Svět podle Alefa. Lochneska, demokracie a fialky

Autor

Můj milý deníčku, dneska to bude asi trochu delší. Ale zatím sis nikdy nestěžoval a vždycky jsi mne trpělivě vyslechnul – věřím proto, že ani dnes to nebude odlišné. Co taky jiného, že. Nějak jsme si vzájemně zbyli.

Byly doby, kdy podobné rozhovory, jaké dneska vedu s tebou, měly úplně jinou dynamiku. 

Jmenovala se Imagena a seznámil nás Vladimír Merta. S Vladimírem Mertou to mám podobně, jak to svého času napsal Větva o Jarku Nohavicovi: známe se napůl – já ho znám, a on mě nezná.

Ale to nevadí. Hrával jsem kdysi na kytaru Mertovy písně a pomocí nich lámal – někdy i úspěšně – dívčí srdce. Imagena už se na to nemohla dívat a vystoupila z písně téhož jména, aby mi řekla, co si o tom myslí. Od té doby za mnou občas zašla na čaj, na portské a na kus řeči, a někdy jsme se i pohádali.

Byli jsme takhle spolu asi patnáct let. Pak jsem začal jezdit mezi Číňanky a Imagena – snad se urazila? nebo začala žárlit? – mne přestala navštěvovat. Nemám jí to za zlé. Ona žije v bezčasí nádherné písně Vladimíra Merty a nejspíš má teď někoho mladšího. 

Co už – to je prostě život, můj milý deníčku.

---ﬡ---

Když se dneska podíváš do novin, můj milý deníčku, neunikne ti, že měřítkem téměř všeho a slovem téměř nejskloňovanějším je „demokracie“. 

Vše, co se děje v Rusku nebo v Číně, je porušením principů demokracie, zatímco totéž v bleděmodrém, odehraje-li se v Katalánii, Francii či USA, demokracie jest fundamentálním potvrzením. Aby to člověk správně zařadil do kontextu, je třeba být nejmíň Zweisteinem, či lépe – rovnou evropským komisařem. Chápeš? Když sociální síť WeChat nepropustí vstupy, podle čínských měřítek protistátní, je to porušení svobody slova. Když FaceBook rozdává banány za použití jména Tommy Robinson, je to demokratický boj proti dezinformacím. Složité, co? Aby se v tom Jourová vyznalo. Pojďme tu demokracii trochu rozpitvat, ať víme, o čem je vlastně řeč.

Jako vždycky, začneme oklikou.

Americký novinář a spisovatel Malcolm Gladwell je autorem knihy, nazvané Bod zlomu. Vřele doporučuji k přečtení; ač útlá, má docela široký záběr a lze ji zhltnout jedním dechem. Já si z ní pro tuto chvíli vyberu fenomén, který Gladwell nijak explicitně nepojmenoval, ale já to pro své potřeby udělám. Onen jev nazvu sociální doménou.

Gladwell uvádí zajímavou věc: všechna (slovo „všechna“ je tučně, červeně a třikrát podtrženo) společenství, spoléhající na jednostupňové řízení, kolísají počtem svých členů kolem dvou set osob. Někdy trochu víc, někdy trochu míň. Uvádí i konkrétní příklady: určité typy firem, vojenské útvary a primitivní kmeny (slovo primitivní není myšleno pejorativně). Taková společenství, pokud se úspěšně rozvíjejí, při dosažení oné kritické četnosti dále nerostou, nýbrž se rozdělí (slovo „rozdělí“ je tučně, červeně a třikrát podtrženo), aby si mohla nadále ponechat velmi efektivní jednostupňové řízení, kdy každý zná každého.

Gladwell dovozuje, že skupiny popsaného typu se takto chovají z prostého důvodu: většina lidí je díky svému mentálnímu ustrojení schopna aktivně znát právě něco kolem oněch dvou set osob. – No dobře,  někdo jen sto padesát, někdo jiný i dvě stě padesát. Kdo chce, může si projet a sečíst své aktivní a funkční kontakty. Individuální odchylky jistě jsou; Gladwellovo tvrzení má ale plošný, všeobecný, většinově platný dosah. 

V čem je jádro pudla? V již zmíněné efektivitě jednostupňového řízení. Ta je možná tehdy a jen tehdy, když v předmětném společenství každý zná každého, a o to právě jde.

Jestliže je totiž skupina natolik početná, že už nezná každý každého, je třeba pro účelné řízení vyčlenit ze skupiny tým, který přenáší informace mezi vedením a ostatními členy. Jestliže dalším růstem i tato mezivrstva překročí svou četností kritickou hranici, je nutno vytvořit další mezivrstvu; ta potom řídí ty, kteří řídí ty, kteří jsou ve vrstvě základní.  Dalším růstem se popsaný proces opakuje, pyramida řídících pracovníků narůstá a efektivita se vytrácí. 

Předchozí úvahy uzavřeme konstatováním, že typická sociální doména, to jest okruh lidí, které jedinec aktivně zná, čítá zhruba dvě stě osob. – Tím jsme právě definovali pojem „sociální doména“, o který se v dalších úvahách budeme opírat.

---ﬡ---

Síla pojmu „sociální doména“ staví na faktu, že její velikost se po celou doloženou dobu existence lidského rodu až dodnes prakticky nemění. Veškerá lidská mentální výbava, určující naše sociální interakce, je přizpůsobena, lapidárně řečeno, kmenovému životu, tzn. životu ve skupině čítající přibližně sto padesát až dvě stě padesát osob.

Z toho plyne obrovská disproporce mezi

(a) velikostí společenství, které vytváříme, a proto nutně organizujeme, a

(b) velikostí společenství, které jsme jako jedinci s to mentálně obsáhnout

Tvrdím, že významná část problémů, které jako národ, stát, ..., lidstvo řešíme, je důsledkem této disproporce.

---ﬡ---

Demokracie podle názvu je vládou lidu.

Nahlédneme-li do Wikipedie na odkaz k demokracii, dočteme se, že prvním charakteristickým znakem demokracie je ta skutečnost, že držitelem a zdrojem moci je lid. Dočteme se také, že v zastupitelské demokracii lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů. – Tady je ovšem háček, ne-li přímo hák: moc předpokládá existenci zpětné vazby, která dává prostor k vynucení pokynu sankcemi.

Taková moc v zastupitelské demokracii skutečně existuje, jak dosvědčí každý, kdo absolvoval konflikt s úřadem. Jejím držitelem však není lid: lid nemá reálnou možnost kontrolovat, jak jeho zástupci plní jeho vůli, a nemá možnost hříšníky sankcionovat. Hovořit o moci lidu tak pozbývá smyslu hned dvakrát: lid je neosobní; disponuje ne-osoba vůbec něčím takovým jako je vůle, výchozí předpoklad moci? A pokud jde o nezbytnou zpětnou vazbu: není existence takové zpětné vazby spíše iluzí? – Domnívám se, že je.

Lid je souhrnem lidských jedinců, a každý jedinec, skladebná jednotka lidu, má svoji sociální doménu. Velikost této domény zřídkakdy převyšuje sto padesát – dvě stě osob. Podmínka, na které staví divošské kmeny, firmy s jednostupňovým řízením a vojenské útvary, je u zastupitelské demokracie zřetelně porušena:

(1) Člen parlamentu je volen počtem osob, který kapacitu jeho sociální domény dalece převyšuje. Většinu svých voličů nezná a nikdy nepozná – ani nemůže, není to v jeho silách: většina jeho voličů stojí mimo jeho sociální doménu. I poslanec je především člověk se vším, co k lidství patří – tedy i s tím, že není mentálně vybaven obsáhnout vztah k většímu počtu osob, než umožňuje hranice jeho sociální domény. Stěží tedy může pociťovat k lidem za touto hranicí nějakou osobní odpovědnost.

(2) Z druhé strany: většina voličů nemá svého poslance ve své sociální doméně. To znamená, že permanentně uvažovat o existenci svého zastupitele, či dokonce realizovat jakousi jeho kontrolu ze strany většiny voličů je enormně zatěžující a je to na hranici jejich možností, ne-li přímo za ní. Jen si to představme: parlament má 200 poslanců, oprávněných voličů v ČR je – dovolme si brutálně nepřesný odhad, jde jen o rámcovou představu – asi 6 milionů.

Pokračujme v nepřesné úvaze. Jednoho poslance volí průměrně 6.000.000 / 200 = 30.000 voličů. Umí si někdo představit ten masakr, kdyby třicet tisíc voličů chtělo osobně kontrolovat, co dělá třeba Kalousek, Němcová nebo Novotný? – Nemám dalších otázek.

Vidíme, že jeden ze základních předpokladů uplatnění moci, totiž kontrola a z ní plynoucí zpětná vazba, je téměř znemožněn. Do jaké míry se ono „téměř“ liší od 100 %, prozradila by nám analýza překrytí patřičných sociálních domén.

A teď to přijde: není to úžasné? Namluvíte lidu, že ho zastupujete, ale víte, že jste mimo dosah zpětné vazby, to znamená mimo dosah sankcí za špatné zastupování. Myslím, že jen světec by odolal takovému pokušení. – Ostatně, sám Václav Havel, morální autorita a také autor pojmu humanitární bombardování, který dodnes nedokážu rozdýchat, připomínal, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.

---ﬡ---

To ale, můj milý deníčku, pořád není všechno.

Čirou náhodou také počet členů obou našich zastupitelských sborů se pohybuje v oblasti četnosti typické sociální domény. 

U vědomí, že moje tvrzení je pouze spekulací, pravím, že sociální doménou poslance či senátora se brzy po zvolení stane parlament či senát a vazby na dřívější okruhy se velmi rozvolní. V očích poslance či senátora se „lidem“ brzy stane jejich nová sociální doména, která je občas a z dobrých důvodů navštěvována lobbisty. – Je téměř vyloučeno, aby poslanci, tito prominenti, reprezentovali vůli lidí, kteří je zvolili: neznají je a téměř o nich nevědí; žijí ve zcela jiném světě, protože jejich voliči stojí mimo jejich sociální doménu. Ve světle těchto skutečností se ani nelze divit, že i poslanci, kteří to před svým zvolením opravdu mysleli upřímně a chtěli měnit systém, jsou poznenáhlu systémem vtaženi a přizpůsobeni jeho potřebám. Systém je mimořádně stabilní a ze zásady neposkytuje prostředky, kterými by bylo lze jej změnit – vždyť by byl sám proti sobě.

Volbami do zastupitelských sborů tak pouze nahrazujeme staré ošumělé prominenty mladými budoucími prominenty. Není to (jenom) jejich osobní chyba či (výhradně) jejich osobní selhání. Působí tady zákonitosti, jejichž dosahu si nejsme plně vědomi: zvolením do parlamentu je zahájen proces transmutace člověka v prominenta.

---ﬡ---

To ale, můj milý deníčku, pořád ještě není všechno.

V předchozí stati jsme ukázali, že zpětná vazba k lidu, jakožto zdroji moci, fakticky neexistuje. Systém, aby se nezhroutil do chaosu, ovšem nějak řízen být musí a bez zpětné vazby se neobejde. Avšak objektem, který poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu, není už lid, nýbrž systém sám. Také toto je Gladwellův bod zlomu, bod zvratu, v němž dochází ke změně v novou kvalitu: demokracie, vláda (koho – čeho) lidu, se mění ve vládu (komu – čemu) lidu.

Vláda lidu, kde lid stojí ve 3. pádu, za daných okolností ovšem není demokracií, nýbrž zastupitelskou oligarchií. Zastupitelská demokracie narazila na své limity.

Praktické projevy úpadku zastupitelské demokracie zakoušíme právě v této době: ti, kteří formálně zastupují lid (a bez jeho účasti ve volbách nebyli by tam, kde jsou), bezostyšně a okázale jím pohrdají, označujíce ho za nekompetentní masu. Zastupitelská pýcha dnes jde až tak daleko, že si ani nepoloží otázku, kde a jaké byly kompetence lidu během voleb, jež ji vynesly do současných pozic. To je také důvod, proč úřednická a zastupitelská oligarchie tak brojí proti referendu: za žádnou cenu nemůže připustit, aby si takové otázky lidé kladli sami a bez její účasti si na ně také odpověděli.

A proto jazykovým kotrmelcům zdaleka nemusí být konec; předpona demo- má totiž potenciál, o kterém tu ještě nebyla řeč. Kladu si otázku, zda dnešní obsah slova „demokracie“ nemá ke slovu „demoverze“ blíž než k čemukoli jinému.

---ﬡ---

Zachovejme ještě chvíli, můj milý deníčku, je-li možná, chladný odstup pokusu o pohled téměř vědecký. 

Fakticky jsme ukázali na limity zastupitelské demokracie. Ukázali jsme na bod, v němž se zastupitelská demokracie zvrhne v zastupitelskou oligarchii: je to absence reálné a rychlé zpětné vazby, která umožňuje zastupitelům ignorovat jak své předvolební sliby, tak i názory a potřeby voličů. Nabízí se myšlenka, že právě toto je místo, v němž – nastolením skutečné zpětné vazby – je stávající podoba zastupitelské demokracie opravitelná, aby význam slova „demokracie“ byl v souladu s jejím faktickým projevem.

Je otázka, je-li zmíněný postup možný. Je otázka, zda takové řešení vůbec existuje. Hledání chybějícího a zatím neznámého mezičlánku, který by zprostředkoval citelnou zpětnou vazbu mezi voličem a zastupitelem, mělo by být, jak se domnívám, výzvou pro společenské vědy v čele se sociologií. Snad jednou, až se sociologové přestanou vyhýbat matematice obloukem, jehož šíře momentálně přesahuje zemský poloměr (má prozatímní osobní zkušenost; mimochodem – matematika není jenom soubor vzorců z matematické statistiky!), mohla by sociologie přijít s novým a funkčním modelem zastupitelské demokracie. 

Neodpustím si rýpnutí: byl by to skvělý výsledek, poněvadž by se tak prokázala užitečnost obojího – sociologie i zastupitelské demokracie.

Ukáže-li se, že hledané řešení neexistuje, znamená to jediné: vývoj zastupitelské demokracie je u konce, každá její změna může být už jen k horšímu – vznik zastupitelské oligarchie je toho příkladem.

Jestliže se zastupitelská demokracie zvrhne v zastupitelskou oligarchii, demokracii fakticky ztrácíme a společenský systém klesá na úroveň téměř feudální (nezaměňujme s dosaženou úrovní technického rozvoje), kdy o věcech svévolně rozhoduje neodvolatelná vrchnost. V takové situaci je přímá demokracie (jejímž nástrojem je referendum) jakousi pojistkou, která může mnoho zachránit: je to sice nižší vývojový stupeň, ale pořád je to demokracie; osobně se domnívám, že primitivní forma demokracie je přece jen přijatelnější, než vyspělý feudalismus, vybavený technikou 3. tisíciletí. – Ano, zmínka o feudalismu je tady nadsázkou, ale podobně jako oligarchie, i ten je vládou úzké skupiny vyvolených.

Je snad jasné, můj milý deníčku, že poukazem na slabé místo zastupitelskou demokracii a priori nehaním a paušálně nezavrhuji. Demokracie (a její dekadentní podoba – zastupitelská oligarchie) má kromě řady nesporných předností totiž ještě další jednu slabost: jako všechny předchozí společenské systémy, i ona trpí sebezbožněním a přísahá na to, že nad ni není. – Zcela jistě to není pravda; historie dokládá, že každý společenský systém se nakonec přežil, byl nahrazen jiným, snad lepším, a nejinak tomu bude i teď.

---ﬡ---

Imagena, jak na ni vzpomínám, skákala by mi do řeči, a sama řečí měla by jak žurnalistka. Kdežto ty, můj milý deníčku, ty spořádaně mlčíš a dychtíš, jaké moudro ze mě ještě vypadne. Za odměnu tě nechám hádat, co má společného lochneska a demokracie, hodná toho jména. – Nevíš? Ale to je jednoduché! 

Kdekdo o nich píše a mluví, ale nikdo je ve skutečnosti ještě neviděl.

---ﬡ---

Byla doba, kdy jsem byl mladší, divočejší, plný sil, a nevěděl, co je únava. Tehdy jsem měl elán držet si ve firmě i zaměstnance. Nebylo jich moc, kapacitu své sociální domény jsem na ně zdaleka nevyčerpal. 

Jeden z nich se jmenoval – řekněme, že Pepík. Každý z nás je něčím zvláštní, a Pepík byl mimo jiné zvláštní tím, že jeho tělo produkovalo obrovské množství střevních plynů. Když to na něj přišlo, všichni jsme si museli odsednout. Náš mistr, Pepíkův nadřízený, to zpravidla komentoval velmi jadrnými slovy. Než budu citovat, připomenu, že v případě citací dokonce i solidní literatura připouští expresivní a vulgární výrazy. 

Mistr hovořil znechuceně, asi nějak takto: 

„Kurva, to je ale rigól. Jagdyš rozpářó komedianta. Se tady eště vyser, vole.“ A zapálil si cigaretu, aby ten rigól aspoň trochu přebil.

S Pepíkem to ani nehnulo. Zatvářil se tajuplně, jako by znal něco, co my ostatní nevíme, a s vědoucím úsměvem pronesl: „...fialky!“

Když slyším současné politiky, naše i cizí, zaklínat se demokracií ve všech pádech, vždycky si na Pepíkovy fialky vzpomenu.

Tak je to, můj milý deníčku.

---ﬡ---

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (92 hlasů)

Komentáře

In reply to by Kdo z vás to má (neověřeno)

Trvalý odkaz

schopnosti britských opic
nebo úpadek
Oxfordu či Cambridge?

Průměrný počet slepic: 4.2 (10 hlasů)

Mají snad konkurenci vychvalovat ? :-D))
Druhá strana pak ruskou vakcínu víceméně ignoruje. O čem je trh ? Když nějaký výrobek ignorujete, tedy popíráte jeho existenci....tak co je horší ? Není lepší negativní reklama, než ignorování ?
Nebuďte infantilním, kapitalismus je sice i o soutěži, ale zejména o vytlačení z trhu (nejlépe likvidací).

Z 97 % je člověk šimpanzem. No a ta tři procenta taky nic moc, viz například genocidy celých civilizací či etnik anebo ničení života na celé planetě , tady šimpanzi ve svých kriminálních zvycích a návycích notně zaostali.

Průměrný počet slepic: 3.7 (9 hlasů)

že když budou mít rusočíňani výkonnou a spolehlivou vakcínu, breberka vymizí. Tedy pokud už nechystají ve Fort Detricku , stát Maryland něco jiného.- :-(

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

bledne pod fakty, která nelze popřít. Stále mi nikdo nevysvětlil, jak se mohl změnit průběžný výsledek ve Wisconsinu o 100.000 hlasů pro Bidena ve čtyři ráno místního času volební noci. Spíše tedy platí - "Mámo, říkali to v AP".

Průměrný počet slepic: 2.8 (11 hlasů)

No tak ani Associated Press News nemá patent na rozum a pravdu.
Proč ale neuvedete zdroj VÁMI citovaného textu ? Kdy údajně jde jen o fake news jednoho člena Tea Party....taťko. :-D)))

"...When asked by The Associated Press if the Army had engaged in an operation to recover servers in Germany, an Army spokesperson responded Saturday, “Those allegations are false.”
(APNews)
Bohužel na stránkách US jsem relevantní vyjádření k dané věci nenašel, asi se takovýma hovadinama vůbec nezabývají. Nemají asi tolik času jak my tady. Takže možná spíše " bohudík" (na druhé straně, kdyby se zabývali takovými hovadinami....nezbylo by jim času na velké neplechy)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nadáváte na fejsbůk či tvitr když se vám to hodí. Když se vám hodí citovat nějakou jejich sračku, tak uděláte toto.
ANO, přesně v intencích té nulové tlupy...hlavně držet pohromadě.
:-D))))

Si do toho Wisconsinu zaleťte nebo zajeďte, máte na to, ne ? Když vás to stále tolik zajímá....

Průměrný počet slepic: 2.1 (10 hlasů)

Co vám furt na tom Bidenovi, ve srovnání s Trumpem, vadí ?
Jeden za dva a druhý za čtyři bez dvou. Lid bude mít opět to, co chce mafie. :-D))

Ja tak, že vám jde o ferovost voleb.
No tak se staňte Američanem a požádejte o zařazení do volební komise, nebo jak se to tam nazývá. A je to.

Průměrný počet slepic: 2.3 (11 hlasů)

Tentokrát jsem záměrně udělal výjimku, která potvrzuje pravidlo. Připadalo mi, že tak vzbudím větší zájem o obsah sdělení. A povedlo se, jak "vidno z říti" :)

Průměrný počet slepic: 2.3 (10 hlasů)

O pouhý zájem šlo.
Omlouvám se za počáteční nedorozumění. Tedy pouhý amaterský headline hustler.

Každý touží po tom, co se mu nedostává. Někdo třeba po zájmu. Je to lidské, zejména podpantoflisté jsou v tom úplnými úderníky a přeborníky.
Hezký den.

https://www.youtube.com/watch?v=KzM0wFgE0y4

I got me a job on the local paper
Everybody there thinks I'm nice
But they'd better look twice
Cause it isn't me
I want to be
Headline hustler
Scandal maker
Headline hustler
Money taker
You keep writing me letters
But I haven't got time....

Průměrný počet slepic: 2.3 (8 hlasů)

nemám potřebu vyvracet.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

nebo je to obyčejná latrína?
Třeba na serveru měli Lolitky? Taky možnost.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

Mě ty celý volby/nevolby začínají silně připomínat cirkus.
Kde kulový jde o demokracii, ale o to, aby se "divák nemrava nenudil".

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

https://www.scytl.com/en/news/

" The technologies implemented by Scytl in the US are both hosted and managed within the US, by a local subsidiary, SOE Software, based in Tampa, Florida.
We do not tabulate, tally or count votes in the US
We do not provide voting machines in the US
We did not provide online voting to US jurisdictions for the US elections.
We do not have servers or offices in Frankfurt
The US army has not seized anything from Scytl in Barcelona, Frankfurt or anywhere else
We are not owned by George Soros and have never been connected to him
We are not tied to Smartmatic, SGO, Dominion or Indra
We have no ties with Russia either"

Další podrobnosti na webu SCYTL.

Přehled poboček společnosti SCYTL:
https://www.scytl.com/en/contact/

Průměrný počet slepic: 2.8 (5 hlasů)

Nechápu proč blboň si myslí, že gdyž něco napíše cizím JAZYKEM, slslsssllLLL, že to má jako větší pravdu nebo co. Ostatní smazáno.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

...že stále vznikají takovéto prázdné úvahy , v podstatě o ničem. Smutné, na jedné straně vysněný krásný mladý princ jménem " Iluza Demokrat" , na straně stejné ta ubohost nedosáhnout ani tam kde už kdysi byli lidé po kleisthenovských reformách, stále jen ten šimpanzí tmel je prý pouze spojuje, nic s tím neuděláš, jsi prostě jen odsouzenec, malý pythagorejku, zapomeň na dosahování ideálu trnitou a úzkou cestou, vem mačetu či motyku a klesti si širokou cestu jen pro svou tlupu, to má cenu.
Nu což, snad někdy příště, zatím ještě antickou aj., knihovny nepodpalujme, zatím to snad ještě má cenu, stejně jako má cenu snažit (se) opravovat. Protože o to jde, ne o zavádění krásného, čistého, líbezného atd. světa hned a napořád. Stejně jako jde o kvalitu toho celospolečenského tmele, ostatně kdo označí " černého pasažera" , nějaká nula ?!? Nu na blogu už se o to pokusila, několikrát. S podporou lháře a cenzora se jí to dokonce i podařilo ( a jistě znovu i podaří, tlupa je mocná i tím, jak je mocný její fuhrer)..
I ti kvazidemokratičtí a výrobně-vztahově takřka ryze komunističtí (bohužel ze slova " komunismus" učinili např. komouši historizující a hysterizující nadávku, práce se jim zdařila) Hutterité vemou člověka zpět (a skutečně se jich většina vrací, bohužel katolizovaná svoloč vidí v každém odpadlíku hned a provždy jen kacíře, dědictví to neblahé). Dokonce i náckové někdy brali členy kom. strany, jeden významný komunistický funkcionář (měl co dělat s případem falešného obvinění v kauze zapálení Reichstagu, jeho jméno bylo Ernst Torgler) pak tady napomáhal pacifikaci místního protektorátního dělnictva coby poradce Heydrichův, aby spořádaně vyrábělo vražedné nástroje namířené proti jejich " bratrům" Slovanům, našli se ale i odpůrci tohoto, mnoho jich nebylo, doba byla těžká, jinde tomu bylo obdobně. Teorie tlupy zafungovala, minimálně po dobu teroru (to je ale kvalita tmele, co ?).

Vůbec je asi třeba toho celospolečenského tmele náboženského, však visí to ve vzduchu - ta velká poptávka po novém velkém náboženství, já jedno mám, ale nechám si ho pro sebe, hlupákům by to nic neřeklo a šimpanzí tlupa by jen řvala a dováděla a pak zaútočila. I bez šimpanzující vakcíny podávané v Antarktidě či na Sibiři. Prozradím jen to, že bez Boha se dá žít, bez Slunce ne...a že bez života na Zemi se už vůbec žít nedá. Na ja, historek je samozřejmě taky třeba, například Nových pověstí judských (judejských ?).
:-D

Tož raději si zazpívejme, zpěv a hudbu , tento mezinárodní a nadnárodní jazyk, bychom neměli také opomíjet. Snaď nám súdruh Blatník nenabourá naše huby, ještě není 21.00 a je nás jen tři (zdravím slečnu či paní Majku):
https://www.youtube.com/watch?v=3aRz0IVMuW8

Douška.
Angažmá Torglera v nacistickém genocidním provozu nedokazuje nic, než že krom některých bankéřů, šlechticů, průmyslníků , živnostníků, majitelů filmových studií, techniků, rolníků, hereček, lékařů, právníků atd atd. spolupracovali s nacisty i někteří komunisté, respektive někteří členové německé komunistické strany. To jen pro ono neo a obdobná paka.

Průměrný počet slepic: 2.9 (11 hlasů)

psala jsem Vám minule a děkuji i paní Fito, mějte se prima.

Průměrný počet slepic: 2.5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

O lidské slušnosti.

Zrovna u nás dělají harvestory. Pro neznalé, to je taková mašina, kterou, pokud byste si chtěli pořídit, tak si připravte cca 25 mega. K ní budete potřebovat vyvážečku, dalších 15. Dělá to velkokapacitní těžbu. Ale neumí to moc terén. Takže je zde moc rádi nevidíme, jelikož nám vždy vyberou rovinky a my pak funíme v kopcích. Ale technologie jdou vřed a nejsme tady švadleny, které by demolovaly tkalcovské stroje, s tím nic nenaděláte, a jsou to taky lesáci, ti, kteří na tom jezdí, tak to taky bereme.
A teď o té slušnosti a vychování.
Jedu dnes z práce a proti mě jedna takováto mašina. Normální je jí uhnout, což jsem taky udělal. Sice tam byl odvodňovací břeh, ale věděl jsem, že to zpět se svým autem dám. A čekal jsem, že až projede kolem, že kývne rukou, jako dík. Koukal jako vejr a frčel vpřed, bez reakce. On je větší, takto se to dělá, tak co by kýval. Tím mě fakt dost nasral.
Tito chlapi brázdí celou republiku, já pouze ty své dva revíry a dokonale je znám, tak jsem to vzal zkratkou a za chvíli mě měl zase před sebou na úzké cestě. A já věděl, že tentokrát bude muset uhnout on. A stáli jsme tam proti sobě. Já mám sice proti osobákům velké auto, ale proti tomuto to vypadalo, že tam stojí koza proti slonovi.
On vylezl, že potřebuje projet, já, že potřebuji taky projet. On, ať mu uhnu, já, že jsem mu před chvílí uhnul, ani nepoděkoval, tak že teď uhne on. On, že nemá kam (to měl pravdu, tam kdyby do té stráně zabočil, tak může volat traktor k vysvobození, já, že to není můj problém, já prostě už podruhé neuhnu.
Měl dvě možnosti. Buďto mě donutit, ať zmizím, nebo couvat. Odcouval cca 150 metrů a když už tam vedle něj byla díra, kterou jsem se protáhl, tak jsem mu pokynul, že mu děkuji. Projevil jsem slušnost.
Kam bychom se to jinak řítili? To si přestaneme děkovat za drobnosti? Přestaneme zdravit, když člověk přijde do krámu? Přestaneme ženám držet dveře, když jimi chtějí projít a pak jim věšet kabáty? Co se z nás pak stane? Barbaři?
Tak doufám, že jsem dnes svým morálním výcvikem tohoto barbara krapet popostrčil k civilizovanějšímu jednání.
A nebo možná ne, bude furt barbar. Ale ať se tak chová tam, kde mu to budou tolerovat, zde mu to tolerovat nebudem.

Průměrný počet slepic: 3.9 (17 hlasů)

Měla jsem souseda, který mne, nevím proč , neodpovídal léta na pozdrav. Byl starší nežli já, tak jsem jej vždy pozdravila první. Odpovídat začal asi po čtyřech letech.

Průměrný počet slepic: 2.5 (6 hlasů)

In reply to by levandule (neověřeno)

Trvalý odkaz

Mě je víc jak padesát a furt se vyskytují jedinci, kteří, když mě zdraví, je jim 70-80 a zásadně mi tykají.
Dle pravidel etikety, neexistuje, aby si dva lidé rozdílného věku, jeden tykal, druhý vykal, tak jim začnu taky tykat. Sice nechci, ale je to moje obrana proti jejich neomalenosti. Většinou čubrní, páč na to nejsou moc zvyklí.
Já si se všemi kamarády mojeho potěru tykám, sám jsem to vždy navrhl. A funguje nám to skvěle.
Ale před vaší trpělivostí, čtyři roky, smekám klobouk...

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

A tohle mne naopak děsně baví, říkám si: Tak to ještě v padesáti vypadám mladě :D
A když nevím, použiji otázku: Mám Ti vykat, nebo Vám můžu tykat?
Od potěru, se kterým se stýkám (kroužek, oddíl, tábor) vyžaduji tykání vždy.

Průměrný počet slepic: 4.1 (7 hlasů)

Mě je taky víc. Jen drobná úvaha k zamyšlení. Když mi o generaci starší borec tykne, s pohledem přímo do očí upřeným a úsměvem mu okamžitě tykám taky. Beru to jako nabídku, kterou jsem akceptoval. A dělám to stejně i mladším, tedy, když mám pocit, že by za něco mohli stát, že to nejsou figurky ze společenského styku - tykám jim. Zajímá mě reakce. Buď mi začne zcela samozřejmě tykat a to je velmi zajímavé, že takoví kluci ještě jsou (těší mě to), nebo koktá, nebo se potácí od tykání do vykání, nebo to krouží tak, aby se vyhnul. To je zajímavé taky. Jen chci říct, že to vypovídá a netřeba se kvůli tomu zlobit :-)

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

Mě je taky víc. Jen drobná úvaha k zamyšlení. Když mi o generaci starší borec tykne, s pohledem přímo do očí upřeným a úsměvem mu okamžitě tykám taky. Beru to jako nabídku, kterou jsem akceptoval. A dělám to stejně i mladším, tedy, když mám pocit, že by za něco mohli stát, že to nejsou figurky ze společenského styku - tykám jim. Zajímá mě reakce. Buď mi začne zcela samozřejmě tykat a to je velmi zajímavé, že takoví kluci ještě jsou (těší mě to), nebo koktá, nebo se potácí od tykání do vykání, nebo to krouží tak, aby se vyhnul. To je zajímavé taky. Jen chci říct, že to vypovídá a netřeba se kvůli tomu zlobit :-)

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

In reply to by levandule (neověřeno)

Trvalý odkaz

Po čtyřech letech...

No, moc bystrej nebyl.

Nebyl to novinář?

Průměrný počet slepic: 4.4 (7 hlasů)

No víte byl to u nás v domě pro mnohé normální chlap, ale to, že neodpovídal na pozdrav mne docela urazilo. Byla jsem tehdy mladá, tak jsem si řekla, že přece trochu toho buranství vydržím. Když mi začal odpovídat, tak mne to hodně překvapilo a vlastně jsem s tím ani moc nepočítala.

Průměrný počet slepic: 2 (1 hlas)

In reply to by levandule (neověřeno)

Trvalý odkaz

Někdy to taky tak bývá, že pod divnou, tvrdou slupkou najde člověk po čase zajímavé a příjemné jádro.

Už se mi několikrát stalo.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Ta (ten Harvester) asi nemůže vyject do lesa jen s tím, že sklidí (harvest) pouhé tři čtyři sušky ze začínajícího "hnízdiště" (počínající ohnisko) kůrovcových, že ? Z čeho by splatili pak úrok nebo leasing a úrok ?
To asi musí být ta ekonomika takovéto těžby biomasy spočítána na stovky kubíků za den, že ? To pak je dobré (dobro - zlo) když je k dispozici nějaká lesní biomasa s razítkem na kůrovcovou kalamitu, ne ? No a Vy ho brzdíte v rozletu, hanba, třikrát hanba !! (ironizuji sebe sama)
Vyhrají tak všici aktéři, i úvěr poskytující banka, míza a krev " ekonomiky". Další příklad vysoce funkčního dlužního kapitalismu a příslušné byrokratické " správy" státu.(sarkasismuji tento byznys s nevalnou budoucností).

Barvitější by bylo, kdybyste popsal jak jste se k tému harvestorovi uvázal na kovový řetěz - na protest proti takovému způsobu těžby (co budou žrát načerno pracující Ukrajinci, dyť to i odvětví a nařeže za několik minut, ne ?) ...a on i tak jel dál. Ale jak přijel k tej černěj díře tak jste řetěz hodil do ní a harvester do tej černej díry rázem spadl.... a pak zazvonil zvonec a hororu je konec...

I tak vám ale uděluji modré okénko do Modrého života - dokázal jste zpomalit výrobu holin minimalně o tři minuty. To je dost, to je několik kubíků dřevěné biomasy. Možná i dvě houby, tři metry čvereční mechu a plno malých živých fujtajblíků a pár kyblů vody..

Douška.
Já celkem běžně ustupuji (např. vycouváním) v takových situacích větším a silnějším. Někdy ale postupuji i takto :
Jedu si to tam kde je 70 - átka asi tak 65 - tkou, kochám se. Pojednou za mnou troubí...trouba. A troubí a troubí....a najíždí a najíždí. No tak hned poté, co přejedu značku s 50 - tkou , tak začnu striktně dodržovat pravidla silničního provozu. Tedy jedu max. 50.
Což na úzkých cestách znamená, že dotyčný trubič nemá jak předject. Pokud to trvá tak dva tři km a více, tak je zde jisté nebezpečí infarktu či mrtvice, to nepopírám. V tom je takovéto dodržování pravidel možná až nelidské. A člověk nikdy neví, co se děje, zda dotyčný třeba neveze ženu do porodnice, že ?
Na ja, většinou neveze. Většinou lze při předjetí se vypozorovat osamoceného ježoura s gorilím ksichtem a hrozící rukou, pistoli ale zatím takový nevytáhl...

Za komoušů se (kdysi, pak to taky zkrouhli) mohlo ject tuším že mezi 23.00 a 5.00 i v obci 80 (70 ?) - tkou. A to nebyla policejní hodina ve 21. 00 !!
I zpívat člověk mohl...a vůbec to nemusilo být na služebně StB.
:-D
-----------------------------------------------
Co až zbudou jen holiny ?
Překoveme harvestery na meče a cepy ?

Průměrný počet slepic: 3.8 (5 hlasů)

Harvestor, podle hmoty dřeva, vytěží denně 150 až 400 kubíků dřeva. (Já dělám měsičně tak 600, ale průměr těžaře je kolem 400 - 500)
Cca před třemi lety, před kůrovcovou kalamitou, byly nasazovány většinou na mýtní těžby na rovinkách. Sem tam výběry (to jsou probírky porostů cca od 70 let výš).
Dnes je tady tolik napadeného dřeva broukem, že i když je nemám rád, protože mi berou práci, tak musím uznat, že pokud by nebyly, tak to ručně vytěžit do jara a probuzení další generace brouka, prostě nestihneme.
Otá zka je, co budou dělat za tři roky, až nám brouk sežere v ČR starší smrkové porosty. Protože modřín je neuživí, s borovicí už mají se silnějšími větvemi v korunách celkem problém a na listnáče ještě mašinu nevymysleli. Nebo nevymysleli, jde to, ale už to není taková brnkačka jako se smrkem či modřínem. Uříznout, frr frr, nakrátit a další. Třeba buk roste v koruně dost individuálně, to už je spíš práce pro nás.

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

stáhneš k cestě, nakrátíš na metry, rozštípeš a uložíš do hranice?

Průměrný počet slepic: 3.6 (5 hlasů)

Tak zní tvůj nick a vidím, že si asi tykáme.
Pokud vznášíš tento dotaz, jsi lhář! Lesní dělník nejsi!

Ale odpovím:
20 kubíků, když jen těžím, ti dám do velké sváči, kolem jedenácté.
Hotové a pokácené kmeny k cestě nestahuji, ale přibližuji.
Pak je nekrátím na metry, ale vyřezává se z toho sortiment. Dnes děláme výřezy 13, 5,4 a 2 metry.
Jelikož děláme hlavně kulatinu pro pily, aby z toho dokázaly vyřezat prkna a trámy atd, tak to neštípeme.
A nakonec to nerozštípané a vytříděné dřevo vyvážečkou poskládáme do hrání (ne, do hranic).
Ale zase někdy napiš, "lesní dělníku"...

Průměrný počet slepic: 3.3 (6 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

klíny a kalačem. Na železných saních se tahaly na rampu a pak se růčo nakládaly na véesku. V roce 64-68.

Průměrný počet slepic: 3 (1 hlas)

denně, ale ne na štípání, ale na to, abych přemluvil strom, aby spadl tam , kam chci já.
A v roce 68 mi byl 1 rok a měl jsem starostlivé rodiče, kalač mi nechtěli půjčit.

Průměrný počet slepic: 3 (2 hlasů)

a metry byly na topení. Vidly.

Průměrný počet slepic: 2.5 (2 hlasů)

"Co až zbudou jen holiny ?
Překoveme harvestery na meče a cepy ?"

Nebojte, nezbydou. Alespoň u nás ne. My už zde s broukem bojujeme tři roky. Víme, že prohrajem. Ale tam, kde jsme to před třemi lety vymydlili, už dnes je většinou slušný koberec podrostu. Vím, že jsou oblasti, kde se musí sázet. U nás někde taky. Já teď už asi čtvrt roku dělám práce, kde mě naopak sere, že při odvětvování napadeného stromu se musím potýkat s těmi podrostlými několik metrů vysokými stromky. Hafo toho zlikviduji těžbou, víc traktorem, ale zůstane toho tam furt dost a za pár let z toho bude porost mladých stromečků. Pochopitelně, většinou smrčky, borovice, modříny a buky.
Ale co jsem viděl za katastrofické scénáře v televizi, vysychající holiny, tak to vám přísahám, toho se zde, u nás, nebojím.

Průměrný počet slepic: 3.4 (7 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ale jinde to "zmlazuje " travou a křakama.
A třeba takovou Libavu jsem nepoznal, kolem Harty nechali Potěmkinovy dvě řady stromů, kdo to tam neznal, tak si myslí že za nimi je les. Je tam hovno. Plus rozježděný terén.
Ta vaše idylka je jak vystřižená z nějakého příručky pro nábor začínajících těžařů biomasy. Bez ironie, dyť oni už ani ty solitery nekontrolují, jeden jak druhý semenoprostý...

Kůrovec strom nesežere, to lidi. I les zasažený kůrovcem plní své hlavní funkce.

Většinou ale chtějí naši soudruzi lesovlastníci hlavně ty kubíky, ve velkém, to je ten problém. Jen výjimečně se najdou takoví majitelé co jim jde o ten les jako fenomen. Takže buď pro ty sušky zajdou sami nebo je darují. Znám takové, nevidí les jako životní příležitost k rodinnému zbohatnutí na generace.
Jenže slovo pečovat či darovat je dnes málem že ne za sprosté.
Neska je to zas o tunách a metrech....jek kdysi na šachtě. Jen nesvítí rudá hvězda , ale směrovka do Paskova (FM ?)....

Next stop is Rejviz, vsadím Junkovy prachy....

Průměrný počet slepic: 2.3 (6 hlasů)

patří státu. A jsou to hospodářské lesy.
Ale co to jsou vlastně hospodářské lesy? Když to srovnáme s Vidlákovým polem?
Dneska zasadíte stromky, pak je musíte v létě ožínat, aby to kapradí a tráva nezastínila, taky postříkat nějakou sračkou, aby to zvěř neokusovala. Po deseti letech zaplatíte maníka, který vám to prořeže. Za dalších 10 let znovu. Furt z toho nemáte nic, pouze platíte. Možná ve 30, ale spíš ve 40 letech děláte první probírku. Jenomže u takto mladého porostu moc kulatiny neuděláte, většina půjde do kamen a na papír. A tak budete pokračovat dál a až tomu porostu bude 100-120, tak ho sjedete načisto.
A teď to srovnejte s tím Vidlákovým hospodařením.
On zasadí a na podzim sklízí.
V lese se zasadí, pak se zde změní tři režimy a pak se sklízí, ale sázeči vůbec netušili, kdo to jednou fikne.
Ale rozumím vašemu předposlednímu odstavci. Být vlastník lesa, mít k němu vztah a chtít, aby dále fungoval, je na generace a tato doba už je pryč.
Takže asi tak, Nepříteli lidu.
(Hele, už vám někdo naznačil, že máte fakt blbej nick? Dost blbě se vás oslovuje.

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Viděls negde u nás tisíciletý strom? A gdo z nás rozhodl, že se můžou mlátit lesy na vývoz?

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

Co třeba majitel těch lesů? Máš jinej nápad?

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

A gdybys dostal padáka na sto let, myslíš, že lesu by to vadilo?😎

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Kdyby mě zítra sejmulo auto, lesu je to u prdele.
Když zítra bude mít nehodu revírník, to samé.
Když zkolabuje řiditel LČR celého okresu, je mu to u prdele.
Pokud načapou generálního LČR, jak šuká desetiletou vietnamku, lesu to bude jedno.
Když se zítra narodím a zároveň vyklíčí stromek, tak za 50 let já budu mít krizi středního věku a on bude furt junior. Kurva. sasine, proč by asi tak lesu měl vadit můj padák?

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)

In reply to by berrnard (neověřeno)

Trvalý odkaz

No dyk, že ne. Lesy pak dorostou jak mají v genech. Tisíce let.

Průměrný počet slepic: 5 (3 hlasů)

troubit je hovadina, ale radost z vysírání tě definuje, zapadlej maloměstkej kydač, chlorovana stětka, nepřítel neonů

Průměrný počet slepic: 2.6 (10 hlasů)

A nezapomínáš, Carlosi, nepříteli státu. :-D))
Viď že ne, nezapomínáš...číháš.. a pak udeříš.

Takže dodržovat 50 - tku je vysíráním.
Ani si nepřeju vědět, kam bychom s tímto gaučovým věčně nudným kritikem pravidel a státu došli. Leda ke katastrofě.

Naštěstí má vliv snad jen na sebe , doufám že ani na potomky ne. Snad ani nemá na hlavě ježoura a ksicht gorily....snad jen troubí a najíždí. :-)

Průměrný počet slepic: 2.6 (8 hlasů)

In reply to by ema (neověřeno)

Trvalý odkaz

Ten text by zasloužil publikovat i jinde - nezařadí Vidlák rubriku "Převzato od jinud"?

Průměrný počet slepic: 4 (5 hlasů)

In reply to by ema (neověřeno)

Trvalý odkaz

https://www.hop.com.hr/2018/11/23/pismo-njemacke-glumice-pokvarenjaci-m…

Ovšem "glumice" je úžasná :o)))

Silvana je bývalá "herečka" (v r. 2013 absolvovala několik episod v jakémsi céčkovém německém seriálu) a s modelingem to je podobné - poslední focení v r. 2013. Krom toho extempore adresovaného v r. 2018 Makrele o ní není nikde nic.
Tak se dala na politiku...

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by ema (neověřeno)

Trvalý odkaz

Něco jako "donští kozáci píší tureckému sultánovi"?

Průměrný počet slepic: 4.3 (3 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.