odklad závažné krize o 20 let. Problémy vyrostly s Čínou, o které uvažovali podobně, ale přecenili stabilitu čínské společnosti, která se Maovou revolucí od základu změnila a bylo možno stavět na nových základech. Je zbytečné se pouštět do podrobností, každý si musí udělat úsudek sám.
Uvidíme co přinese dalších 30 let. Čína bude nejsilnější a technologicky nejvyspělejší stát světa. Rusko zbavené zátěže východní Evropy a přidružených států se může rozvíjet. Má na to vše, rozlohu, suroviny, vzdělaný lid i armádu. Jde jen o to potlačit vliv kompradorských úřednických elit.
A my? Jak se velcí a silní dohodnou, tak si budeme žít a toho poslouchat. Po roce 1990 jsme propásli možnost nezávislé politiky na úrovni Finska, Švédska a Rakouska. Tak snad až příště.

Zatím bez slepic

jaksi není co dodat.
Všechno,co jste napsal, sedí jak prdel na hrnec.

Zatím bez slepic

Mám radost, dvě mouchy jednou ranou :-)

Zatím bez slepic

"Po roce 1990 jsme propásli možnost nezávislé politiky na úrovni Finska, Švédska a Rakouska." - nebyla šance, to by nám nedovolili. Vždyť by jim vyrostla docela zajímavá konkurence, a možná by se přidali i další! A tak se musely rozbít politické a obchodní vztahy, které nás činily nezávislými, zničit nebo rozkrást fabriky, zničit výzkum a vývoj. No a samozřejmě zemědělství - mimochodem, myslím že to ještě není dokončeno, soudím podle nařízení o omezení maximální velikosti polí.

Zatím bez slepic

Voni prinutili ceske volice volit klause a zemana, kteri ridili transformaci ceske ekonomiky. Cesti volici za nic nemuzou!!

Zatím bez slepic

In reply to by scallop (neověřeno)

Trvalý odkaz

Jakoby tam zněla ironie scallope. Vy jste si nevšiml, jak Putin přinutil americké voliče volit Trumpa, Britské brexit a Johnona, italské Salviniho. Doopravdy máte volby za neovlitelné a Američany neschopné toho, co dokáže jeden Rus?

Zatím bez slepic

ja jsem reagoval na vetu "nebyla šance, to by nám nedovolili". Jak jinak mam tehle vete rozumet? Nebo to tehdy u nas zaridil Salvini s trumpem? To mne nenapadlo.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Také si nad tím dělám otazníky, zda to není hoax, vytvořený expost na základě skutečného průběhu událostí.

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Určitě jde o falešný text, takový projev v té době nikdy nemohl napsat. A rozhodně ne Ronald Reagan, jehož inteligence byla na úrovni G.W. Bushe. Navíc text jasně vykazuje znaky, že byl napsán až dlouho po 1989.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

zil som sa sociku a nelutujem ze ten system padol
uvedeny text je velke zjednodusenie a skresleny pohlad niekoho kto ma komunisticke myslenie

Zatím bez slepic

In reply to by Godot (neověřeno)

Trvalý odkaz

Anebo to je dvojitý hoax, kdy vytvoříte něco, co vás obviňuje tak nevěrohodným způsobem, až vás to vyviňuje. Tak můžete zároveň hlásat svou psychopaticky ďábelskou agendu a uštěkávat ty, co se proti tomu ozvou. Informujete všechny potencionální spojence o svém cíli a zároveň se uděláte z budoucí oběti útočníka, co šíří lži, konspirace a nenávist.

Elemenární.

Jako bychom to neviděli dnes a denně kolem sebe.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ne z. To by bylo zevnitř nebo změna stavu. Už to je varující.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

ne z. To by bylo zevnitř nebo změna stavu. Už to je varující.

Zatím bez slepic

to samo.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

A já si myslel,že čtu kapitolu z knihy sionských lichvářů a on to jen opsal Regan a přednesl na tajné poradě,kde se to dostalo na veřejnost.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Taky bych byl při posuzování autentičnosti textu opatrný.

Zatím bez slepic

Anebo to je dvojitý hoax, kdy vytvoříte něco, co vás obviňuje tak nevěrohodným způsobem, až vás to vyviňuje. Tak můžete zároveň hlásat svou psychopaticky ďábelskou agendu a uštěkávat ty, co se proti tomu ozvou. Informujete všechny potencionální spojence o svém cíli a zároveň se uděláte z budoucí oběti útočníka, co šíří lži, konspirace a nenávist.

Elemenární.

Jako bychom to neviděli dnes a denně kolem sebe.
---------

Jak posoudíte autentičnost dvojitého hoaxu Admirále? No přeci nejde, protože neautentičnost je jeho základní kvalita.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nevěřím, že libovolnej americkej prezident by byl tak blbej, aby někde říkal projev takto kompromitujícího obsahu, kterej by šel někam do zápisu. Tohle je podvrh a Vidlák nás asi zkouší, jestli mu to zbaštíme. Povidláku, dej si mokrej hadr na hlavu.

Zatím bez slepic

In reply to by Kadlas (neověřeno)

Trvalý odkaz

Reagan připravoval preventivní jaderný útok na SSSR a jen to, že měl Andropov v jeho vnitřním kruhu špióna, tak se nakonec včas dozvěděli, že si Reagan netroufl a odvolal to.

Jinak by Rusové provedli odvetné údery, možná preventivní údery a teď bychom si tu povídali, co si kdo z nás pamatuje z civilizace.

Já jsem viděl na vlastní oči video kde Bill Gates na Biedelbergu osobně hlásal, že je potřeba zredukovat počet obyvatel, to samý je vytesaný na americkém Stonehenge a o malůvkách na Denverském letišti taky nijak nevyslovujou, co se má vytesat.

Průběh konference ve Wannsee je uvěřitelnej jen proto, že všichni víme, že to pak zrealizovali. Plány na vystoupení Británie z EU a rozpoutání války s Ruskem či islámem jsou taky známý aspoň 15 let.

Každej projev jde do zápisu, když ho nepřednášíte spatra, protože si ho musíte sám napsat a špión si ho může okopírovat. Americký president Bush Jr, je synonymum hlouposti, Obama se nedávno vyjádřil, že by svět měly vést ženy (tolik k jeho inteligenci) a Reagan neměl žádné speciální vzdělání. Udělal to, co chtěli bansteři a ti jsou schopni všeho včetně zničení USA, když na tom vydělají.

Tím neříkám, že to není hoax, ale vy jste to nijak nevyloučil.

Otázka není jestli to je pravý nebo ne, otázka je, jestli se podle toho jelo a jede.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Není to zápal lýtek.
Jsou to křečové žíly.
Kdepak záhony kytek
či nevinnost víly.

Tři tisíce statečných
získá prahu sobě?
Hodně kusů jatečných
ocitne se v hrobě.

Pomažou med kolem huby
tence budou zpívat...
nepřemluví staré duby
zbytek bude zívat.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

je to výborný materiál k zamyšlení, ale takhle polovičatě se už v postfaktické době politické PR nedělá, alespoň v našem euroatlantickém okruhu Pravdy a Lásky ne!

Co se týče ČÁSTI obsahové(!) stránky textu, z autentického Reganova myšlení nesporně vychází.
Koneckonců už před svou první neúspěšnou kandidaturou na prezidenta prosazoval Regan preventivní jaderný úder na SSSR.

Jinak ale text vysloužilí důchodci ze sovětských sdělovadel přepepřili.
Pokud bycho jej pojímali jako hořkou satiru, není to špatné.
Pokud by se ale snažili LITERÁRNÍ úrovní vyrovnat středně stupidním usnesením současné věrchušky naší Unie nebo cumbajšpíl amerického Kongresu, mají ještě stále setsakra co dohánět. Text zůstává stále na půl cesty - z nadpoloviční většiny je reálný, z podpoloviční menšiny alespoň neztrácí s realitou kontakt.

(Docela by mě zajímala odborná analýza textu z Gerdova pera.)

Zatím bez slepic

Analýzy netřeba, je to falešné už o počátku. Tedy vývoj je popsán celkem pravdivě, ale evidentně text napsal někdo, kdo přesně věděl, jak situace dnes vypadá. V 1984 se nikomu, ani Reaganovi nesnilo, že by se SSSR někdy rozpadl. Tehdy teprve začínala horko těžko fáze, kdy se Reagan s Thatcherovou snažili uzbrojit SSSR (určitě uzbrojili USA a Velkou Británii do nesplatitelných dluhů). Kdyby byl text pravý původem z 1984, musel by obsahovat jiné formulace a uvažovat směry vývoje platné tehdejšímu myšlení, které by v textu být musely a ve skutečnosti se nestaly. je to prostě příliš věrný popis vývoje, aby mohl být text pravdivý.
Navíc text připisuje Reaganovi inteligenci ve výši, kterou neměl. Ani jeho poradci by v 1984 nebyli schopni takový text napsat.
To nemohl vytvořit žádný chytrý mozek, musel to být nějaký čučkař nebo nějaký čerstvý nástup v Jandových Evropských hodnotách, jak je ten text neuvěřitelně nepromyšlený. Mohl to být i někdo z pohrobků KSČ. Je to celé falešné. Pravdivá je jen obecná část, jak se tzv. Západ dívá na obyvatele ČR jako na lacinou pracovní sílu a zdroj zisků. Zbytek je přespříliš přesný, aby mohl být pravdivý.

Zatím bez slepic

Srdečný dík!
Myslel jsem si totéž, ale jsem příliš nesmělý a submisivní, než abych se Vám pletl do řemesla.
Navíc na formulaci "zbytek je příliš přesný, než aby mohl být pravdivý" bych se nezmohl.
To je (vzhledem ke své stručnosti) ještě hezčí než známé "vaše hypotéza je šílená, ale příliš málo šílená na to, aby mohla být pravdivá."

Zatím bez slepic

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

Není to mým řemeslem, ale naštěstí nejsem na rozdíl od zde působících elfů zatížen vlivem polistopadového školství, takže není těžké text posoudit obyčejným rozumem. A jak je vidět z komentářů, zvládl by to kdokoliv ze zdejšího osazenstva vyjma elfů.

Zatím bez slepic

In reply to by Gerd (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale je to hoax nebo dvojitý hoax?

Zatím bez slepic

In reply to by Asfaltový holub (neověřeno)

Trvalý odkaz

zaslouzi pochavlu - skutecne se mu podarilo vyrobit naprosto presne to, co putihujeri chteji slyset. Proste dobra prace!

Zatím bez slepic

vy prostě nezklamete, co slovo - to perla. Ten nick jste si vybral, nebo vám byl přidělen, dokonale.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nebudu řešit pravost nebo levost textu, nedivil bych se ani jednomu.
Zajímalo by mě ale od autora, jaká je ta kniha samotná? Přežívá ve mě takový ten historický odpor, že bych takovou knížku nikdy neotevřel, ale na druhou stranu, při dnešní pohledu na svět, docela by mě to zajímalo.

Zatím bez slepic

AB není rozhodně můj favorit, ale takový způsob vměšování do našich interních záležitostí je neskutečný. Dovolují si čím dál víc. Takto likvidovali Ukrajinu a další země. Je to práce těch poslanců od zdredovaných a dalších pidistran, které dostávají finance z venku. Jsem realista, ale jiné řešení, než to rychle opustit nevidím. Tedy pokud to už nevzdáváme. Zrádců je u nás už víc než je zdrávo. Sametově to ale nyní nepůjde. Budou se bránit zuby nehty. V normální společnosti se neuživí, jde jim o všechno. Nám ale taky.

Zatím bez slepic

Zvlášť to používání nacistické kombinace černá-červená-bílá.

Konec konců, EU se celkem běžně říká Čtvrtá říše, tak se jen hlásí sví ke svému. Nikdo si přeci nemyslel, že to vzešlo z Minářovy hlavy a vůbec nikdo za tím není.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

"modernizovala čtyřicítku obrněných vozidel pandur. Jenže má to jeden háček. Nevejdou se do nich vojáci vyšší než 170 centimetrů", informoval místní tisk.
Tož musí najmout Vietnamce a Číňany nebo děcka, nejspíš Valonů.

Zatím bez slepic

Každý voják přece přísahá přinést na oltář vlasti i oběť nejvyšší.
Nebude tedy problém panduráky na jednom konci zkrátit.
Dal bych jim vybrat, zda to bude hlava nebo prdel.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nemohl by se odborně vyjádřit k tomuto článku svého kolegy?

https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/pravo-stastne-ruce-justice…

Ústavní soud se nyní stal nadřazenou institucí nad vládou, parlamentem, justicí - a jeho (dez)interperetace Ústavy prostřednictvím dvojice bezskrupulózních soudců už nyní naplňují laika větším úžasem než Vás hvězdné nebe a mravní zákon Josefa Švejka dohromady.

Kdybych byl méně ojetý, určitě bych se pokusil o syntézu astrologie, českého ústavního práva, švejkologie a moderní euroatlantické etiky.
Ale času mám málo a voda stoupá.

Zatím bez slepic

mi přijde zajímavou ta diskuse pod ním Holube, doporučuji všem si počíst ....

Zatím bez slepic

milice byla ozbrojená pěst dělnické třídy a Ústavní soud je beranidlo demokracie.

Zatím bez slepic

Ústavní soudci se některými svými výroky určitě zapíší do historie ČR způsobem jako Herostratos z Efesu, když podpálil Artemidin chrám, aby se stal slavným. Sartre o tom napsal povídku (Jean-Paul Sartre, nikoliv elf, co nás zde občas navštěvuje).

Zatím bez slepic

Inu, soudci jsou důstojní dědici špinavých dohod. Že se to zrovna vám najednou nelíbí.

Nebo nevidíte souvislost?

Zatím bez slepic

Dobrý den, mrkl jsem na to, porozuměl, že Vám jde o dva problémy - jedním je postavení Ústavního soudu v našem systému "brzd a protivah" jak říkají v USA a druhým je otázka výkladů tohoto soudu - i když v článku šlo spíše o Nejvyšší soud, což je něco jiného.
Slibuji, že se nad tím zamyslím, ale až mezi svátky (teď je to trochu stressové období). Ale nemohl jste si na mě vymyslet AH něco jednoduššího? Třeba popis sexuálního života třepotalky sivé s ohledem na příliv a odliv oceánů? Lépěji se totiž popisuje existující a fungující, než chimérické a chaotické.. Dá se na to dobře použít citát Oskara Wilda: " malá dávka upřímnosti je škodlivá, velká už je naprosto katastrofální."
Hezký večer IK

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)
Trvalý odkaz

ví asi jenom Aeronet. Včera se vrátila dcera z Londýna, pracuje téměř v centru, a o demonstracích nic neví, ani se o nich nemluví. Totéž anglický tisk. To by nebylo nic zvláštního, Londýn je velký, ale že by o demonstrcích proti Johnsonovy , pokud by nějaké byly, nepsal Čulík, je téměř nemožné, protože pro Čulíka je to ďábel.

Zatím bez slepic

Zatím bez slepic

Asi proti Borisi Johnsonovi demonstroval stejně početný dav několika desítek osob jako byl dav připomínající si výročí úmrtí Václava Havla. https://www.lidovky.cz/domov/desitky-lidi-vytvorily-srdce-ze-svicek-pro… Pak se může z pohledu a politické orientace pisatele zdát, že šlo o nepodstatnou skupinku osob oslavujících už konec roku, nebo naopak závažnou demonstraci. Přitom je to v dnešní hektické době úplně lhostejné, za chvíli už po události neštěkne ani Bílý Tesák.

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Nema cenu psat, ze je to podvrh - to uz zde zaznelo. A jaka je reakce vidlakovy socialni bublinky? Nevadi, ze blog lze, naopak se nam to libi! A jen tak na okraj: pane vidalku, pri trose rozhledu by Vas samotneho napadlo, ze otiskujete lzi ... vzdyt by stacilo si od autora vyzadat anglicky zdroj. Ale rozhled v bulince ziskat nelze, k tomu je treba sundat ideologicke bryle .... ale chapu, zivot je prijemnejsi, kdyz je nosite.

Jen tak na okraj, tahle lez patrne vznikla v roce 2014 (starsi zminku jsem nedohledal). Casta je na ruskych serverech. A rika presne to, co chce slyset rusfilni socialni bublina vsude po svete. Autor tehle lzi vas, mili pejsci pana pavlova, krmi presne tim, co vam nejvic chutna.

Nepochybuji, ze za par let se tento vylhany text objevi na alternativnich serverech znova. Uz takhle krmi dusicky putinhujeru (prinejmensim) pet let a porad jsou hladove :-) Nebo zde pan Gerd zrecykluje lez, kterou pomahal sirit uz u vlka "Důvody ke zničení Ruska nám kdysi dávno prozradila Madelaine Albrightová, rozená Marie Jana Körbelová, protože Rusko má příliš mnoho zdrojů." Ino proc ne, vzdyt presne tohle chcete slyset!

Zatím bez slepic

Jo Scalloppe, my se tady nebojíme pustit i něco, čemu nevěříme. A jaksi se neobáváme, že by na to čtenáři nepřišli sami. Jaksi máme pocit, že čtenáři mají vlastní mozek a dokáží s ním pracovat. Nota bene, když tam mají i zdroj toho textu. Jak jste si samozřejmě nevšiml, tak nikomu nevnucujeme, aby tomu věřil, nikoho nepřesvědčujeme, že takhle se pekly dějiny, nikoho neshazujeme. Dokonce i  vaše komentáře tu necháváme. I u vašich větiček se jaksi neobáváme, že by čtenáři neměli mozek.    

Zatím bez slepic

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.