Svět podle Alefa. Lochneska, demokracie a fialky

Autor

Můj milý deníčku, dneska to bude asi trochu delší. Ale zatím sis nikdy nestěžoval a vždycky jsi mne trpělivě vyslechnul – věřím proto, že ani dnes to nebude odlišné. Co taky jiného, že. Nějak jsme si vzájemně zbyli.

Byly doby, kdy podobné rozhovory, jaké dneska vedu s tebou, měly úplně jinou dynamiku. 

Jmenovala se Imagena a seznámil nás Vladimír Merta. S Vladimírem Mertou to mám podobně, jak to svého času napsal Větva o Jarku Nohavicovi: známe se napůl – já ho znám, a on mě nezná.

Ale to nevadí. Hrával jsem kdysi na kytaru Mertovy písně a pomocí nich lámal – někdy i úspěšně – dívčí srdce. Imagena už se na to nemohla dívat a vystoupila z písně téhož jména, aby mi řekla, co si o tom myslí. Od té doby za mnou občas zašla na čaj, na portské a na kus řeči, a někdy jsme se i pohádali.

Byli jsme takhle spolu asi patnáct let. Pak jsem začal jezdit mezi Číňanky a Imagena – snad se urazila? nebo začala žárlit? – mne přestala navštěvovat. Nemám jí to za zlé. Ona žije v bezčasí nádherné písně Vladimíra Merty a nejspíš má teď někoho mladšího. 

Co už – to je prostě život, můj milý deníčku.

---ﬡ---

Když se dneska podíváš do novin, můj milý deníčku, neunikne ti, že měřítkem téměř všeho a slovem téměř nejskloňovanějším je „demokracie“. 

Vše, co se děje v Rusku nebo v Číně, je porušením principů demokracie, zatímco totéž v bleděmodrém, odehraje-li se v Katalánii, Francii či USA, demokracie jest fundamentálním potvrzením. Aby to člověk správně zařadil do kontextu, je třeba být nejmíň Zweisteinem, či lépe – rovnou evropským komisařem. Chápeš? Když sociální síť WeChat nepropustí vstupy, podle čínských měřítek protistátní, je to porušení svobody slova. Když FaceBook rozdává banány za použití jména Tommy Robinson, je to demokratický boj proti dezinformacím. Složité, co? Aby se v tom Jourová vyznalo. Pojďme tu demokracii trochu rozpitvat, ať víme, o čem je vlastně řeč.

Jako vždycky, začneme oklikou.

Americký novinář a spisovatel Malcolm Gladwell je autorem knihy, nazvané Bod zlomu. Vřele doporučuji k přečtení; ač útlá, má docela široký záběr a lze ji zhltnout jedním dechem. Já si z ní pro tuto chvíli vyberu fenomén, který Gladwell nijak explicitně nepojmenoval, ale já to pro své potřeby udělám. Onen jev nazvu sociální doménou.

Gladwell uvádí zajímavou věc: všechna (slovo „všechna“ je tučně, červeně a třikrát podtrženo) společenství, spoléhající na jednostupňové řízení, kolísají počtem svých členů kolem dvou set osob. Někdy trochu víc, někdy trochu míň. Uvádí i konkrétní příklady: určité typy firem, vojenské útvary a primitivní kmeny (slovo primitivní není myšleno pejorativně). Taková společenství, pokud se úspěšně rozvíjejí, při dosažení oné kritické četnosti dále nerostou, nýbrž se rozdělí (slovo „rozdělí“ je tučně, červeně a třikrát podtrženo), aby si mohla nadále ponechat velmi efektivní jednostupňové řízení, kdy každý zná každého.

Gladwell dovozuje, že skupiny popsaného typu se takto chovají z prostého důvodu: většina lidí je díky svému mentálnímu ustrojení schopna aktivně znát právě něco kolem oněch dvou set osob. – No dobře,  někdo jen sto padesát, někdo jiný i dvě stě padesát. Kdo chce, může si projet a sečíst své aktivní a funkční kontakty. Individuální odchylky jistě jsou; Gladwellovo tvrzení má ale plošný, všeobecný, většinově platný dosah. 

V čem je jádro pudla? V již zmíněné efektivitě jednostupňového řízení. Ta je možná tehdy a jen tehdy, když v předmětném společenství každý zná každého, a o to právě jde.

Jestliže je totiž skupina natolik početná, že už nezná každý každého, je třeba pro účelné řízení vyčlenit ze skupiny tým, který přenáší informace mezi vedením a ostatními členy. Jestliže dalším růstem i tato mezivrstva překročí svou četností kritickou hranici, je nutno vytvořit další mezivrstvu; ta potom řídí ty, kteří řídí ty, kteří jsou ve vrstvě základní.  Dalším růstem se popsaný proces opakuje, pyramida řídících pracovníků narůstá a efektivita se vytrácí. 

Předchozí úvahy uzavřeme konstatováním, že typická sociální doména, to jest okruh lidí, které jedinec aktivně zná, čítá zhruba dvě stě osob. – Tím jsme právě definovali pojem „sociální doména“, o který se v dalších úvahách budeme opírat.

---ﬡ---

Síla pojmu „sociální doména“ staví na faktu, že její velikost se po celou doloženou dobu existence lidského rodu až dodnes prakticky nemění. Veškerá lidská mentální výbava, určující naše sociální interakce, je přizpůsobena, lapidárně řečeno, kmenovému životu, tzn. životu ve skupině čítající přibližně sto padesát až dvě stě padesát osob.

Z toho plyne obrovská disproporce mezi

(a) velikostí společenství, které vytváříme, a proto nutně organizujeme, a

(b) velikostí společenství, které jsme jako jedinci s to mentálně obsáhnout

Tvrdím, že významná část problémů, které jako národ, stát, ..., lidstvo řešíme, je důsledkem této disproporce.

---ﬡ---

Demokracie podle názvu je vládou lidu.

Nahlédneme-li do Wikipedie na odkaz k demokracii, dočteme se, že prvním charakteristickým znakem demokracie je ta skutečnost, že držitelem a zdrojem moci je lid. Dočteme se také, že v zastupitelské demokracii lid vykonává státní moc prostřednictvím lidem volených zástupců a orgánů. – Tady je ovšem háček, ne-li přímo hák: moc předpokládá existenci zpětné vazby, která dává prostor k vynucení pokynu sankcemi.

Taková moc v zastupitelské demokracii skutečně existuje, jak dosvědčí každý, kdo absolvoval konflikt s úřadem. Jejím držitelem však není lid: lid nemá reálnou možnost kontrolovat, jak jeho zástupci plní jeho vůli, a nemá možnost hříšníky sankcionovat. Hovořit o moci lidu tak pozbývá smyslu hned dvakrát: lid je neosobní; disponuje ne-osoba vůbec něčím takovým jako je vůle, výchozí předpoklad moci? A pokud jde o nezbytnou zpětnou vazbu: není existence takové zpětné vazby spíše iluzí? – Domnívám se, že je.

Lid je souhrnem lidských jedinců, a každý jedinec, skladebná jednotka lidu, má svoji sociální doménu. Velikost této domény zřídkakdy převyšuje sto padesát – dvě stě osob. Podmínka, na které staví divošské kmeny, firmy s jednostupňovým řízením a vojenské útvary, je u zastupitelské demokracie zřetelně porušena:

(1) Člen parlamentu je volen počtem osob, který kapacitu jeho sociální domény dalece převyšuje. Většinu svých voličů nezná a nikdy nepozná – ani nemůže, není to v jeho silách: většina jeho voličů stojí mimo jeho sociální doménu. I poslanec je především člověk se vším, co k lidství patří – tedy i s tím, že není mentálně vybaven obsáhnout vztah k většímu počtu osob, než umožňuje hranice jeho sociální domény. Stěží tedy může pociťovat k lidem za touto hranicí nějakou osobní odpovědnost.

(2) Z druhé strany: většina voličů nemá svého poslance ve své sociální doméně. To znamená, že permanentně uvažovat o existenci svého zastupitele, či dokonce realizovat jakousi jeho kontrolu ze strany většiny voličů je enormně zatěžující a je to na hranici jejich možností, ne-li přímo za ní. Jen si to představme: parlament má 200 poslanců, oprávněných voličů v ČR je – dovolme si brutálně nepřesný odhad, jde jen o rámcovou představu – asi 6 milionů.

Pokračujme v nepřesné úvaze. Jednoho poslance volí průměrně 6.000.000 / 200 = 30.000 voličů. Umí si někdo představit ten masakr, kdyby třicet tisíc voličů chtělo osobně kontrolovat, co dělá třeba Kalousek, Němcová nebo Novotný? – Nemám dalších otázek.

Vidíme, že jeden ze základních předpokladů uplatnění moci, totiž kontrola a z ní plynoucí zpětná vazba, je téměř znemožněn. Do jaké míry se ono „téměř“ liší od 100 %, prozradila by nám analýza překrytí patřičných sociálních domén.

A teď to přijde: není to úžasné? Namluvíte lidu, že ho zastupujete, ale víte, že jste mimo dosah zpětné vazby, to znamená mimo dosah sankcí za špatné zastupování. Myslím, že jen světec by odolal takovému pokušení. – Ostatně, sám Václav Havel, morální autorita a také autor pojmu humanitární bombardování, který dodnes nedokážu rozdýchat, připomínal, že moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně.

---ﬡ---

To ale, můj milý deníčku, pořád není všechno.

Čirou náhodou také počet členů obou našich zastupitelských sborů se pohybuje v oblasti četnosti typické sociální domény. 

U vědomí, že moje tvrzení je pouze spekulací, pravím, že sociální doménou poslance či senátora se brzy po zvolení stane parlament či senát a vazby na dřívější okruhy se velmi rozvolní. V očích poslance či senátora se „lidem“ brzy stane jejich nová sociální doména, která je občas a z dobrých důvodů navštěvována lobbisty. – Je téměř vyloučeno, aby poslanci, tito prominenti, reprezentovali vůli lidí, kteří je zvolili: neznají je a téměř o nich nevědí; žijí ve zcela jiném světě, protože jejich voliči stojí mimo jejich sociální doménu. Ve světle těchto skutečností se ani nelze divit, že i poslanci, kteří to před svým zvolením opravdu mysleli upřímně a chtěli měnit systém, jsou poznenáhlu systémem vtaženi a přizpůsobeni jeho potřebám. Systém je mimořádně stabilní a ze zásady neposkytuje prostředky, kterými by bylo lze jej změnit – vždyť by byl sám proti sobě.

Volbami do zastupitelských sborů tak pouze nahrazujeme staré ošumělé prominenty mladými budoucími prominenty. Není to (jenom) jejich osobní chyba či (výhradně) jejich osobní selhání. Působí tady zákonitosti, jejichž dosahu si nejsme plně vědomi: zvolením do parlamentu je zahájen proces transmutace člověka v prominenta.

---ﬡ---

To ale, můj milý deníčku, pořád ještě není všechno.

V předchozí stati jsme ukázali, že zpětná vazba k lidu, jakožto zdroji moci, fakticky neexistuje. Systém, aby se nezhroutil do chaosu, ovšem nějak řízen být musí a bez zpětné vazby se neobejde. Avšak objektem, který poskytuje nezbytnou zpětnou vazbu, není už lid, nýbrž systém sám. Také toto je Gladwellův bod zlomu, bod zvratu, v němž dochází ke změně v novou kvalitu: demokracie, vláda (koho – čeho) lidu, se mění ve vládu (komu – čemu) lidu.

Vláda lidu, kde lid stojí ve 3. pádu, za daných okolností ovšem není demokracií, nýbrž zastupitelskou oligarchií. Zastupitelská demokracie narazila na své limity.

Praktické projevy úpadku zastupitelské demokracie zakoušíme právě v této době: ti, kteří formálně zastupují lid (a bez jeho účasti ve volbách nebyli by tam, kde jsou), bezostyšně a okázale jím pohrdají, označujíce ho za nekompetentní masu. Zastupitelská pýcha dnes jde až tak daleko, že si ani nepoloží otázku, kde a jaké byly kompetence lidu během voleb, jež ji vynesly do současných pozic. To je také důvod, proč úřednická a zastupitelská oligarchie tak brojí proti referendu: za žádnou cenu nemůže připustit, aby si takové otázky lidé kladli sami a bez její účasti si na ně také odpověděli.

A proto jazykovým kotrmelcům zdaleka nemusí být konec; předpona demo- má totiž potenciál, o kterém tu ještě nebyla řeč. Kladu si otázku, zda dnešní obsah slova „demokracie“ nemá ke slovu „demoverze“ blíž než k čemukoli jinému.

---ﬡ---

Zachovejme ještě chvíli, můj milý deníčku, je-li možná, chladný odstup pokusu o pohled téměř vědecký. 

Fakticky jsme ukázali na limity zastupitelské demokracie. Ukázali jsme na bod, v němž se zastupitelská demokracie zvrhne v zastupitelskou oligarchii: je to absence reálné a rychlé zpětné vazby, která umožňuje zastupitelům ignorovat jak své předvolební sliby, tak i názory a potřeby voličů. Nabízí se myšlenka, že právě toto je místo, v němž – nastolením skutečné zpětné vazby – je stávající podoba zastupitelské demokracie opravitelná, aby význam slova „demokracie“ byl v souladu s jejím faktickým projevem.

Je otázka, je-li zmíněný postup možný. Je otázka, zda takové řešení vůbec existuje. Hledání chybějícího a zatím neznámého mezičlánku, který by zprostředkoval citelnou zpětnou vazbu mezi voličem a zastupitelem, mělo by být, jak se domnívám, výzvou pro společenské vědy v čele se sociologií. Snad jednou, až se sociologové přestanou vyhýbat matematice obloukem, jehož šíře momentálně přesahuje zemský poloměr (má prozatímní osobní zkušenost; mimochodem – matematika není jenom soubor vzorců z matematické statistiky!), mohla by sociologie přijít s novým a funkčním modelem zastupitelské demokracie. 

Neodpustím si rýpnutí: byl by to skvělý výsledek, poněvadž by se tak prokázala užitečnost obojího – sociologie i zastupitelské demokracie.

Ukáže-li se, že hledané řešení neexistuje, znamená to jediné: vývoj zastupitelské demokracie je u konce, každá její změna může být už jen k horšímu – vznik zastupitelské oligarchie je toho příkladem.

Jestliže se zastupitelská demokracie zvrhne v zastupitelskou oligarchii, demokracii fakticky ztrácíme a společenský systém klesá na úroveň téměř feudální (nezaměňujme s dosaženou úrovní technického rozvoje), kdy o věcech svévolně rozhoduje neodvolatelná vrchnost. V takové situaci je přímá demokracie (jejímž nástrojem je referendum) jakousi pojistkou, která může mnoho zachránit: je to sice nižší vývojový stupeň, ale pořád je to demokracie; osobně se domnívám, že primitivní forma demokracie je přece jen přijatelnější, než vyspělý feudalismus, vybavený technikou 3. tisíciletí. – Ano, zmínka o feudalismu je tady nadsázkou, ale podobně jako oligarchie, i ten je vládou úzké skupiny vyvolených.

Je snad jasné, můj milý deníčku, že poukazem na slabé místo zastupitelskou demokracii a priori nehaním a paušálně nezavrhuji. Demokracie (a její dekadentní podoba – zastupitelská oligarchie) má kromě řady nesporných předností totiž ještě další jednu slabost: jako všechny předchozí společenské systémy, i ona trpí sebezbožněním a přísahá na to, že nad ni není. – Zcela jistě to není pravda; historie dokládá, že každý společenský systém se nakonec přežil, byl nahrazen jiným, snad lepším, a nejinak tomu bude i teď.

---ﬡ---

Imagena, jak na ni vzpomínám, skákala by mi do řeči, a sama řečí měla by jak žurnalistka. Kdežto ty, můj milý deníčku, ty spořádaně mlčíš a dychtíš, jaké moudro ze mě ještě vypadne. Za odměnu tě nechám hádat, co má společného lochneska a demokracie, hodná toho jména. – Nevíš? Ale to je jednoduché! 

Kdekdo o nich píše a mluví, ale nikdo je ve skutečnosti ještě neviděl.

---ﬡ---

Byla doba, kdy jsem byl mladší, divočejší, plný sil, a nevěděl, co je únava. Tehdy jsem měl elán držet si ve firmě i zaměstnance. Nebylo jich moc, kapacitu své sociální domény jsem na ně zdaleka nevyčerpal. 

Jeden z nich se jmenoval – řekněme, že Pepík. Každý z nás je něčím zvláštní, a Pepík byl mimo jiné zvláštní tím, že jeho tělo produkovalo obrovské množství střevních plynů. Když to na něj přišlo, všichni jsme si museli odsednout. Náš mistr, Pepíkův nadřízený, to zpravidla komentoval velmi jadrnými slovy. Než budu citovat, připomenu, že v případě citací dokonce i solidní literatura připouští expresivní a vulgární výrazy. 

Mistr hovořil znechuceně, asi nějak takto: 

„Kurva, to je ale rigól. Jagdyš rozpářó komedianta. Se tady eště vyser, vole.“ A zapálil si cigaretu, aby ten rigól aspoň trochu přebil.

S Pepíkem to ani nehnulo. Zatvářil se tajuplně, jako by znal něco, co my ostatní nevíme, a s vědoucím úsměvem pronesl: „...fialky!“

Když slyším současné politiky, naše i cizí, zaklínat se demokracií ve všech pádech, vždycky si na Pepíkovy fialky vzpomenu.

Tak je to, můj milý deníčku.

---ﬡ---

Hodnocení
Průměrný počet slepic: 4.7 (92 hlasů)

Komentáře

správně se ten obraz jmenuje "záporožští kozáci...

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

Sorry, ještě k předvčerejšku. Targus tam za Vidláka předpověděl, že Vidlákův malostatek dostane na hrb obgeneraci budoucí vnuk. OMG. To ale bude muset Vidlák sakra morálně zapůsobit na svého obpotomka. Ten až bude vyrůstat ve městě u rodičů s hypoškou, tak to bude sakra návrat ke kořenům. Kdysi dávno jsem uvažoval podobně, ale závěr byl, že tudy cesta asi nepovede.

Průměrný počet slepic: 3.4 (9 hlasů)
Trvalý odkaz

Minulý týden u nás na soutoku Labe a Ohře krásně svítilo sluníčko. I vypravil se důchodce ještě si ho trochu užít i barevným listím se pokochat do parku u Labe. Svlékl jsem si bundu, složil ji pod hlavu a lehl si do polohy ležícího střelce "na letadla, pal!".
Na rozdíl od dřívějších dnů téměř nikdo nechodil, nejezdil na kolečkových bruslích, či na kole. Až asi po půl hodině slyším přijíždět bycikl. Otevřu oči a on to asi dvactiletý maník, dívá se na mně a povídá "Jste v pohodě?"
Já, že děkuju za optání a že ano.
A potom si otvírejte hubu na mlaďochy, že je to s ními čím dál horší.

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)
Trvalý odkaz

Je třeba se ho zbavit.
Ale jak, vždyť to ani nejde ...nelze ani odvolat ten bídný hlas daný v pseudovolbách ...jsme za chudé duchem a otroky.

Snad jeho stará či jiný příbuzný nejsou zainteresování na ničení kamenných malých obchodů. Snad nejedou v nějakém oligopolu....
Blatník nic, prodejny tabákových výrobků prodávat můžou, ministerstvo hlásí že kouření, na rozdíl od oblíkání či hraní na hudební nástroj, zdraví prospívá.

Tvl.....to je chamraď. Každý nasysleno, tak je vklidu...ať ti dole pokrachují....oni pak levně přikúpí. Svoloč , pakáž. Andy a jeho bandy, včetně komoušů a komoušek...

Že já se někdy na tu TV prostě dívat musím (domácí násilí). Kurva šlak.

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

Bezvýhradní podpora, je těžké to definovat lépe. Samozřejmě může mít své vady(demokracie), ale to již není filosofický princip, ale spíše sociologický problém.

Průměrný počet slepic: 4 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Ládik !!!16 listopadu, 2020 18:09

Zítra je to výročí
kdy šel husák do háje
ihned zuby žraločí
chňaply cestu do ráje.

Žraloci a hyeny
zákony si napsali
lupič, zloděj hájený...
k cecíku se přisáli.

Za babku si koupili
všechno, na co sáhli
dle zákona loupili
lidi z kůže stáhli.

Kdopak jsou ti žraloci
kdopak jsou ty zrůdy?
Kdo tu krade za noci
kdo chce těžit rudy?

Průměrný počet slepic: 4.3 (16 hlasů)

To se bude líbit.

Průměrný počet slepic: 4.3 (6 hlasů)

ministerský předseda se tváří, jako že neexistuje.
A vůbec se mu nedivím, když mu šéfuje cituji z wikiny:
"Na jaře 2019 ji časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa ..."
a když jsem se zadíval na její fotku.
Ta paní je rozhodnuta likvidovat státy i kontinenty a křupnutí Babišovy lebky by ve svém zanícení pro právo a spravedlnost vůbec nezaregistrovala.

PS: Aby nám tady náhodou na stejném postu nevyrašil NEČAS II.

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)
Trvalý odkaz

obec funguje lépe, než parlament, soudy, ministerstva, blablabla...

Naše obec je zhmotněný nepřetržitý řetěz vzájemně na sebe navazujících průserů. Totéž obce vedlejší. Zde pestrý výběr pikošek:
Pikoška - 1:
Ten zkurvysyn Targus zajistil prošetřování činnosti obecní policie, stavebního úřadu, starosty a živnostenského úřadu kanceláří ombudsmana. Příčinou je totální salámismus na deset let stížností toho českého zjeba, kterému se nelíbilo, že nemusí o sobotách chodit na diskotéky a může klíďo trsat doma v kuchyni až do nedělního rána, a to prosím pěkně zdarma.
Pikoška - 2:
Jistá firma zbořila při řízené demolici místní kulturák a jako bonus ještě kus jiného baráku navíc, na který kulturák navazoval. Hádáte zcela správně - investorem této taškařice byl MÚ.
Pikoška - 3:
MÚ prováděl coby investor generální opravu hráze místní přehrádky (spíše to je rybník s osm metrů vysokou hrází) a milá hrázička se po opravě jednoduše rozhodla odplavat. A to ani nečekala na velkou vodu. Prostě večer tam byla a do rána vyfičela.
Pikoška - 4:
MÚ byl investorem výstavby integrovaného výjezdového centra. Nemluvě o tom, že toto bylo postaveno v takové lokalitě, kde se na silnici neminou dvě nákladní auta, takže se občas stane, že hasiči se sirénami k požáru couvají, objevily se PO KOLAUDACI zcela zanedbatelné závadičky, jako je totálně poddimenzovaná elektrická přípojka (fčilek se mudruje, jak to nenápadně posílit, aby nikdo nic ofiko nezjistil, když už to vědí všichni, a to úplně ganc), špatně vyspádovaný odtok dešťových vod, anebo nízká vrata dp garáže, do kterých se hasicí vůz prostě nevešel...

A takhle bych mohl pokračovat hodiny a hodiny...

Průměrný počet slepic: 4.4 (13 hlasů)

Tak to možná bude tím, že rozhodují lidé, které na soukromé VŠ celou dobu někdo přesvědčoval, že jsou ti nejlepší vysokoškoláci. Jenže slepej ví, že je slepej, hluchej vá, že je hluchej, ale blb neví, že je blbej. Zvlášť dnes, když má titul VŠ.

Průměrný počet slepic: 4.5 (8 hlasů)

po Vaši včerejší diskuzi s Občanem mne napadá, zda-li to vaše neustále omílané starý, hloupý..... je opravdu jenom bonmot.

Průměrný počet slepic: 3 (6 hlasů)

Konečně někdo se pokusil uvést na pravou míru ono hloupé tvrzení že nejlépe řídí své záležitosti Obecní a Městské úřa a starostové protože blablabla......
Je to o nekontrolovaném a nekontrolovatelném systému zacházení s veřejnými prostředky a o pravomocích kontrolovat defacto jen sami sebe, a to na všech úrovních. Málokdo odolá té příležitsti. A kde je kontrola? Nikde, protože samospráva má natolik silné pravomoci že všichni osatatní mohou jen doporučovat, a občané poníženě žádat.
Pamatuje si někdo ještě vícestupňové řízení, systém odpovědnosti za své počiny, systém kontrol a VLK (výbory lidové kontroly) pro občany?

Průměrný počet slepic: 3.3 (10 hlasů)
Trvalý odkaz

Campbell - multitématický komentář

K volbám prezidenta v USA. Lukašenko je při pohledu skrz americké prezidentské volby je sněhobílý

Karabach - americký sen na Kavkaze pravděpodobně končí. Člověk v plísni má o zemi méně, kde bude moci šířit pravdualásku.

A my? Co s tím my? Bez jakéhokoli vlivu. Můžeme jásat a mávat. Vót demogracie.

Průměrný počet slepic: 5 (7 hlasů)
Trvalý odkaz

Kurňa, já, pravičák, jsem zde zbyl, abych jí hájil, kam jsem to vlez.?
Když vám žena uvaří oběd a vám nebude zrovna po chuti, máte dvě možnosti.
Můžete jí ho zkritizovat, jak to uvařila na fiču.
Můžete si stoupnout k plotně a uvařit něco jiného a: "hele, kotě, takhle by to mělo vypadat!"
Tak až zase budete někdy kritizovat tu demokrácii, stoupněte si k plotně a vymyslete něco lepšího.

Průměrný počet slepic: 1.8 (5 hlasů)

a ani Vy mě nepřesvědčíte, ale jen tak vrhnu do pléna svůj příklad:
Žena vám slíbí knedlo, vepřo, zelo, vezme si od vás peníze na nákup surovin, zašije se na 3 hodiny v kuchyni
a pak před vás s vítězoslavným výrazem ve tváři postaví misku neosolených, ale aspoň uvařených, kolínek.
A když se pokusíte něco namítnout, mázne vás vařechou pře obličej a zařve:
"Kurva, vzal sis mě dobrovolně, nikdo tě tehdy k tomu nenutil, tak teď nepyskuj a žer!"

Průměrný počet slepic: 4.6 (11 hlasů)

Tu vaší poslední větu by mi žena nikdy neřekla. Jasně, dost často jí seru a taky nejsem šón konery, ale už je se mnou 30 let.
A oba už jsme pochopili, že toho druhého nepředěláme, ale pokoušíme se ho alespoň krapet navézt na tu naší cestu.
Ale přání dobré chuti před večeří: "nepyskuj a žer", to vám, Havrane moc nezávidím.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Tu vaší poslední větu by mi demosgráca nikdy neřekla. Jasně, dost často jí seru a taky nejsem šón konery, ale už je se mnou 300 let. Muheeeee
A oba už jsme pochopili, že toho druhého nepředěláme, ale pokoušíme se ho alespoň krapet navézt na tu naší cestu. Muheeeeee

Ale přání dobré chuti před večeří: "nepyskuj a žer", to blboňům nezávidím. Muheeeeeee

Průměrný počet slepic: 3.7 (3 hlasů)

Tento stá mi tuto vaší větu říká už dost dlouho. A láká mě na tu druhou půlku.
A divil byste se, kolik lidí na to slyší.

Průměrný počet slepic: 1 (1 hlas)

fšecko úplně ganc.

Váš příměr DOKONALE zobrazil nikoli stav demokracie v ČR, nýbrž místo, které patří České republice ve smečce zvané EU.
Včetně toho drahého nákupu, neosolených, avšak uvařených kolínek bez přílohy, mlácení přes držku a řvaní výše postavených členů..

Průměrný počet slepic: 4 (4 hlasů)

Byl, že?
Kdybyste četl až do konce, postřehl byste, že jsem se někde spíš ke konci osmělil naznačit, kudy na něco lepšího.
---
Možná, až mně příště vyjde článek na víc než jednu A4, dám to jako seriál.

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)
Trvalý odkaz

přitakáte Prymuloivi, Flégrovi, Blatnému, Vidlákovi, a mnozí další, však sami víte .... nezapomeňte se postavit do první řady gerojů boje s koronavirem a přihlaste sami nosní dírky vašich dětí na testování a pak jejich prdelky na očkování proti .... no vlastně proti čemu? Řekl bych proti hlouposti, jenomže ta se nedá vyléčit.
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/blatny-planuje-testovat-vybrane-uc…

Průměrný počet slepic: 3.6 (20 hlasů)

Vůl zůstane volem a pařez pařezem.
(Dnes se odmlčel známý, včera mu nasadili remdesivir, tak nevím, snad je to odmlčení jen dočasné))

Průměrný počet slepic: 2.4 (14 hlasů)

Držím mu palce.

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

Paralen.

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

In reply to by Petrpavel (neověřeno)

Trvalý odkaz

jak asi chcete radit někomu, kdo je nejspíše v umělým spánku??????????????
Po česku, di do prdele i se svejma moudrostma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Průměrný počet slepic: 4.2 (5 hlasů)

In reply to by mirek58 (neověřeno)

Trvalý odkaz

má vybitý mobil. Vy zase něco jiného.
Má-li má váš známý jakoukoli vážnou nemoc, je mi to moc líto. Cokoli s covidem, to není vážná nemoc. Zajímejte se jak a na co jej léčí, uděláte pro něho i pro sebe moc.
Pán Mirek58 je zoufalec nebo jenom sprosťák?

Průměrný počet slepic: 1.8 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

a jde o hodně. Bojují tam lidé, kteří chtějí pracovat, být odpovědní a uchovat konzervativní morálku a základní slušnost, proti lidem, kteří žádnou morálku nemají, kteří se chtějí nechat vézt životem pokud možno bez práce, aby měli dost času na své dekadentní hry.

Bojuje tam proti sobě mír a válka. Trump chce pragmaticky mír a Biden je posel války.

Trump chce úřadovat do poslední chvilky. Chce prý stáhnout vojáky z ciziny a kleknout na Čínu
https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Trump-chce-uradovat-do-po…

Trump chce ještě stihnout stáhnout zbytek americké armády z Iráku a Afganistánu, zatímco Biden už plánuje plný návrat americké armády do Iráku a posílení americké armády v jihočínském moři.

Průměrný počet slepic: 4 (2 hlasů)

...chtěl mír. Leda by se zbláznil.
No a proč teda zobchodoval mírumilec Trump takové kvantum zbraní např. s wahabistickou Saudskou Arabií či se Spojenými emiráty ? Taky v zájmu další expanze mírových sil na Blízkém východě ?
Nedejte na fráze a na spin doctory, uvažujte vlastní hlavou.

Tož v tom Iráku, který byl především konzervativní a morální Amerikou rozvrtán...tož tam asi není už žádné dobré řešení, možná že lepčí je držet tam nějaká ta vojska a zem tak pomoct normalizovat, kdoví co by způsobil v takto již rozvrtaném regionu odchod vojáků...
Fráze a falešné obrazy a představy by se neměly dobře prodávat, šíříte je doufám zadarmo ?

Průměrný počet slepic: 2 (4 hlasů)

Ale jo, to vypadá člověk jako borec, když s nadhledem smete pindání o nemoderních archaických pojmech jako je mír a válka nebo morálka.
Pro mě to "Fráze a falešné obrazy a představy" nejsou, pane Nepříteli lidu. A klidně mě můžete nazvat starou, škaredou a hloupou slepicí, je mi to jedno.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Jste si jistá že oslovujete mě ?
Obsah, krásný a mladý a chytrý páve, obsah a kontext..... ne " hastroš" a pak cupovat, tydlety propagandidické finty mě nudí.
Na ja, taky jang. Helpless.

https://www.youtube.com/watch?v=J2z7LXpAX3Q

Supr film od Scorsese, Poslední valčík (waltz ?)

To byly krásné roky, neska je to skorem všecko moc brutální...a přihloplé....nudné....kvaky a tuřín, to je asi tak všecko. Poezie je v prdeli....zbyly jen ty krvavé stopy ve sněhu....
Uvidíme.

Průměrný počet slepic: 1 (3 hlasů)

Díky za připomenutí Helpless.

Kdysi jsem uměla všechny písničky, včetně Helpless, z alba Crosby, Stills, Nash & Young: Deja Vu nazpaměť, taková nádhera...

Too late to keep the change
Too late to pay
No time to stay the same
Too young to leave

ach jo...

Průměrný počet slepic: 4 (1 hlas)
Trvalý odkaz

Demokracie ve Vašem textu mi přišla pak již nepodstatnou....

"Imagena" s Vámi byla 15 let a byla-li to Imagena, pak s Vámi vlastně tak úplně nebyla, když jste tam byl Vy a když tam pak byla ona, již jste tam zase Vy nebyl...

Inu život, muž a žena spolu jsou a vlastně nejsou, často se míjejí a mohou se vzájemně obohatit a doplnit a také strašlivě ničit i sebe-ničit.

Málokdy a málokdo z nás má takovou odvahu nehrát žádné hry (někdo se ve hrách ztratí a hraje již i sám sobě) a otevřít srdce, duši a stát se nesmrtelným v nekonečnu..

Jing a jang.

Udělal jste mi velikou radost, neznala jsem vůbec tyto písně, poslechla jsem si a jsem okouzlena.

Díky.

Ty věci o demokracii nechám ostatním....

Průměrný počet slepic: 2.5 (4 hlasů)

In reply to by MAJKA (neověřeno)

Trvalý odkaz

Můžu jednu drobnou korekturku? Já se toho odvážím, snad se nebudete zlobit:
Protiklad jangu je jin, Majko, nikoli jing. Jing může znamenat mnohé, momentálně mne napadá "anglický" a "tábor" (záleží na znaku, který použijete), ale protiklad jangu - vždy jin, bez "g" na konci.
---
K Mertovi: úplně nejkrásnější píseň, která na dívčí srdce zabírala ze všeho nejlíp, je Písmenková láska. Doporučuju :-)

Průměrný počet slepic: 5 (4 hlasů)

A tak jsou i doplňující částí celku krom janga i Crosby a Stills a Nash. Respektive byli.
Ostatně posuďme sami :
https://www.youtube.com/watch?v=e74idwUZKis

Nemohl by příště ten text být tak ze dvakrát delší ? Víte, docela mi chybí teoretik chaosu Vodrážka a jeho marné snahy. Taky pan profesor Bednář nebýval špatný (jeho snahy snad marné nebyly) , nevíte zda se mu nakonec podařilo se u toho Bruselského dvoru upíchnout ?

Teach Your Children

You, who are on the road
Must have a code that you can live by
And so, become yourself
Because the past is just a goodbye
Teach your children well
Their father's hell did slowly go by
And feed them on your dreams
The one they pick's the one you'll know by
Don't you ever ask them why
If they told you, you would cry
So just look at them and sigh
And know they love you....

Už dost zapomenuté album. Ale co už, dobře už bylo, řekl šašek zloději, netřeba tedy někam odsud odcházet...

Průměrný počet slepic: 1 (4 hlasů)

Proč bych se zlobila, jedině na sebe.☺

Když napíšu blbost, je to moje blbost, tak jaképak se mnou cavyky, asi to muselo Vaši "čínskou podstatu" ranit, tedy se za to omlouvám...
---
No asi to bude i tím, že již nejsem úplně dívka, ale budu upřímná.
Ta píseň na Imagenu nemá, jeví se mi infantilní, přeslazená a zní mi tak nějak uměle, falešně a pro mne až neupřímně, ale nepopírám, že na dívčí (naivitu) a důvěřivé "srdce" zabírat mohla...
---

Průměrný počet slepic: 3 (4 hlasů)

Moji "čínskou podstatu" to nijak neranilo. Jen jsem chtěl, aby se někdo, komu se líbí Imagena, nedopouštěl zbytečných chyb. - Chybu, o níž je řeč, bohužel šíří nejeden žurnalista...
---
Uvědomuju si, že k prožitku písně neoddělitelně patří kontext, s nímž onu píseň přijímáme. No, a kontext, v němž já slyším Písmenkovou lásku, si jistě domyslíte sama ;-)

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)
Trvalý odkaz

A že tedy je třeba boty vyzkoušet (ne na vše je možné užít eshopů , snad Blatníkova rodinka nejede v eshopovém byznysu...).
No, mohou si ale děcka koupit cigára....ta je zahřejou aspoň zevnitř , až jim zimní boty budou malé a budou na test či očkování stepovat venku v onucích...Ta větší děcka si můžou koupit rum, všecko přes staršího spolužáka propadlíka.

To bude zas chřipek, z těch front v mrazu před obchody, jak je teď Blatník a spol. ještě více zneprůchodnili, a možná nejen chřipek.
Andy, není už dost tvé bandy ? Neměl bys jít zas do sebe m trochu zapřemýšlet a ne všecko shodit na ty blbce co ti tam bůhvíkdo dohazuje ?

Průměrný počet slepic: 3.2 (9 hlasů)

To bylo první, co mě napadlo a o čem jsem tu psala, hned jak zavřeli obchody. Bylo to zrovna když se rodiny chystaly nakupovat svým děckám nové podzimní a zimní boty, protože jim od loňska zase tlapky o kus povyrostly.

I já jsem se chystala si koupit nové boty, ale nejde to. Tak jsem vytáhla všechny ty staré a nechala v opravně opravit staré podrážky a musí to vydržet. Naštěstí v areálu hitlermarketu Albert nechali otevřenou opravu obuvi.

Třeba se těm děckám dají omotat nohy houněmi teď, když začnou zase chodit do školy, nemusela (ta děcka) by se přezouvat.

Průměrný počet slepic: 3.7 (6 hlasů)
Trvalý odkaz

Já jen ať naše nemocnice pak nezahltí masový nápor děcek na ortopedii.

Zde vidíme také i to, že všecko dobré bývá k něčemu zlé - tedy že není už díky zejména Baťovi u nás obuvnického řemesla, obuvnických živností (až na výjimky, jeden Ukrajinec mi udělal botu jak pro panenku, botu k nošení, ne podvod) ...možná časem, až dokážeme vytisknout botu na míru, nejen z papíru.

Nebo blatníky, dokáží ochránit před nepříznivým terénem záda , proč by to nešlo i s hnátama ? Je to jen věc designu a zvyku. :-D
Trochu odbočím , tuhle zas jeden z ráfku kola vytvořil si luk :
https://www.youtube.com/watch?v=h8dOzljJncQ

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

No a aby nebylo dost jedné rány tak Sasko od úterý významně omezuje malý pohraniční styk s ČR a Polskem.
„Saská strana tímto reaguje na nárůst počtu zájemců o předvánoční nákupy z rizikových oblastí,” sdělil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. Dodal, že věří, že jde o dočasné opatření a že se saská vláda brzy vrátí k dosud platné podobě malého pohraničního styku.
https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/sasko-omezi-pohranicni-pohyb-…

Zatím bez slepic
Trvalý odkaz

že by konec jedné konspirační teorie?
https://cz.sputniknews.com/svet/2020111612810416-roskosmos-odtajnil-dok…

Apollo a Luna
V letech 1969-1972 v rámci amerického programu Apollo bylo provedeno šest startů k Měsíci. Na jeho povrchu bylo 12 amerických astronautů NASA. Celkově USA přivezly z Měsíce 391 kilogramů měsíčního povrchu.

V letech 1970-1976 sovětské stanice Luna-16, Luna-20 a Luna-24 přivezly na Zemi celkem 326 gramů měsíčního povrchu, který se nachází v Institutu geochemie a analytické chemie Ruské akademie věd. Na stejném místě se skladuje i 14 gramů vzorků měsíčního povrchu, který přivezli Američané v lodích Apollo-14 a Apollo-16.

Průměrný počet slepic: 5 (1 hlas)

In reply to by anna2 (neověřeno)

Trvalý odkaz

a není to test na SARS COV2 :-)

dnes/zítra se mi hned bude lépe spát

Průměrný počet slepic: 1 (2 hlasů)
Trvalý odkaz

Mohli by být popotahováni za krádež či vstup na cizí pozemky......

10 akrů za pár desítek dolců, takže tisíc akrů (někde musíte nastrčit bílé koně, tolik na jednoho prodat nechtějí) za cenu pozemku pro stavbu kadibudky v Krásném Poli..
Když budete mít štěstí tak tam posléze budou chtít postavit velkospalovnu toxických odpadů....stane se z vás vesmírný(á) boháč (ka) !! A když budete mít z pekla štěstí tak i mešitu, to si pak musíte dát pozor ať se v těch prachách neutopíte.....

https://lunarregistry.com/moon-land/

Průměrný počet slepic: 2.4 (5 hlasů)
Trvalý odkaz

pak je to (alespoň tedy pro mě) tento odstavec
"Je snad jasné, můj milý deníčku, že poukazem na slabé místo zastupitelskou demokracii a priori nehaním a paušálně nezavrhuji. Demokracie (a její dekadentní podoba – zastupitelská oligarchie) má kromě řady nesporných předností totiž ještě další jednu slabost: jako všechny předchozí společenské systémy, i ona trpí sebezbožněním a přísahá na to, že nad ni není. – Zcela jistě to není pravda; historie dokládá, že každý společenský systém se nakonec přežil, byl nahrazen jiným, snad lepším, a nejinak tomu bude i teď."

V tomto je (zvláště v posledních pěti slovech odstavce)podle mého podstata konečného vyřešení problémů současné společnosti, podléhající Systému. A nepůjde to žádnou revolucí, volbami či sepisováním potřeb (promiň Sasine).

V minulosti jsem společně se stejně smýšlejícími známými ve své naivitě zkoušel hovořit s lidmi, zaměřenými podobně jako zdejší "zdravé jádro". Všichni souhlasili s tím, co se jim předkládalo. Byly to v podstatě stejné teze, výše sepsané v hlavním článku. Přímá demokracie na základě samospráv malého společenství - něco jako obce, kde jsme uvažovali právě cca 300 lidí, odvolatelnost politiků. Když jme jim ale řekli, tak pojďme to začít měnit, dali nám pouze "plnou moc", ať to uděláme a oni nás v tom podpoří. Takže dnes jsem již přesvědčen o tom, jak to musí skončit. Samospád, držkopád, procitnutí a automatické nastavení potřeb bez sepisování. Lidi totiž v drtivé většině neví, v drtivé menšině nechtějí vědět, že zákony platí nejen ve fyzice. Takže bude to bolet, ale je to nevyhnutelné a z hlediska vyššího principu mravního i správné.

Jinak Alef Nula jako vždy excelentní, u mne pět slepic. Škoda, že je to jenom dobrá analýza a čitelné povídání bez praktického efektu. Jenže ten vlastně očekávat ani nelze. Snad jenom zde několikrát předestřené nápady k zajištění alespoň částečné soběstačnosti - díky za ně, budou se hodit a sbírám je a předám potomkům.

A tak jak jsem napsal, rozhodovat už nebudou lidé, kteří mají dnes jeden jediný zájem - aby se před Vánoci vše rozvolnilo, měli zpět své předkoronavirové jistoty a hlavně proboha a aby se otevřely chrámy konzumu.

Tak jsem si trošičku ulevil a za dvacet minut tu bude ke kydání něco nového.

Průměrný počet slepic: 5 (2 hlasů)

Přidat komentář

Prostý text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.